NG Gemeente Pinelands

Leraarspos
Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag, 13 April 2018.

Die kerkraad van die NG gemeente Pinelands nooi belangstellendes om aansoek te doen vir bogenoemde pos. Die NG gemeente Pinelands is geleë in die suidelike voorstede van Kaapstad. Die gemeente is klein maar die ouderdomme van gemeentelede dek ’n wye spektrum, vanaf jong gesinne met kinders tot senior gemeentelede in bejaardetehuise.

Die kleiner-wordende aantal Afrikaanssprekende mense in die omgewing hou nietemin spesiale uitdagings in vir die bediening.

Die gemeente het ’n besondere karakter en geestelike etos, wat onder meer deur die volgende gekenmerk word:

  • ’n Oop, informele, deelnemende styl
  • Dinamiese, gereformeerde en konteks-sensitiewe prediking
  • ’n Ryk liturgiese tradisie
  • Getroue, effektiewe pastorale versorging
  • Kreatiewe openheid vir nuwe bedieningsmoontlikhede
  • ’n Passie vir die eenheid van die kerk oor alle grense heen
  • Missionêre gemeentewees as doelwit
  • ’n Sterk sosiale gewete ten opsigte van en betrokkenheid by inisiatiewe vir eenheid, versoening, geregtigheid en inklusiwiteit.

’n Uiteensetting van die gemeente-opset en riglyne vir aansoeke is by die kerkkantoor beskikbaar.

Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag, 13 April 2018.

Vergoedingspakket: Volgens sinodale skaal, met behuising.

Kontakbesonderhede: Die Skriba, Anita Kruger: Tel/faks: 021 531 2401.

E-pos ngg@kingsley.co.za Posadres: Posbus 38062, Pinelands 7430.