André Bartlett

Meer as gewone brood en wyn

Gebrandskilderde glasvensters is waarskynlik die vorm van religieuse kuns waaraan gewone kerkmense die grootste blootstelling het. Dit is toenemend ook waar van Gereformeerdes wat vir eeue lank weerstand teen enige vorm van kerklike kuns gehad het en eers in die laaste dekades in kerkgeboue vir hierdie besonderse kunsvorm plek ingeruim het.

Oor die algemeen word Bybelse of ander religieuse taferele in hierdie soort glasvensters uitgebeeld en word daar van ’n meer realistiese styl gebruik gemaak. Simboliese betekenis word meermale deur middel van kleurgebruik uitgebeeld of ook deur die wyse waar­op verskillende motiewe in samehang met mekaar geplaas word. Van die meer bekende voorbeelde van hierdie figuratiewe benadering is die beroemde roosvensters van katedrale soos dié van Chartres, Reims en die Notre Dame in Parys.

Die ver­an­de­ring van water in wyn by Kana.

’n Ander benadering wat oor die laaste tyd al meer veld gewen het, is glasvensters in ’n meer emblematiese styl waar daar sterk gefokus word op die simboliese bete­kenis van spesifieke elemente van ’n tema wat uitge­beeld word. ’n Voorbeeld van hierdie benadering is ’n reeks glasvensters wat die Franse skilder Fernand Leger (1881-1955) vir die Katolieke St Germain-ker­kie in die Switserse dorp Courfaivre ontwerp het.

Die kerkie self dateer uit die vroeë agtiende eeu, maar is aan die begin van die 1950’s gerestoureer en vergroot. As deel van hierdie restourasieprojek is die reeks van twaalf glasvensters as opdragwerk geskep en in die liturgiese ruimte aangebring.

Tien van die vensters is in ’n sterk horisontale lyn vyf elk aan weerskante van die sentrale ruimte/skip van die kerkgebou aangebring, met onderwerpe wat grootliks op die Credo gebaseer is: skepping, aankondiging aan Maria, geboorte van Christus, kruisiging, opstanding, laaste oordeel, Pinkster, oorhandiging van die sleutels aan Petrus (tipies Katoliek), die kroning van Maria en die ewige lewe.

Voor in die kerkgebou, weerskante van die altaar, is die twee vensters wat by hierdie artikel afgedruk word, onderskeidelik ’n afbeelding van die vermeerdering van die brode en van die verandering van water in wyn by Kana. Beide dié vensters is, anders as die ander tien, vertikaal.

In albei vensters word daar op emblematiese wyse gekonsentreer op enkele van die sentrale elemente, feitlik geheel en al losgemaak van die verhaalgebeure waarbinne dit in die Bybelse vertelling funk­sioneer. Dit op sigself dui reeds daarop dat die simboliese betekenis van hierdie elemente op die voorgrond geskuif word.

In die voorstelling van die vermeerde­ring van die brood is daar twee hande wat die brood en vis as hemel­­se geskenk van bo af aangee. Die vis is heel moontlik ook bedoel as toespeling op die vroeg-kerklike gebruik van die vis as verwysing na Christus (op grond van die Griekse woord ichthus wat as geheime kode beskou is vir die belydenis “Jesus Christus is die Seun van God en Verlosser”.

Die simboliese betekenis van die elemente word versterk deur die kleurgebruik: ’n Vertikale blou strook dui op die hemelse/Goddelike aard van die gebeure, terwyl die geel strook en die oran­je vreugde en lewensenergie verteenwoordig, en die groen sirkel groei en lewensvernuwing simboliseer.

Die vermeerdering van die brode.

Die voorstelling van die verandering van water in wyn word op die voorgrond oorheers deur drie groot kruike, met ’n tros druiwe voor dit en die gesig van Christus met ’n stralekrans daaragter. Die plasing van die kruike wek op ’n manier die indruk dat dit as ’t ware die liggaam van die Christusfi­guur vorm. Die vertikale rooi baan is die kleur van bloed en dui moontlik op sowel die lyding van Christus as op die lewenskrag wat deur Hom bemiddel word. Die geel verteenwoordig weer vreugde en energie en die groen groei en vernuwing, terwyl die wyse waarop die kleure naas mekaar gestel word, ’n kruispatroon suggereer.

