Kapelaansdiens hernu bande met NG Kerk

Die Kapelaansdiens van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag “het sy troubeloftes aan die NG Kerk hernu”.

Dit is die beeld wat brig-genl (ds) Andrew Jamangile, die kapelaan-generaal van die SANW, gebruik het tydens ’n besoek van hom en van sy personeel aan die kantoor van die Algemene Sinode.

By dié geleentheid is daar ’n Sertifkaat van Waardering deur verteenwoordigers van die kerk en die kapelaansdiens onderteken, waarmee daar verklaar is: “We hereby acknowledge the longstanding good relationship between the Chaplain Service of the South African National Defence Force and the Dutch Reformed Church in our mutual endeavour to enhance spiritual, ethical and human wholeness.”

Daar is ook begin met die hersiening van die ooreenkoms tussen die kapelaansdiens en die NG Kerk. Die weermag se kapelaansdiens het tans 11 voltydse kapelane uit die NG Kerk. Die ooreenkoms reël sake soos hoe kapelane beroep word en hoe daar kerklik én deur die kapelaansdiens oor hulle toesig gehou word.

Jamangile het groot waardering vir die NG Kerk uitgespreek. Hy het gesê dit is ’n kerk waarmee die kapelaansdiens al ’n lang pad kom. Hy het spesifiek ook verwys na sy voorganger, ds Marius Cornelissen, en na ’n konferensie wat Cornelissen in 2009 vir kapelaansdienste reg oor die wêreld gereël het.

In ’n historiese oorsig het hy gesê dat die eerste voltydse kapelane in 1938 aangestel is. Die kapelaansdiens het in 1948 tot stand gekom en die eerste kapelaan-generaal is in 1970 benoem. Die NG Kerk was deurentyd betrokke en toe die tyd vir transformasie kom, het die kapelaansdiens ook die steun van die kerk geniet.

Hy het gesê sedert 1994 was daar twee kapelaan-generaals uit die NG Kerk, sowel as baie goeie dominees wat as kapelane gedien het. Hy het ook gemeentes bedank wat bydraes gelewer het om Bybels in die Weermag te voorsien.

Jamangile het verwys na prof Johan Heyns wat in 1986, toe hy moderator geword het, gesê het dat die kerk deur ’n tyd van intense selfondersoek gegaan het en dat die NG Kerk die profetiese taak aanvaar om sy stem te laat hoor teen die oortreding van die morele standaarde van die Skrif.

Hy het die versugting uitgespreek dat dié stem altyd gehoor sal word, ook van die kapelane se kant af.

Dr Gustav Claassen, algemene sekretaris, het gesê dit is bemoedigend dat die kapelaansdiens ook in die besigheid van versoening is. Hy het gesê die NG Kerk wil sy dominees vir dié diens beskikbaar stel.

Ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen, het die kapelaan-generaal se oproep verwelkom dat die kerk steeds ’n stem vir moraliteit en etiek moet wees.

Hy het die kapelaansdiens bedank vir hulle ekumeniese werk om kerke bymekaar te bring en gesê dit is ’n groot bydrae tot die Christelike bediening in Suid-Afrika.

Janse van Rensburg het ook gesê dat die skakeling van die kerk se kant af met sy eie kapelane moet verbeter.