NG GEMEENTE VRYBURG-WES

As ’n Jesusliefde-in-aksie-gemeente wil ons graag die dienste bekom van ’n daartoe geroe­pe, dinamiese en toegewyde leraar wat die wese van ’n plattelandse gemeente verstaan en sal omhels.

In biddende afhanklikheid van die Here rig ons hiermee dus ’n hartlike uitnodiging aan u om aansoek te doen vir die leraarspos:

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 6 April 2018.

Gemeenteprofiel: Die goed gevestigde plattelandse gemeente val binne die grense van die Noord-Kaapse sinodale gebied en is saamgestel uit ’n gesonde verspreiding van jong gesinne, dorps- en plaasfamilies (ongeveer 325 besoekpunte). Die plaaslike ouetehuis en dienssentrum val binne ons gemeentegrense.

Leraarsprofiel: Gelegitimeerde NG Kerk predikante vanuit ’n wye spektrum betreffende dienswerk- en ervaringsprofiel. Vorige ervaring as leraar is aan te bevole maar nie ’n noodwendige vereiste nie.

Ampspligte en verwagtinge: In gevolge Art 9 van die Kerkorde. Betrokkenheid by kerk-verwante gemeenskapstrukture sal ook deel van die leraar se aktiwiteite uit maak.

Vergoeding: Salaris onderhandelbaar volgens sinodale skale en byvoordeelstrukture.

Die gemeente beskik oor ’n ruim pastorie.

Aansoeke: Stuur ’n onlangse en verkorte CV met referente aan:

Die Skriba per e-pos: ngvryburgwes@lantic.com of faks: 053 927 3476. Alternatiewelik kan dit gepos word na Posbus 277, Vryburg 8600.

Sluitingsdatum: 6 April 2018.

Kandidate wat die kortlys haal, moet saam met hulle gades vir onderhoude en preek- beurte beskikbaar wees. Die datum van diensaanvaarding sal dan bepaal word.

Navrae: Ds Piet Nel 083 320 7191. Freduan Smit 082 406 9071 (Leierouderling).

Die kerkraad behou die reg voor om sonder ’n opgaaf van redes, nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.