Dit is duidelik die bedoeling van die kunstenaar om in albei voorstellings ’n dieper betekenis te ontsluit: in die een geval lewegewende brood uit die hemel wat vreugde en vernuwing bewerk, en in die ander geval lewe en vreugde wat deur lyding en dood heen tot stand gebring word.

Dit is egter nie net die emblematiese voorstellings­wyse wat die simboliese oogmerk van die kunstenaar versterk nie, maar ook die plasing van die twee glasvensters weerskante van die altaar en in samehang met ’n indrukwekkende tapisserie bokant die altaar waarin die Lam van God uitgebeeld word.

Deur hierdie naasmekaarstelling word ’n simboliese interpretasie wat moontlik impli­siet deur die twee Bybelverhale gesug­ge­reer word, op só ’n wyse aan­ge­bied dat die brood en die wyn eks­plisiet op die nagmaal betrek word: nie meer net gewone brood wat ver­meerder word nie, en ook nie meer net water wat in gewone wyn ver­ander word nie, maar die liggaam en die bloed van die Lam van God.

So gesien is dit asof Christus by die vermeerdering van die brood sê: “Dit is my liggaam; dit is vir jul­le.” En by die bruilof te Kana: “Hier­die beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is.” En ons dan ook met hierdie ver­hale uitnooi: “Gebruik dit tot my ge­dagtenis.”

Heuning uit die seshoek-sel

“Uit die gevormde literatuur is nooit weer poësie te maak nie,” het die digter NP van Wyk Louw in sy Ars Poetica van 1962 verklaar. Heuning, sê hy, word “uit blomsap” gemaak en “uit heuning self, glo nog; maar nie meer uit die seshoek-sel.”

Hiermee stel Louw die vraag oor die oorspronklikheid van kuns aan die orde: Is goeie kuns “oorspronklik” in die sin dat dit in beginsel vry is van beïnvloe­ding deur enige ander reeds bestaande kunswerk? Op die oog af lyk dit asof Louw van mening is dat dit inderdaad ’n voorwaarde vir goeie kuns is, alhoewel hy wel toegee dat “heuning … uit heuning” tot stand kan kom.

Die werklikheid is egter dat alle kuns deel uitmaak van ’n tradisie en dat daar binne enige tradisie ’n voort­durende gesprek is tussen nuwe skeppinge en kuns­werke wat dit voorafgaan. Oorspronklikheid bete­ken in die lig hiervan nie dat daar geen sprake van wedersydse beïnvloeding is nie, maar dat elemente en motiewe uit die verlede op ’n kreatiewe manier herbenut word en opnuut betekenis kry in ’n nuwe konteks. Dit sou op een van twee maniere kon gebeur: óf deur herbevestiging van wat ’n vorige kunswerk wou oor­dra, óf deur krities in gesprek daarmee te tree.

’n Fassinerende voorbeeld van hierdie proses van herinterpretasie is die Studie na aanleiding van Diego Velázquez se Portret van Pous Innocentius X deur die Iers-gebore Britse skilder Francis Bacon (1909-1992).

In die oorspronklike werk van die Spaanse hofskilder Diego Velázques (1599-1660) (links hieronder afgedruk) word die pous uitgebeeld met die waardigheid van ’n hoogs intelligente en uitgeslape persoon. Sy houding en kleredrag straal selfvertroue en inhe­rente gesag uit – ’n toonbeeld van absolute mag in ’n tyd toe die gesag van die pous feitlik onbetwis in die destydse wêreld was.

In Bacon se werk (regs hieronder) word hierdie visie van mag op meedoënlose wyse gedekonstrueer. Die uiterlike tekens van kerklike mag is nog daar, soos verteenwoordig deur die klere van die pous en die troon waarop hy sit. Die kleur van die pouslike mantel het egter verwissel van ’n swierige rooi na ’n byna sieklike pers-blou, terwyl die pouslike troon in die woorde van die joernalis Michael Glover in die proses is van “transmogrifying … into something else, a corral or a cage-like shape”.

Die pous as verteenwoordiger van kerklike mag is volgens Glover hier “in the throes of becoming trapped inside that which once served to emphasise his hieratic eminence. The chair on which he sits, fiercely gripping its arms, almost seems to be in motion … It lacks groundedness, solidity … For all that, he grips it in order to re-find some stability.”

