NG GEMEENTE CRADOCK-NOORD

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 15 Januarie 2019

Gemeentelike identiteit: Om diensbaar te lewe.

Gemeenteprofiel:
Cradock-Noord is ’n mediumgrootte gemeente in die Oos-Kaapse platteland, 250 km noord van Port Elizabeth. Die gemeente bestaande uit 735 lidmate (170 dooplidmate); twee plaaswyke; drie wyke in die Elizabeth Jordaan tehuis en aftree-oord. Twee skole val binne die bedieningsveld van die gemeente.
Daar is ’n goeie lidmaatverspreiding oor alle ouderdomsgroepe waarvan die grootste uit jongmense bestaan. ’n Hoë premie word geplaas op spanwerk en samewerking binne die gemeente en gemeenskap. Van tyd tot tyd verlang dit samewerking met ander plaaslike gemeentes asook skakeling met skole.
Ons het ’n hartspiritualiteit met ’n gemaklike en inklusiewe bedieningstyl. Musiek speel ’n belangrike rol by alle byeenkomste. Die gemeente maak gebruik van verskeie begeleidingsvorme, asook multimedia tydens eredienste.

Leraarsprofiel:
• Bedieningsgeleentheid volgens Art 9 van die Kerkorde.
• Duidelike roeping om hiér, op die platteland, diensbaar te kan wees; gemaklik met huisbesoek en persoonlike kontak met lidmate in verskillende lewenstadiums.
• Entoesiastiese Skrifgetroue en aktuele Woordverkondiging.
• Positiewe jong spanbouer.
• Hart vir barmhartigheidsdiens en die uitreik na die gemeenskap.
• Betrokke te wees by alle gemeentelike byeenkomste.

Vergoeding:
• Onderhandelbaar volgens sinodale skaal.
• Huisvesting in pastorie.
• Reiskoste volgens sinodale skaal.
• Volgende toelae geld: telefoon en munisipale dienste.

Aansoeke en Bekendstelling:
• Bekendstelling moet op ’n voorgeskrewe bekendstellingsvorm gedoen word.
Dit kan aangevra word by die Skriba, Posbus 425, Cradock 5880; tel. 048 881 1350;
e-pos ngcdkn@telkomsa.net
• Sluit asb ’n CV in met minstens drie verwysings en kontakbesonderhede.
• Volledige aansoeke kan per e-pos aan ngcdkn@telkomsa.net gestuur word.
• Aansoekers wat die kortlys haal, sal gekontak word vir ’n onderhoud en preekbeurt.

Sluitingsdatum: 15 Januarie 2019 en diensaanvaarding onderhandelbaar.

Navrae:
Mnr Koos Moolman (Voorsitter van die kerkraad) by 048 881 3024/072 999 0780.
Kerkkantoor by 048 881 1350 (Kantoorure: Ma-Vr 09:00-12:00).