WOODLAND HILLS NG GEMEENSKAPSKERK BLOEMFONTEIN

Vakature: Musiekkoördineerder
Sluitingsdatum: 23 Maart 2018.

Woodland Hills Gemeenskapskerk (Bloemfontein) wag aansoeke in vir ’n musiekkoördineerder wat leiding gee in sang en musiek in die gemeente se eredienste. Die orkesgroe­pe, musiek, liedkeuses en al die ander fasette moet so georganiseer en geïnspireer word dat die gemeente gelei word tot ’n ontmoeting met God.

Oorhoofs: Die musiekkoördineerder vir erediensmusiek sal vir die volgende verantwoordelik wees:

  • Om ’n leidende rol te speel in die ontwikkeling van erediensmusiek in die gemeente.
  • Die speel van klawerbord tydens eredienste.
  • Die bywoon van erediensbeplanningsgeleenthede.
  • Die opstel van speelroosters vir die musiekbediening.
  • Die koördinering van oefengeleenthede vir die musiekbediening.
  • Voortdurende koördinering ten opsigte van opleiding en ontwikkeling van musikante, sangers, data-operateurs en klanktegnici.
  • Uitbreiding van die repertoire van die gemeente deur musikale verwerkings en oordeelkundige kies van nuwe liedere.

Aansoeke: Aansoeke vergesel van ’n volledige CV met twee referente kan gerig word aan:

Navrae: 072 603 3205 (Ds Johan Visser).

’n Volledige taakomskrywing is op aanvraag beskikbaar.

Vergoeding: Die SAKOV-salarisskale sal as riglyn dien.

Sluitingsdatum: 23 Maart 2018.