Die mees opvallende is dat die selfvertroue van Velázquez se pous plek moes maak vir die angstigheid en onsekerheid van Bacon se eietydse pous (waarskynlik soos die vyf ander “skreeuende pouse” wat hy op obsessiewe wyse op dié skildery van Velázquez gebaseer het, ’n toespeling op Pius XII wat pous was van 1939 tot met sy dood in 1958). Hierdie angstigheid en onsekerheid word nie net weerspieël in die wyse waarop die pous met sy hande aan die troon vasklem nie, maar veral in die angskreet waardeur sy gesig op skrikwekkende wyse vertrek word. Dit is ’n pous, weer in die woorde van Glover: “utterly robbed of his imperious serenity. He now inhabits a terrible, streaked, shimmering void of unknowing”.

Die herinterpretasie wat deur Bacon in hierdie kunswerk voltrek word, lewer vlymskerp kommentaar op wat van mag (en veral in dié geval van kerklike mag) in die moderne era geword het. Die vaste sekerhede waaraan dit in die verlede geanker was, het grootliks verval, en wat oorbly is ’n angstige gevoel van vervreemding en verlies. Agter die uiterlike reste van magsvertoon lê wat in die woorde van ’n anonie­me kunskritikus beskryf is as: “that existential fear, loathing and incomprehension at the atrocities … that came to light at the end of World War II”.

Daarin lê egter ook die kreatiewe moontlikheid om op ’n nuwe manier te dink oor kerklike gesag: nie meer in terme van mag en beheer nie, maar met ’n groter bewustheid van menslike weerloosheid en onsekerheid; minder beheptheid met die uiterlike vertoon van groot en magtige kerklike strukture, en ’n meer nederige ingesteldheid teenoor die kompleksiteite van die lewe; leierskap wat as ’t ware van die heersertroon afklim en gestalte vind “nie deur baas te speel oor dié wat God aan julle toevertrou het nie, maar deur ’n voorbeeld vir die kudde te wees” (1 Pet 5:3).

Deel van hierdie uitdaging bly egter om nie die kreet van Bacon se skreeuende pous te misken nie. Want, sê Glover: “this scream is not quite a denial … To scream against the denial of the light is also a self-vaunting and heroic thing”. Weerloosheid en protes staan nie noodwendig teenoor mekaar nie, maar kan saam dalk juis meer vermag. Soos heuning uit die seshoek-sel.

▶ Dr André Bartlett is hoof van Excelsus, die NG Kerk se sentrum vir bedienings­ontwikkeling aan die Universiteit van Pretoria.

God is soos Christus

My eerste kennismaking met die werk van die Russiese skilder Alexei Jawlenski (1864-1941) was in 2001 toe ek tydens ’n studiebesoek aan Oxford die boek The Christlike God van John V Taylor aangeskaf het. Nie net die titel van die boek nie, maar ook die treffende afdruk van ’n skildery op die voorblad het onmiddellik my aandag getrek en my as ’t ware oorrompel om die boek te koop.

Die skildery op die voorblad van die boek is een van ’n reeks van byna ’n duisend klein skilderytjies wat Jawlenski tussen 1934 en 1937 geskilder het en wat as reeks bekend staan as Meditasies. Al die skilderye in hierdie reeks is in ’n abstrakte styl en het dieselfde basiese struktuur: ’n swart vertikale lyn wat ’n neus suggereer, twee horisontale lyne (ook in swart) wat oë en ’n mond voorstel en ’n agtergrond van vertikale kwashale in ’n verskeidenheid van kleure.

Die titel Meditasies suggereer reeds dat die kuns­tenaar ’n religieuse bedoeling met die reeks skilderye gehad het. Dit word bevestig deur ’n uitspraak soos die volgende wat hy oor sy kuns gemaak het: “Great art can only be painted with religious feeling … I understand that the artist must express through his art, in forms and colours, the divine in him. Therefore a work of art is God made visible and art is a longing for God.”

Oor sy portretstudies laat Jawlenski hom soos volg uit: “For three years I painted these small heads like a man possessed” en: “ I am obsessed day and night by the vision of faces and colours. And the spiritual vision is my mystical world.”

