LYNNWOODRIF GEMEENTE

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: Maandag, 12 Maart 2018.

In biddende afhanklikheid teenoor die drie-enige God maak die gemeenteraad van Lynnwoodrif-gemeente bekend dat aansoeke vir die volgende bedienaar van die Woord van God ingewag word.

Gemeenteprofiel:

Lynnwoodrif-gemeente is ’n gemeente in die ooste van Pretoria. Met ons visie “Kom na My toe …” (Matt 11:28) wil ons almal omarm en laat tuis voel. Ons het 1 520 belydende en 378 dooplidmate. Ons beskou onsself as ’n vernuwende gemeente wat vorentoe beweeg, maar binne die tradisionele gereformeerde teologie ons bediening doen.

Leraarsprofiel:

Die gemeenteraad besluit om ’n ouderdomsriglyn en ’n riglyn vir huwelikstatus neer te lê sodat die behoeftes van die gemeente hierdeur aangespreek kan word. Ons adverteer nie ’n spesialis-leraarspos nie, maar ’n gemeenteleraarspos. Die leraar sal in sekere mandaatterreine dien, soos deur die gemeenteraad bepaal.

Die volgende vereistes is vir die gemeenteraad van besondere belang:
• Gereformeerd-behoudende teologie en bediening.
• Dinamiese persoon wat maklik by ’n vernuwende en voorwaarts-bewegende gemeente kan aanpas.
• Die kandidaat moet verkieslik tussen 30 en 35 jaar oud wees.
• Getroud en verkieslik met kinders.
• Sy eggenoot moet aktief binne die gemeente diensbaar wees.
• Spanwerker ter wille van ononderhandelbare eenheid tussen leraars en eenheid van die gemeente.
• Die kandidaat moet homself ook binne ’n gemeenskapsgedrewe gestuurde bediening (missionaal) tuisvind.
• Die kandidaat moet ’n entoesiastiese bedienaar van die Woord wees.

Traktement en behuising:

Die traktement is onderhandelbaar volgens sinodale skaal, met ander voordele en riglyne as basis. ’n Behuisingstoelaag sal verskaf word.

Aansoeke:

• Aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV, twee onlangse getuigskrifte en kontakbesonderhede van vier referente.
• Kandidate op die kortlys sal vraelyste wat aan u gestuur sal word, moet voltooi.
• Kandidate moet vir onderhoude en proefpreke beskikbaar wees.
• Sluitingsdatum van aansoeke is Maandag, 12 Maart 2018.

Stuur aansoeke aan:
Die voorsitter van die Pre-advieskomitee: Ouderling Riaan Venter
Adres: finansies@lynnwoodrif.co.za
Navrae: Dr Jorrie Potgieter by 012 348 5135/6 (w)

Lynnwoodrif-gemeente onderskryf die 2007, 2013 en 2016 besluite van die Algemene Sinode ten opsigte van huwelike.