NG Kerk Hermanus (Moedergemeente)

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Medeleraarspos
Sluitingsdatum: 31 Januarie 2019.

Tans beskik die NG gemeente van Hermanus oor twee predikante. Ons een predikant tree aan die einde van April 2019 af en die kerkraad van die gemeente het besluit om ’n leraar te beroep sodat hierdie vakature gevul kan word.

Hermanus is beslis nie meer ’n dorp waar net afgetredenes kom woon nie. Inteendeel, die dorp het oor die afgelope jare deel geraak van ’n verjongende streek en die gemeente wil graag die bediening daarop fokus. Daar is tans 1 170 belydende en 141 dooplidmate. Die volgende behoeftes is geïdentifiseer waarvan die belangrikste die volgende is:

 • Geloofsverdieping deur geestelike begeleiding.
 • Om geestelik te behoort deur die skep van ruimtes en ’n atmosfeer van vriendelikheid en vrede.
 • Etiese leiding deur die ontsluiting van die Skrif vir vandag.

Vereistes

Die kandidaat:

 • moet beskik oor ten minste vyf jaar bedieningsondervinding.
 • die ouderdomsprofiel moet verkieslik rondom 30 tot 45 jaar wees.

Vaardighede en persoonlike eienskappe

Die kandidaat:

 • moet beskik oor vaardighede om in die eredienste lidmate te bring tot ’n ontmoeting met God en met mekaar
 • moet beskik oor eienskappe van rigtinggewende, geestelike leiding vir die nuwe toekoms
 • moet ’n omgee hê vir jong lidmate
 • moet beskik oor goeie administratiewe vaardighede

Vergoeding

Die vergoedingspakket is onderhandelbaar met die sinodale skaal en ander voordele en riglyne as basis. ’n Behuisingsubsidie is beskikbaar.

Aansoeke

 • Alle gelegitimeerdes wat deur hierdie bedieningsfokus aangespreek is moet asseblief ’n CV, die name van minstens twee referente, asook ’n twee bladsy motivering stuur waarin die kandidaat verduidelik:
  a) hoekom hy/sy deur hierdie advertensie aangespreek is.
  b) hoe hy/sy die belangrikste behoeftes hierbo genoem sal aanspreek
  c) hoekom hy/sy ’n geskikte kandidaat is.

Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud indien daartoe versoek.

 • Stuur aansoeke aan: Die Voorsitter van die Beroepingspan
  E-pos: anko@telkomsa.net of Posbus 38, Hermanus 7200.

Navrae:
Kobus Theunissen, sel: 078 558 8557; Pieter Stofberg, sel: 082 801 7779.

Sluitingsdatum: 31 Januarie 2019.