NGK DESPATCH-SUID

KONTRAK – PREDIKANTSPOS VIR DRIE JAAR
SLUITINGSDATUM: 23 April 2018.


Alle gelegitimeerdes van die NGK, nie ouer as 40 jaar, word genooi om aansoek te doen.

GEMEENTEPROFIEL:

Die NG gemeente Despatch-Suid is geleë tussen Port Elizabeth en Uitenhage in die Oos-Kaap. Daar is tans 890 belydende en dooplidmate in totaal. Die grootste groep aktiewe lidmate hiervan is 40 jaar en ouer. Die gemeente is geseën met hartlike plat-op-die-aarde mense wat graag saamwerk. Aansoekers moet dus hierby kan inpas.

Ons sing graag en maak gebruik van die kerkorrel asook ’n elektroniese klavier.

LERAARSPROFIEL:

• Die leraar moet ’n aanvoeling hê vir alle ouderdomme, maar veral die jeug en jong- werkende gesinne. Hy/sy moet ook gesonde Christelike oortuigings hê en dit uitleef.

Die leraar moet die gemeente begelei in ’n lewende verhouding met Jesus Christus, ons Verlosser en Here.

• Artikel 9 van die Kerkorde vorm die basis waarop die pligte beskryf word. Die leraar het die taak om die gemeente in alle fasette te bedien en begelei.

• Die leraar het ’n bewese rekord van goeie menseverhoudings, sal die kerkraadslede en lidmate bemagtig en deur sy/haar voorbeeld lei.

• Van die leraar word verwag om die gemeente geestelik op te bou en veral aandag te gee aan huisbesoeke.

• Vermeld asseblief u ABR-registrasienommer indien moontlik.

VERGOEDING:

’n Vasgestelde pakket word op die basis van totale koste van indiensname (TKVI) aangebied. Dit sluit salaris, vervoer, telefoon en medies in. Alle verpligte werkgewer- en werknemerbydraes word uit die pakket verhaal.

Die predikant moet ook inskakel by die Predikante Pensioenfonds van die NG Kerk in Oos-Kaapland. Die werkgewer- en werknemersbydraes tot die pensioenfonds is deel van die TKVI.

Verblyf word in die pastorie voorsien, met ’n munisipale toelaag wat deel is van die TKVI.

Die totale pakket beloop R367 104,00 per jaar.

AANSOEKE: Stuur asseblief ’n onlangse verkorte CV (nie meer as drie A4 blaaie) met drie referente aan: Die Saakgelastigde, per e-pos aan ngkdsuid@mweb.co.za of faks dit na 086 640 9916.

SLUITINGSDATUM: 23 April 2018. Kandidate wat die kortlys haal, moet beskikbaar wees vir onderhoude en preekbeurte.

NAVRAE: Ds Hermie Vermaak, 083 452 3156 – huidige kontrakleraar.

Saakgelastigde: Mev Catrien Kloppers 041 933 3432 (Ma,Di, Do en Vry tussen 09:00 en 13:00).

Die kerkraad behou die reg voor om geen aanstellings uit die aansoeke te maak nie.