NG Gemeente Ottosdal

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Kontrakleraar (12 maande kontrak)
Sluitingsdatum: 9 Januarie 2019.

In biddende afhanklikheid van die Here nooi die kerkraad gelegitimeerdes, proponente en brugleraars uit om vir die kontrakpos aansoek te doen.

Gemeenteprofiel: Klein plattelandse gemeenskap met baie senior lidmate. Ons jeugbe­die­ning is belangrik. Huisbesoek en siekebesoek word nog verwag in die gemeente waarby plaashuisbesoek ingesluit is.

Leraarprofiel:
Pligte:
• ’n Persoon met ’n passie vir plattelandse mense en wat begrip toon vir elke unieke omstandighede.
• ’n Persoon wat ingestel is op persoonlike kontak, opbouende kommunikasie en verhoudinge bou.
• Die gemeente op te bou en strukture innoverend aan te pas by die plattelandse omstandighede.
• Bedien en begelei die gemeente volgens Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding en voordele:
• Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.
• Verblyf ingesluit.

Aansoek: Belangstellendes word genooi om hulle persoonlike besonderhede en volledige CV, asook die name en kontakbesonderhede van drie referente aan die kerkkantoor te stuur:
E-pos: ngkottosdal@xsinet.co.za
Faks: 086 756 7162
Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n persoonlike onderhoud.

Sluitingsdatum: 9 Januarie 2019.

Diensaanvaarding: Volgens ooreenkoms.

Navrae:
• Mnr Herman Kriel, Voorsitter: Kerkraad. Sel: 083 776 7610
• Me Madelein van Heerden, Skriba (Ma-Vr 8:00 -12:30)
Tel: 018 571 0063 / ngkottosdal@xsinet.co.za

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.