NG GEMEENTE LADISMITH (Wes-Kaap)

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 20 Junie 2018.

In biddende afhanklikheid van die drie-enige God, rig die kerkraad van die NG Kerk Ladismith (Wes-Kaap) ’n hartlike uitnodiging aan leraars om aansoek te doen.

Ladismith is ’n plattelandse dorp, 98 km wes van Oudtshoorn, geleë in die Klein-Karoo. Dit is hoofsaaklik ’n landbougemeenskap waar sagtevrugte en wingerd verbou word. Twee kaasfabrieke en ’n wynkelder stimuleer die ekonomie van die dorp. Goeie onderwys en mediese fasiliteite is beskikbaar.

Die gemeente is die tuiste van 546 belydende en 106 dooplidmate (332 besoekpunte). Deur ons visie uit te leef, “Geanker in die Stroom, skyn ons lig” probeer die gemeente die genade en liefde van God na die wêreld uitdra.

1. LERAARSPROFIEL:

  • ’n Geesvervulde, gelegitimeerde predikant van die NG Kerk wat die Here Jesus liefhet en Hom toegewyd dien.
  • Lewendige, dinamiese en Skrifgetroue prediking wat alledaagse praktiese implikasies uitdra en geestelike groei in die gemeente bevorder.
  • Goeie interpersoonlike vaardighede met inagneming van die uiteenlopende ouderdomsprofiele in die gemeente. Iemand wat kerkraadslede en lidmate sal bemagtig en deur sy/haar voorbeeld sal lei.
  • Entoesiasme vir die opbou van die gemeente deur persoonlike kontak met lidmate. Iemand met ’n hart vir mense en ’n passie vir die platteland. Wat self betrokke is en betrokkenheid in die gemeente sal bewerkstellig.
  • Uitvoering gee aan ampspligte soos vervat in Kerkorde Artikel 9.
  • Verbind is tot deelnemende bestuur en gemaklik in ’n span kan saamwerk.

2. VERGOEDING:

’n Vergoedingspakket word in ooreenstemming met die riglyne soos deur die sinode (Wes-Kaap) voorsien, onderhandel. Die gemeente beskik oor ’n ruim en gerieflike pastorie.

3. AANSOEKE:

Belangstellendes word uitgenooi om ’n volledige CV met hul persoonlike besonderhede, asook die name en kontakbesonderhede van drie referente, te stuur aan:

E-pos: mbrewis@kleinkaroo.com / ngkerk@cyber-tel.co.za. Vermeld asseblief u ABR-registrasienommer, indien moontlik.

Kontakpersone: Marius Brewis (028 551 1050) weeksdae 08:00-17:00 / Lizbé Rossouw (028 551 1271) weeksdae 08:30-13:30.

Kandidate wat die kortlys haal moet, waar moontlik saam met hul gades, vir onderhoude en preekbeurte beskikbaar wees.

Sluitingsdatum vir aansoeke: Woensdag, 20 Junie 2018.

Diensaanvaarding: 1 Desember 2018 of so gou moontlik daarna.

Die kerkraad behou die reg voor om, sonder opgaaf van redes, geen aanstelling te maak uit die aansoeke ontvang nie.