NG GEMEENTE BLOEMHEUWEL

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Deeltydse leraarspos (Vastetermyn – Kontrak)
Sluitingsdatum: Vrydag 11 Januarie 2019 om 12:00.

Die gemeente maak in biddende afhanklikheid bogenoemde vakature bekend wat vanaf 1 Maart 2019 gevul moet word.

Gemeenteprofiel:

  • Bloemheuwel gemeente is ’n randstad gemeente in Bloemfontein, met 696 belydende en 60 dooplidmate.
  • Die gemiddelde ouderdom van die belydende lidmate is 70 jaar.
  • Daar is drie aftree-oorde binne die gemeentegrense.

Leraarsprofiel:

  • Persoon moet verkieslik ’n emeritusleraar wees en verantwoordelikheid neem vir preekbeurte in oorleg met die voltydse leraar.
  • Leraar met ’n passievolle uitlewing van sy/haar roeping.
  • Moet bereid wees om met oorgawe huis- en siekebesoek te doen en Bybelstudies te hanteer in twee van die aftree-oorde.
  • Sensitiewe pastor met ’n liefde vir die geestelike versorging van ouer lidmate.
  • ’n Persoon wat in spanverband kan saamwerk met die voltydse leraar en ander bedieninge van die gemeente.

Vergoeding:

  • Sal met die suksesvolle kandidaat beding word.

Aansoeke:
Aansoeke bestaande uit ’n volledige CV met besonderhede van twee referente moet per e-pos gerig word aan die NG gemeente Bloemheuwel by die volgende adres: skriba@ngbloemheuwel.co.za

Navrae kan gerig word aan oudl Piet Coetzer, Voorsitter van die kerkraad by: 082 771 3538.

Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag 11 Januarie 2019 om 12:00.