NG GEMEENTE GOUDINI

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

“Medewerkers in God se wingerd”

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: Vrydag, 11 Januarie 2019 om 12:00.

Goudini is ’n plattelandse gemeente in die Breedekloof met Rawsonville as dorp; met 907 belydende en 276 dooplidmate. Ons het tans ’n vakante posisie vir ’n entoesiastiese medeleraar wat baie lief is vir Jesus Christus om ons met sy/haar gawes verder te begelei om ons missionale waardes uit te leef.

Die suksesvolle kandidaat sal:
• Artikel 9 van die kerkorde beskou as vertrekpunt.
• ’n Passie vir en sterk fokus op gesinsbediening hê.
• ’n Spanspeler wees wat gemaklik omgaan met diversiteit.
• Die vermoë hê om samekomste met goeie teologiese begronding, kontekstuele relevansie en geestelike diepte te lei.
• Lidmate toerus om hul unieke gawes te ontwikkel en dit uit te leef in die breër gemeenskap.
• Tegnologies vaardig wees, interaktief kan bedien en van deelname hou.

Stuur asb jou volledige CV aan die skriba, Cecilia le Roux, by goudini@compnet.co.za teen Vrydag 11 Januarie 2019 om 12:00. Die gemeentewaardes, asook ’n vraelys (as deel van die keuringsproses) sal vir jou gestuur word. Kortlyskandidate kan verwag om deel te neem aan psigometriese toetse asook ’n paar onderhoude.

Besoldiging is volgens die sinodale riglyne en ’n pastoriewoning mag ingesluit wees. Die beoogde intreedatum vir hierdie pos is middel April 2019.