Die Bybel, versoening en Suid-Afrika

“Versoening beteken om ’n gemeenskaplike pad na die toekoms te deel,” het prof Bram van de Beek van die Vrije Universiteit in Amsterdam, op die Teo­logiese dag in Bloemfontein gesê. Van de Beek het die Woordverkondiging tydens die Teo­lo­giese dag van die Universiteit van die Vrystaat se Fakulteit Teologie en Religie waargeneem.

Die tema van die dag was “Versoening: Bybelse imperatief en die Suid-Afrikaanse werklikheid”.

Prof Mary-Ann Plaatjies van Huffel, dosent aan die Universiteit Stellenbosch en voormalige mo­derator van die Verenigende Gereformeerde Kerk, was die eerste gasspreker. Sy het gewys op die belangrike rol wat versoening in die Ou Testament asook vandag in die Joodse tradisie speel.

Versoening is ’n daad van God wat mense by­me­kaar bring, het sy gesê. Die kerk moet haarself afvra: Is ons besig met die bediening van versoe­ning? Is ons saam met ander op reis na vrede?

“Stories oortuig mense meer as syfers,” het prof Nelus Niemandt, missioloog van die Universiteit van Pretoria en voormalige moderator van die Algemene Sinode van die NG Kerk, gesê.

“Ons leef in ’n wêreld waar stories ’n belang­ri­ke rol speel en die vraag is watter storie die dag gaan oorheers. Dominees kan mense help om sin te maak van al die stories wat om hulle afspeel.

Stories gebou om spesifieke metafore (narrafore) kan ’n kragtige invloed op mense se lewe hê. Niemandt se wens is dat die UV se Fakulteit Teologie en Religie sulke goeie storievertellers sal wees dat hulle talle se verbeelding sal vorm met “narrafore” van Christus se toekomstige ko­ninkryk.

Die tema van versoening het lewendige ge­sprek ontlok en verskeie vrae is aan die gasspre­kers gevra. Onder meer oor grondeise, herstellen­de geregtigheid en die kerk en predikante se rol in versoening in die gemeenskap.

Predikante en lidmate van verskillende kerke en gemeentes het by hierdie Teologiese dag weer be­wus geword van die Bybelse opdrag tot versoe­ning en die belangrike rol wat elke gemeente hier­­in kan speel.