NG GEMEENTE LEEUDORINGSTAD

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

In biddende afhanklikheid van die Here maak ons die pos van LERAAR vir die gemeente bekend.
Sluitingsdatum: 28 Februarie 2019.

Gemeenteprofiel:
Dit is ’n plattelandse gemeente in Noordwes met een leraarspos en een tentmakerspos. Leeudoringstad is ’n boerderygemeenskap en huisves die hoofkantoor van Suidwes Landbou (Edms) Bpk, ’n bekende landboumaatskappy. Leeudoringstad is goed geleë tussen dorpe met goeie infrastrukture. 70 km vanaf Klerksdorp, 30 km vanaf Wolmaransstad en 50 km vanaf Bothaville.

Die gemeente bestaan uit lidmate van alle ouderdomsgroepe (22% tot 25 jaar / 46% = 25-60 jaar / 32 % = 60 jaar +) waarvan 355 belydende en 76 dooplidmate is.

Die gemeente bestaan uit 18 wyke (205 besoekpunte) waarvan 6 plaaswyke is.

Leraarsprofiel:
’n Geesvervulde bedienaar van die Woord wat met dinamiese leierskap die gemeente en kerkraad kan inspireer en wat oor die volgende eienskappe beskik:
• Dinamiese en Skrifgetroue prediking.
• Hoë waarde aan huisbesoek heg.
• ’n Passie vir jeug en senior bediening.
• Op kreatiewe wyse die pligte van Art 9 van die Kerkorde kan uitvoer.

Vergoeding:
• Vergoeding volgens sinodale skaal.
• Vaste sinodale reistoelae.
• ’n Dertiende tjek.
• Huisvesting (pastorie) word ingesluit as deel van die pakket.

Aansoeke:
Alle applikante moet ’n vraelys, beskikbaar by die kerkkantoor, voltooi en tesame met ’n volledige CV indien voor/op 28 Februarie 2019. Kandidate moet bereid wees tot ’n persoonlike onderhoud en ’n moontlike preekbeurt. Aansoeke kan gerig word aan:
Die Voorsitter: Pre-Advieskommissie, Posbus 104, Leeudoringstad 2640. Of Faks na: 086 547 2761 of e-pos na: ngklds@nwet.co.za

Kontakpersone:
Kerkkantoor: Mev AJS v Breda (Ansie) 018 581 2801 (Kantoorure: 7:30 – 12:30)
Konsulent: Ds JA (Riaan) Jonker 082 063 7499.