‘Maak groot erns met Pinkster’

Maak groot erns met Pinkster sodat daar teruggekeer kan word tot die Here in die ernstige en moeilike tye waarin ons lewe”. Hierdie beroep op predikante in Die Kerkbode van 9 April 1986, beklemtoon nie net die groot rol wat Pinkster nog altyd in die geskiedenis van die NG Kerk gespeel het nie, dit onderstreep ook die sterk evangeliese karakter van die kerk.

Wat tydens die herlewing van 1860 en die Pinksterfees van 1861 in die Paarl gebeur het, het ’n blywende invloed op die NG Kerk gehad. Op persoonlike vlak het dit tot ’n aktiewe gebedslewe onder lidmate gelei. Persoonlike Bybelstudie en die hou van huisgodsdiens is aangemoedig en ’n kragtige geloofslewe wat die aanvaarding van die sentrale geloofswaarhede van die Bybel veronderstel het, is beklemtoon.

In gemeentes het Pinksterdienste wat van Hemelvaart tot Pinkstersondag gehou is, ’n algemene gebruik geword. Gereelde gemeentebybelstudies en bidure het ’n verdere instelling in die kerk geword terwyl prediking ook deur hierdie herlewings beïnvloed is. Groot klem is onder meer  gelê op bekering, verlossing en heiligmaking. Die sing van evangeliese liedere is bevorder wat weer ’n sterk invloed op die liturgiese karakter van die kerk uitgeoefen het.

Dit was egter veral ook die kerk se gerigtheid na buite wat ’n groot geestelike inspuiting gekry het. Die sendingbetrokkenheid van die kerk binne en buite die grense van die Kaapkolonie is bevorder terwyl interkerklike sendingkonferensies die sendingroeping van die kerk telkens onder die vergrootglas geplaas het. Hierdie gebeure het lidmate aangemoedig om by sending betrokke te raak en het gelei tot die stigting van vrouesendingverenigings en die kindersendingkrans.

Die belang van en invloed van die herlewing en Pinkster word deur prof Dianne Crafford soos volg beskryf: “In die geheel gesien, kan daar sonder twyfel aanvaar word dat die herlewings ’n instrument was waardeur die Heilige Gees die NG Kerk vernuwe en verryk het.”

Terwyl duisende lidmate van die NG Kerk in die moeilike tye waarin ons leef hulle heil soek in die boodskappe van lekepredikers, het dit tyd geword dat ons die geheim van Pinkster herontdek en opnuut groot erns daarmee maak. Dit is nie eredienste en boodskappe deur bekende predikers nie, ook nie orkeste en sang nie, maar gebed.

Miskien het dit nodig geword om juis in die gejaagde tyd waarin ons leef, met Pinkster vir 10 dae stil te word in gebed. Op ’n keer het Aartsbiskop Desmond Tutu gesê: “Ons God is ’n God van verrassings.” Wie weet hoe Hy ons dalk gaan verras as gemeentes ernstig begin bid.

▶ Prof Johan van der Merwe doseer Kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria.