NG GEMEENTE LADYBRAND-NOORD

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: Maandag, 30 April 2018.

Gemeenteprofiel: Ladybrand-Noord is ’n plattelandse gemeente in die Suidoos-Vrystaat geleë teen die Lesotho-grens. Die gemeente bestaan uit sowat 280 belydende en 90 dooplidmate ingedeel in 16 wyke met ’n voltallige kerkraad. Die gemeente is finansieel gesond. Ladybrand is ongeveer 130 km vanaf Bloemfontein en ongeveer 160 km vanaf Bethlehem.

Pligte: Soos omskryf in die Kerkorde Artikel 9.

Vergoeding: ’n Volledige pakket is onderhandelbaar met die sinodale skale as riglyn.

’n Ruim en doelmatige pastorie is ook beskikbaar.

Moontlike kandidate: Enige gelegitimeerde persoon binne die NG Kerk.

Aansoeke: Belangstellende leraars moet hul CV’s saam met die name van ten minste drie referente e-pos na die volgende adres: ngkladybrandnoord@telkomsa.net

Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en ’n moontlike preekbeurt.

Sluitingsdatum: Maandag, 30 April 2018.

Diensaanvaarding: So gou as moontlik na aanvaarding van beroep.

Navrae: Oudl MC Fourie, 051 924 3052 / 082 823 0198
Dr Danie Kleynhans (konsulent) 051 924 2018 / 083 305 2058
Fiona Dreyer (skriba) 051 924 2560 (kerkkantoor)

Die kerkraad behou hom die reg voor om die vakature nie noodwendig uit enige van die aansoekers of genomineerdes te vul nie.