Hof stel sinode-besluit ter syde

Die NG Kerk sal moet herbesin oor die rol van gay dominees ná ’n groep lidmate ’n hofsaak teen die kerk oor selfdegeslagverhoudings gewen het.

Lees die volledige uitspraak hier.

Die uitspraak is Vrydagoggend in die Noord-Gautengse hooggeregshof in Pretoria gelewer ná ’n dosyn lidmate waaronder proponent Laurie Gaum die NG Kerk se 2016-sinodebesluit oor selfdegeslagverhoudings ongeldig wou laat verklaar.

“Ons is positief omdat ons glo dat ons aan die regte kant van die geskiedenis en geregtigheid staan,” het Gaum gesê. “Ons weet egter dat ons saam met medegelowiges op reis is wat ook oortuig is van die teenoorgestelde standpunt as ons s’n. Ons glo dat ons saam mekaar kan verryk met méér van die veelkleurige verskeidenheid van God se skepping en sodoende die kerk meer getrou aan die evangelie kan maak.”

Dr Gustav Claassen (links), Hans Oosthuizen, prokureur van die NG Kerk en ds Dirkie van der Spuy van die Algemene Sinodale Moderamen.

Dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, het gesê die kruks van die uitspraak is die 2016-sinodebesluit is omgekeer. “Ons sal in komende weke met lidmate kommunikeer.”

Dit beteken in effek dat die 2015 besluit nou geldig is. Hier volg die volledige 2015-besluit:

  1. Die Algemene Sinode herbevestig die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele oriëntasie en verbind haarself tot die handhawing van die menswaardigheid van alle mense.
  2. Die Algemene Sinode verklaar dat hetero- en homoseksuele persone wat in ’n verhouding van persoonlike geloofsgehoorsaamheid aan die Here leef, ten volle kan deelneem aan al die voorregte van die kerk as verbondsgemeenskap.
  3. Die Algemene Sinode herbevestig die besluite oor die huwelik van 2004, 2007 en 2013 dat slegs die verbintenis van een man en een vrou as ’n huwelik beskou word.
  4. Die Algemene Sinode besluit om in die lig van 1 hierbo erkenning te gee aan die status van burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag wat gekenmerk word deur liefde en trou – en maak voorsiening dat hierdie verbintenisse deur predikante wat hulle weg oopsien, bevestig kan word.
  5. Dieselfde Christelik-etiese standaarde (leer en lewe) geld vir die legitimasie en ordening van alle persone. Punt 7 van die besluit van 2007 verval.
  6. Die Algemene Sinode erken die diversiteit van beskouinge oor selfdegeslagverbintenisse binne die NG Kerk en bevestig die reg van kerkrade om hieroor hulle eie standpunte en praktyke te formuleer en te reël.
  7. Die Algemene Sinode bevestig die diskresie van kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit in gemeentes te hanteer en versoek hulle om dit in ’n gees van Christelike liefde te doen.
  8. Die Algemene Sinode bied hierdie besluite oor selfdegeslagverhoudings aan met nederigheid na ’n ernstige soektog en as die beste toepassing van die boodskap van die Bybel soos ons dit tans verstaan. Die Algemene Sinode versoek lidmate, gemeentes en kerkvergaderings om weereens op ’n selfstandige soekproses na die toepassing van die boodskap van die boodskap van die Bybel hieroor te gaan. In die soektog kan studiestukke van die Algemene Sinode van 2007, 2011, 2013 en 2015 ernstig gelees word. In ooreenstemming met NGB Art 2 behoort die besondere en algemene openbaring gebruik te word, dws die beste huidige menswetenskaplike bevindings.
  9. Die Algemene Sinode besluit om ’n Christelik-Bybels-etiese model oor die seksualiteit vir alle mense te ontwikkel om gemeentes te begelei in die lig van voorafgaande besluite. Hierdie saak word ook verwys na die Taakspan vir Leerstellige en Aktuele Sake, wat reeds ’n soortgelyke opdrag in A.8.2 bl 172 punt 7.4 ontvang het.
  10. Die Algemene Sinode besluit om ’n bevatlike oorsig van die NG Kerk se reis met homoseksualiteit saam te stel en te versprei om gemeenteleiers te bemagtig in die begeleiding van gemeentes oor hierdie saak.