NG GEMEENTE BLOEMHEUWEL

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Deeltydse leraarspos (Vastetermynkontrak)
Sluitingsdatum: Vrydag, 11 Januarie 2019 om 12:00.

Die gemeente maak in biddende afhanklikheid bogenoemde vakature bekend wat vanaf 1 Maart 2019 gevul moet word.

Gemeenteprofiel:
Bloemheuwel gemeente is ’n randstad-gemeente in Bloemfontein, met 696 belydende en 60 dooplidmate.
Die gemiddelde ouderdom van die belydende lidmate is 70 jaar.
Daar is drie aftree-oorde binne die gemeentegrense.

Leraarsprofiel:
* Persoon moet verkieslik ’n emeritusleraar wees en verantwoordelikheid neem vir preekbeurte in oorleg met die voltydse leraar.
* Leraar met ’n passievolle uitlewing van sy/haar roeping.
* Moet bereid wees om met oorgawe huis- en siekebesoek te doen en Bybelstudies te hanteer in twee van die aftree-oorde.
* Sensitiewe pastor met ’n liefde vir die geestelike versorging van ouer lidmate.
* ’n Persoon wat in spanverband kan saamwerk met die voltydse leraar en ander bedieninge van die gemeente.

Vergoeding:
* Sal met die suksesvolle kandidaat beding word.

Aansoeke:
Aansoeke bestaande uit ’n volledige CV met besonderhede van twee referente moet per e-pos gerig word aan die NG gemeente Bloemheuwel by die volgende adres: skriba@ngbloemheuwel.co.za

Navrae kan gerig word aan oudl Piet Coetzer, voorsitter van die kerkraad, by: 082 771 3538.

Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag 11 Januarie 2019 om 12:00.