Groep van 12 reageer op Moderatuur

Die groep van 12 lidmate wat in hofgeding met die kerkleiding betrokke is, het in ’n verklaring uitgereik waarin hulle reageer op die verklaring van die Moderatuur na afloop van die hofsaak. Hier is die volledige verklaring.


Ons het die verklaring van die Moderatuur na aanleiding van die hofsaak oor selfdegeslagverhoudings gelees, en wys graag op die volgende:

  • Nadat ons en ander lidmate van die NG Kerk die afgelope twee dekades deurlopend probeer het om langs kerklike kanale reg en geregtigheid aan gay (LGBTQIA+)-lidmate te laat geskied, was daar uiteindelik – tot ons spyt – geen ander uitweg as om die hof te nader nie. Lede van die Moderatuur het self by meer as een geleentheid gesê dat net die hof regsekerheid kan gee. Pogings van individue om een of ander “skikking” te beding, het ook voor kerklike dooiemansdeur te staan gekom. 
  • Ons is dankbaar dat ons op 21 Augustus 2018 ons saak voor ’n onafhanklike regbank kon stel. Adv Jeremy Gauntlett het prosedurele sowel as grondwetlike redes aangevoer waarom die 2016-besluit van die Buitengewone Algemene Sinode (BAS) tersyde gestel en die 2015-besluit van die Algemene Sinode herstel moet word.
  • Ons bevestig weer dat ons die 2015-besluit ten volle steun – ’n besluit wat trouens deur daardie sinode met ’n groot meerderheid aanvaar is. Die 2015-besluit verplig niemand nie, maar gee aan gemeentes en predikante die ruimte om, volgens hulle gewete, diversiteit in eie geledere te bestuur.
  • Ongelukkig het die Moderatuur/Moderamen geweier om die 2015-besluit uit te voer – selfs nadat hulle die aanvanklike onregmatige opskorting daarvan noodgedwonge moes ophef. Instede daarvan het die kerk in 2016 opnuut aan gay-lidmate eise gestel wat nie vir ander lidmate geld nie, soos selibaatskap vir predikante. Om te sê dat gay-lidmate ten volle deur die kerk aanvaar word, maar terselfdertyd beperkinge op hulle te plaas, is onhoudbaar. Die feit dat die BAS “die realiteit erken dat daar lidmate van dieselfde geslag in burgerlike verbintenisse is wat getuig van  liefde en trou” – waarna die Moderatuur in hulle verklaring verwys – beteken niks nie, want die BAS het sodanige verbintenisse nie aanvaar as (ook) Godgegewe nie.
  • Ons sien uit na die uitspraak van die Hooggeregshof.

Die lidmate: Laurie Gaum, Judith Kotzé, Hennie Pienaar, Lulani Vermeulen, Pieter Oberholzer, Michelle Boonzaaier, Chris Jones, Nadia Marais, Leon Wessels, Hendrik Bosman, Frits Gaum.