NG GEMEENTE NIEUWOUDTVILLE

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: Maandag, 30 April 2018.


Gemeenteprofiel: Nieuwoudtville is ’n plattelandse gemeenskap in die suide van Noord-Kaap, geleë in die Bokveld, 50 km oos van Vanrhynsdorp. Die gemeente het tans 170 lidmate wat in vyf wyke ingedeel is, twee plaaswyke en drie dorpswyke.

Pligte: Soos omskrywe in Kerkorde Artikel 9.

Vergoeding en voordele: Onderhandelbaar met inagneming van die sinodale riglyn.

Moontlike kandidate: Enige gelegitimeerde van die NG Kerk.

Aansoeke: Kan gerig word aan die kerkraad by ngknieuwoudtville@telkomsa.net

Die CV (van nie langer as drie bladsye nie) moet vergesel wees van die name en kontakbesonderhede van drie verwysings.

Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en preekbeurt indien die kerkraad so vereis.

Sluitingsdatum: Maandag, 30 April 2018.

Diensaanvaarding: So gou moontlik na aanvaarding van die beroep.

Navrae: Navrae kan gerig word aan Hugo van Nierkerk, 027 218 1204/084 584 0408,

Gert Hatting: 083 415 5114 of skriba van die kerkkantoor: 027 218 1047.

Die kerkraad behou die reg om nie noodwendig die pos uit enige van die aansoeker of genomineerdes te vul nie.