Hier is ’n oorsig oor kern­aspekte van missionaliteit

CULTIVATING MISSIONAL CHANGE: THE FUTURE OF MISSIONAL CHURCHES AND MISSIONAL THEOLOGY

Deur Coenie Burger, Frederick Marais, Danie Mouton (redakteurs)

Uitgegee deur Bybel-Media, 2017


Dit was met groot opgewondenheid dat ek Cultivating missional change begin lees het. Die waarde van hierdie boek lê in die kwaliteit, omvang en diversiteit van die 27 artikels wat redaksioneel in een werk saamgevoeg is.

Die oorgrote meerderheid artikels is referate wat gelewer is tydens die konferensie met die tema “The future of missional churches and missional theology” in Januarie 2015 in Stellenbosch. Enkele aanvullende artikels is gedoen deur gespreksgenote wat nie by die konferensie teenwoordig kon wees nie en deur kundiges wat op versoek die gesprek inlei tot sekere kritiese temas wat verdere navorsing en nadenke verdien.

Artikels word in vyf afdelings aangebied. Deel 1 (hfst 1-3) bevat, naas die inleiding, ’n motivering vir die missionale gesprek in Suid-Afrika en ’n evaluering van die impak van hierdie gesprek op kerke en kerklike strukture in Suid-Afrika.

Die ses artikels in Deel 2 (4-9) ondersoek die verloop van die missionale beweging in verskillende ker­ke en op verskillende kontinente, naamlik Suid-Afrika, die VSA, Engeland, Duitsland en Denemarke.

Deel 3 (10-14) fokus op die wêreldwye invloed van die missionale beweging op denominasies en groter sisteme. Persone wat belangstel in die transformasieproses van sisteme as sodanig, sal die twee artikels deur Pat Keifert (13) en Nelus Niemandt (14) waardevol vind om te lees.

Die eerste twee artikels van Deel 4 (15-16) bied ’n kritiese refleksie op toekomstige uitdagings wat die missionale beweging teologies en prakties in gedagte sal moet hou. Die derde artikel in hierdie afdeling (17) bied ’n samevatting deur Coenie Burger van die be­lang­rikste temas wat tydens die konferensie aan­ge­spreek is.

Deel 5 en 6 bevat 10 verdere artikels oor sleutelaspekte binne die missionale gesprek wat verdere navorsing verdien. Die vyf temas van Deel 5 (18-22) fo­kus op temas wat verband hou met die voortgesette ontwikkeling van die missionale teologie, terwyl Deel 6 (23-27) vyf verdere temas aanraak wat verband hou met die praktiese transformasieprosesse van missio­nale vorming.

Cultivating missional change is ’n moet vir enigeen met ’n hart vir ’n Christelike lewe en kerk wat gewortel is in die missio Dei en in die lewe van die Triniteit. Nuwe gespreksgenote vind in een werk ’n oorsig oor al die kernaspekte wat met die teologie en praktyk van missionale vorming verband hou. Gespreksgenote wat reeds diep in die missionale beweging ingekoop het en gewortel is, sal waarskynlik veral artikels wat fokus op nuwe ontwikkelings in die voortgesette teo­logiese gesprek en transformasieprosesse baie insig­gewend en waardevol vind.

▶ Dr Gert Cordier is ’n leraar by Randfontein-Noord. Hy het sy PhD gedoen oor die kernkapasiteite wat nodig is vir die vorming van leraars as missionale leiers.