NG GEMEENTE KALAHARI

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 1 Mei 2018.


In biddende afhanklikheid van ons Here, stel die kerkraad van die gemeente ’n vakature vir ’n voltydse leraarspos bekend. Persone wat hulle geroepe voel, word genooi om ons te kontak.

1. Gemeenteprofiel:

Ons gemeente bestaan uit 247 belydende en 92 dooplidmate.

Geleë 60 km noordwes van Kuruman in die Noord-Kaap.

Die area sluit twee myndorpe in, naamlik Hotazel en Black Rock, asook die omliggende boerderygemeenskap.

Hotazel en Black Rock is dorpe wat oor twee laerskole en twee hoërskole beskik.

Die gemeente het eenparig besluit om nie Artikel 1 van die Kerkorde te wysig nie.

2. Leraarsprofiel:

Skrifgetroue prediking wat alledaagse praktiese implikasies uitdra en geestelike groei in die gemeente kan bevorder.

Interpersoonlike vaardighede met inagneming van uiteenlopende ouderdoms- profiele in die gemeente.

Dinamies om by die toenemende veranderende behoeftes en uitdagings van die gemeente in te skakel.

Verbeeldingryk en innoverent.

3. Ampspligte:

Ingevolge Artikel 9 van die Kerkorde.

Betrokkenheid by kerkverwante gemeenskapstrukture sal ook deel van die leraar se aktiwiteite uitmaak.

4. Vergoeding:

Salaris volgens sinodale skaal en voordele.

Die gemeente beskik oor ’n ruim pastorie.

5. Diensaanvaarding: 1 Julie 2018 of so gou moontlik daarna.

6. Sluitingsdatum: 1 Mei 2018.

7. Proviso:

Die kerkraad behou die reg voor om, sonder opgaaf van redes, nie ’n beroep uit die aansoekers uit te bring nie.

8. Aansoeke:

Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV, twee onlangse getuigskrifte sowel as die name van minstens vier referente.

Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en moontlike preekgeleentheid indien daartoe versoek word.

Per e-pos: kalaharingk@hotmail.co.uk

9. Navrae:

Kerkantoor: Yvonnette Wessels by 053 741 1382 of 083 629 5996.

Kerkraad: André de Klerk 083 976 3815.