NG KERK PORT ELIZABETH-NOOITGEDACHT

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR
Sluitingsdatum: 22 Junie 2018

In biddende afhanklikheid van die Here word aansoeke vir bogenoemde pos ingewag.

GEMEENTEPROFIEL:

PE-Nooitgedacht is geleë in die westelike voorstede van Port Elizabeth. Die gemeente bestaan uit meer as 700 belydende en sowat 100 dooplidmate. Die gemeente het ’n hart vir die gemeenskap, veral kinders, jong volwassenes en bejaardes.

LERAARSPROFIEL:

Die leraar se bediening word ingerig ooreenkomstig Artikel 9 van die Kerkorde. Die volgende vereistes is ook van belang:

  • Passie vir die bediening van die Woord tot opbou van die lidmate vir hulle dienswerk.
  • Passie vir evangelisasie deur getuienis, gasvryheid, omgee en betrokkenheid.
  • Opbou van gemeente deur persoonlike besoeke aan lidmate.
  • Alle ouderdomsgroepe met liefde behandel.
  • Goeie menseverhoudinge en volle samewerking in spanverband.

WERKSPROFIEL:

Artikel 9 van die Kerkorde en skriftelike ooreenkoms.

VERGOEDING:

Vergoedingspakket is onderhandelbaar binne die riglyne van sinodale skale. Gratis inwoning in pastorie en internet-toegang. ’n Subsidie vir water, elektrisiteit en telefoon word voorsien.

DATUM VAN INDIENSTREDING:

1 September of so spoedig moontlik daarna.

AANSOEKE:

Sluitingsdatum: 22 Junie 2018

Voltooi vraelys, beskikbaar by: www.ngkok.co.za/gemeentes/pen/pen.doc

Stuur u CV, nie langer nie as vier A4 bladsye, tesame met die vraelys en ’n dekbrief waarin u verduidelik waarom u vir hierdie vakature oorweeg moet word aan: pen@ngkok.co.za

Aansoeke van kandidate tot en met ouderdom van 40 jaar sal voorkeur geniet.

Geskikte kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud. ’n Video-opname van ’n erediens kan aangevra word.

NAVRAE:

Voorsitter Pre-Advies: Bennie Black, 041 360 5862 of 082 782 4467.

Skriba: Adri van der Merwe, 041 360 5533 (k), Maandae tot Woensdae en Vrydae:

08:00 – 13:00 en Donderdae 16:00 – 18:00.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.