NG KERK DURBANVILLE

Vakature: Medeleraarspos
Sluitingsdatum: 18 Mei 2018.


In biddende afhanklikheid van die Here nooi die NG gemeente Durbanville gelegitimeerdes met volle ampsbevoegdheid om aansoek te doen vir die pos.

Gemeenteprofiel:

Durbanville-gemeente is geleë in die noordelike voorstede van Kaapstad en het ongeveer 3 300 lidmate. Daar is ’n voorbereidingskool, laerskool en hoërskool binne die gemeente­grense wat ’n groot bydrae lewer tot die gemeente se jeug. Daar is ook ’n kinderhuis met wie die gemeente ’n baie lang verbintenis het. Verder is daar ’n verskeidenheid aftree-oorde binne die gemeentegrense wat verseker dat die gemeenteprofiel ’n baie goeie verspreiding tussen kinders en senior burgers vertoon. Die gemeente hou drie eredienste op Sondae: In die oggende ’n familiediens met ’n informele aanslag, ’n klassieke diens in die kerkgebou en ’n aanddiens in die kerkgebou met ’n sterk klem op lof en aanbidding met die oog op senior jeuggroepe wat daarna bymekaar kom.

Werksprofiel:

Die neem van volle oorsigtelike verantwoordelikheid vir die gemeente se jeugbediening: 

 • met spesifieke betrokkenheid by die senior jeug binne die konteks van die plaaslike hoërskool;
 • asook die jong volwassenes;
 • en deur prediking en liturgiese ontwerp met spesifieke betrokkenheid by die jeuggerigte aanddienste.

Die neem van volle oorsigtelike verantwoordelikheid vir:

 • Interkerklike samewerking op verskeie vlakke en binne verskeie kontekste;
 • die ontwikkeling van ’n missionale kultuur in die gemeente en in die besonder onder die jeug.

Die uitvoer van al die ander verantwoordelikhede van die amp van predikant, soos verwoord in Artikel 9 van die Kerkorde, in samewerking met die ander predikante binne die bedieningsraamwerk van die gemeente.

Leraarsprofiel:

 1. Die vermoë om jongmense in te trek, toe te rus en te mobiliseer.
 2. Die vermoë om toepaslike materiaal en programme te ontwikkel.
 3. Die vermoë om volhoubare strukture en prosesse te ontwerp en te implementeer.
 4. Leierskapsontwikkeling.
 5. Strategiese denkvermoë rondom jeugbediening.
 6. Musikale vaardighede en ervaring met aanbiddingsbegeleiding kan in die aansoeker se guns tel.

Aansoekprosedure:

Belangstellendes stuur ’n beknopte CV (2-4 bladsye) met kontakbesonderhede van drie referente aan die kerkkantoor na: jackie@durbanvillegemeente.co.za

Sluit ook ’n motivering van een bladsy in waarin jy reken waarom jy die geskikte kandidaat vir die pos is.

Sluitingsdatum: 18 Mei 2018.

Diensaanvaarding: 1 September 2018.

 • Kandidate moet tot ’n onderhoud bereid wees, indien so versoek word.
 • Kandidate moet op versoek ’n digitale kopie van ’n preek wat in ’n erediens opgeneem is, kan aanstuur.

Vergoeding:

Volgens die riglyne van die Algemene Sinode van die NG Kerk soos aanbeveel in die skrywe van die saakgelastigde van die NG Kerk in SA.