NG GEMEENTE HAYFIELDS (PIETERMARITZBURG)

Vakature: Medeleraarspos
Sluitingsdatum: Donderdag, 5 April 2018.
(Drie jaar vastetermyn)

Die gemeente is ’n voorstedelike gemeente met 823 belydende en 170 dooplidmate.

LERAARSPROFIEL: Die volgende vereistes is van besondere belang met die oog op ’n beroep:

• Die posbeskrywing sluit die primêre funksie van die predikant in, soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

• Die geskikte kandidaat moet ’n passie vir jeug- en gesinsbediening en die uitbreiding van kleingroepe hê.

• Die leraar wat beroep word, moet by die jeug en jong gesinne aanklank vind.

• Ondervinding van jeug- en gesinsbediening sal ’n aanbeveling wees.

• Aangesien ongeveer 50% van die gemeente se kinders in Engelse skole is, sal tweetaligheid in sy/haar guns tel.

• Die geskikte kandidaat moet oor goeie organisatoriese vermoëns beskik.

POSBESKRYWING: Hierdie kontrak is vir drie jaar. Na afloop van die termyn sal die kerkraad oor die bedieningsbehoeftes en finansiële situasie van die gemeente herbesin en in oorleg met die Ring van Pietermaritzburg besluit hoe die bediening in die toekoms gestruktureer sal word.

VERGOEDINGSPAKKET: Die vergoeding is gebaseer op die totale koste van indiens- neming en is onderhandelbaar binne die sinodale riglyne vir vergoeding tot die maksimum van posvlak 5.

’n Subsidie word vir behuising voorsien.

AANSOEKE: Stuur asseblief u aansoek en CV, met twee referente aan:

Die Gemeentebestuurder, NG Kerk Hayfields, Posbus 28313, Haymarket, Pietermaritzburg 3204.
E-pos: nghayfields@telkomsa.net

Aansoeke moet maksimum vier bladsye wees.

Sluitingsdatum: Donderdag, 5 April 2018.

Navrae: Ds Jamie Rheeder, kontaknommer 060 527 9893.

Die kerkraad behou die reg om nie ’n aanstelling te maak uit die beskikbare aansoeke nie.