NG Gemeente Hoopstad

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: 5 Maart 2018.

Gemeenteprofiel: Hoopstad is ’n plattelandse gemeente in die Noordwes-Vrystaat met sowat 761 belydende en 220 dooplidmate. Hoopstad is ± 160 km vanaf Bloemfontein en ± 100 km vanaf Welkom. Hoopstad is ’n sterk boerderygemeenskap met saaiery as die belangrikste deel van die boerdery. Tans is hier twee leraarsposte met 19 wyke en sowat 457 besoekpunte, waarvan 66 by die tehuis vir bejaardes is. Die gemeente beskik ook oor die dienste van ’n voltydse getuieniswerker en ’n voltydse maatskaplike werker. Die plaaslike skool is van graad 1 tot matriek met Afrikaans as medium van onderrig. Daar is ook twee skoolkoshuise binne die gemeentegrense.

Pligte: Soos omskryf in die Kerkorde Artikel 9, met byvoeging van sistematiese huisbesoek.

Verdere aanbevelings: Iemand verkieslik tot en met die ouderdom van 45 jaar, met die gawe en ervaring in gesinsbediening en wat ook goeie kontak met die jeug het. Die kandidaat moet verkieslik getroud wees, maar ongetroudes is ook welkom om aansoek te doen.

Vergoeding: Onderhandelbaar. Ruim voorsiening ook vir reiskoste, medies en ander toelaes. ’n Ruim en doelmatige pastorie is ook beskikbaar.

Moontlike kandidate: Enige gelegitimeerde persoon binne die NG Kerk.

Aansoeke: Aansoekers moet die toepaslike vraelys by ondergenoemde persone aanvra en na voltooiing verkieslik e-pos na die volgende adres: jacques.louw@absamail.co.za of pos na: Die Voorsitter, Pre-Advieskommissie, Posbus 3, Hoopstad 9479.

Sluitingsdatum: 5 Maart 2018.

Diensaanvaarding: So gou as moontlik.

Navrae: * Ds Jacques Louw, 053 444 1021 of 082 487 7061 of jacques.louw@absamail.co.za
* Die Sakebestuurder: Me Zibbie du Toit, 053 444 1058 of ngkhoopstad@gmail.com

Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud. Die kerkraad behou hom die reg voor om nie noodwendig die vakature uit een van die aansoekers of genomineerdes te vul nie.