NG KERK REITZ

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltyds-onbepaalde gemeenteleraar
Sluitingsdatum: 15 Januarie 2019.

Gemeenteprofiel:
• Die gemeente is ’n plattelandse gemeente geleë in die Noordoos-Vrystaat.
• Daar is ongeveer 579 belydende en 121 dooplidmate.
• Die ouderdomsverspreiding van die gemeente is oa 41 % tussen 26 – 59 jaar en 33 % is 60 jaar en ouer.
• Die gemeente is verdeel in 17 dorps- en agt plaaswyke.
• Daar is twee NG gemeentes in die dorp wat die laer- en hoërskool met koshuise en ’n tehuis van bejaardes (Huis Sorgvry) met ongeveer 100 inwoners bedien.
• Reitz is ’n dinamiese landbougebied met verskeie groot landbouverwante bedrywe.

Vergoeding:
• Die vergoedingspakket word vasgestel met die sinodale skaal as riglyn.
• Die gemeente beskik oor ’n ruim pastorie op die kerkterrein.

Leraar se profiel:
• Die gemeente het behoefte aan ’n leraar wat van harte oortuig is dat hy/sy geroep is om ’n herder en leraar in die kerk van die Here te wees en ’n person wat nie net die Woord verkondig nie, maar ook daarvolgens leef.
• Persone 55 jaar of jonger met vyf jaar ondervinding as gemeenteleraar geniet voorkeur.

Aansoekprosedure:
• Aansoekers moet ’n e-pos stuur aan Elsie Heymans (skriba) by: ngkerkreitz@gmail.com om ’n vraelys te ontvang.
• Stuur dan ’n kort CV, saam met die ingevulde vraelys na bogenoemde adres om aansoek te doen voor of op 15 Januarie 2019 vir diensaanvaarding so spoedig as moontlik met aanvang van tweede kwartaal.
• Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Navrae: Kerkkantoor: 058 863 1034 (k/u 08:00-13:00).
Murray Smith (Leierouderling): 082 559 7329.