NG Gemeente Weenen

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Leraarspos: Tweejaarvastetermyn
Sluitingsdatum: Dinsdag, 30 April 2019.

Hierdie plattelandse gemeente het 83 belydende en 17 dooplidmate.

LERAARSPROFIEL:

Die volgende vereistes is van besondere belang met die oog op ’n beroep:

  • Die posbeskrywing sluit die primêre funksies van die predikant in – soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.
  • Sondageredienste by Colenso en Weenen.
  • Om aanvoeling te hê vir uiteenlopende standpunte in die gemeente (Colenso en Weenen), en om dit te hanteer met die nodige sensitiwiteit, respek en wysheid. Dit sal van die beroepene verwag word om akkommoderend te wees.
  • Leersuiwerheid in alle fasette van gemeentewerk en persoonlike opbou van die gemeente.
  • Kontak deur middel van Bybelstudies, huisbesoek en pastorale besoek by Colenso en Weenen.
  • Troues en begrafnisse hanteer soos van tyd tot tyd benodig word.
  • Die beroepene moet betrokke wees by gemeente-organisering en -funksies.

VERGOEDINGSPAKKET:

Die totale vergoedingspakket is R15 000 per maand wat gestruktureer kan word volgens situasie en behoefte. Gratis BEHUISING is beskikbaar, asook telefoontoelae en pastorietuin-instandhouding.

AANSOEKE:

Stuur asseblief u aansoek en CV, met twee referente aan:

NAVRAE:

  • Ds Dirk van Zyl (konsulent), sel: 084 038 8993.
  • Kobus Beukes (Voorsitter van die kerkraad), sel: 072 384 4476.

SLUITINGSDATUM: Dinsdag, 30 April 2019.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit enige van die aansoeke te maak nie.