Oud-dekaan ontvang legitimasie

Prof Elna Mouton, voormalige dekaan van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch (US), is gelegitimeer.

Volgens dr Pieter van der Walt, PSD: Navorsing, het die Kuratorium van Wes-Kaapland, met volle ondersteuning van die NG Dosenteraad, by die Algemene Sinode se Taakspan vir Predikantesake hiervoor aansoek gedoen.

Hy sê: “Dit is gedoen in erkenning vir haar jarelange besondere bydrae tot die teologie en predikantsopleiding, en om haar in staat te stel om ’n rol te speel as leraar in die kerk ná haar emeritaat. Die Kuratorium beskou haar legitimasie in die lig van die regstelling van ’n historiese onreg ra­kende vroue in die amp – en teen­oor prof Mouton self.”

Mouton, wat haar loopbaan as kerklik-maatskaplike werker begin het, was die Fakulteit Teo­logie op Stellenbosch se eerste voltydse vroulike dosent in die instansie se 141-jarige bestaan, en tot op hede ook die enigste vroulike dekaan by ’n teologiese fakulteit in Suid-Afrika. Sy het aan die einde van 2017 emeri­taat aanvaar.

“Ek ag myself uitermate geseënd om 15½ jaar by kerklike werk en 27½ jaar by teologiese opleiding betrokke te kon wees – veral om met ’n hele geslag studente te kon saamreis wat die Bybel op eties verantwoordbare maniere leer ontsluit,” sê Mouton.