Wanneer ’n mens hierdie uitsprake in ag neem, asook die feit dat Jawlenski sy lewe lank ’n toegewyde lidmaat van die Russies-Ortodokse Kerk was, word dit meteens duidelik dat die gesigte wat in die Meditasies uitgebeeld word sterk herinner aan die geykte uitbeel­ding van die Christus-gesig in die Ortodokse tradisie en dat dit dus as ’n reeks Christus-ikone beskou kan word. In die woorde van John V Taylor: “As in all Jawlenski’s ‘meditations’, the face, or presence, that gives its structure to the work is, in the conventions of icono­graphy, unmistakably Christlike.”

Wat my verder tref, is dat elkeen van die skilderye ook soos ’n venster lyk waardeur ’n mens na ’n werklikheid agter die gesig op die voorgrond kyk. Die im­pli­kasie sou dan wees dat die uitbeelding van Christus ’n venster bied waardeur ’n mens na die dieper werklikheid van God kyk. Of soos Jesus self in Johannes 14 sê: “Wie My sien, sien die Vader.”

Die feit dat hierdie dieper werklikheid in elkeen van die skilderye in ’n verskeidenheid van kleure uitgebeeld word, het heel moontlik die bedoeling om iets te sê oor die onuitputlike veelkleurigheid van die wyse waarop God aan die mens geopenbaar word. In party van die skilderye is die kleurgebruik meer somber, terwyl daar in ander, soos in die Groot Meditasie wat by hierdie artikel afgedruk is, van meer helder kleure gebruik gemaak word. God word nie net in die vreugdevolle oomblikke van die lewe ontdek nie, maar ook in die donker tye van swaarkry.

Dit is opvallend dat die vertikale en horisontale in elkeen van die skilderye ’n duidelike kruis vorm. Christus bied dus nie net op algemene wyse ’n ‘venster’ op God nie, maar vir Jawlenski is dit veral as ge­kruisigde dat Hy vir ons ’n blik gee op die wesensaard van God. Juis die pyn en lyding wat Christus deurgemaak het, getuig van die solidariteit van ’n God wat Hom vereenselwig met die ellende.

Wat hierdie reeks veral aangrypend maak, is dat dit geskilder is in ’n tyd van swaarkry in Jawlenski se persoonlike lewe: Sy werk is nie net deur die owerhede in Nazi-Duitsland verbode verklaar nie, maar hy is ook toenemend gekortwiek deur die pynlik-verlammende artritis waaraan hy gely het. Toe hy die Meditasies geskilder het, moes hy albei sy hande gebruik om sy kwas vas te hou. Teen die einde van sy lewe kon hy glad nie meer skilder nie.

Dit bring ons terug by die boek van Taylor waarvan die titel ontleen is aan ’n opmerking van Michael Ramsey, die toenmalige aartsbiskop van Canterbury, wat by geleentheid gesê het: “God is Christlike, and in him is no un-Christlikeness at all.” In sy boek handel Taylor met die kwessie van die kenbaarheid/onkenbaarheid van God en skryf onder andere: “Thinking about God and loving God, thinking further and loving more, is a pendulum of wonder and incomprehension, illumination and darkness, loss and possession, abasement and bliss which, once started, must continue for ever as we move on into the infinity of God.” In hierdie voortgaande proses staan een ding vas: Wat ons bo alles van God kan weet, is dat Hy soos Christus is.

▶ Dr André Bartlett is hoof van Excelsus, die NG Kerk se sentrum vir bedienings­ontwikkeling aan die Universiteit van Pretoria.

Huiwering en vreugde in die teenwoordigheid van God

In hierdie rubriek is ’n tema al ’n hele paar keer aan die orde gestel. Dit is die paradoksale samehang tussen die kenbaarheid en onkenbaarheid van God. In die teologie vind dit uitdrukking in twee uit­een­lopende benaderings, die sogenaamde apofatiese wat fokus op die onkenbaarheid, en die sogenaamde kata­fatiese wat fokus op die kenbaarheid van God. In die Christelike kunstradisie word dié problematiek weer­spieël in die verskil tussen ’n meer realistiese en ’n meer abstrakte benadering.

’n Bybelgedeelte waarin hierdie spanning tussen kenbaarheid en onkenbaarheid op ’n baie besonderse manier uitgebeeld word, is die verhaal van Moses se kennismaking met God in die brandende doringbos (Eks 3 en 4).

Die verhaal begin met die vreemdheid van ’n do­ringbos wat aanhou brand, maar nie uitbrand nie. Moses word onmiddellik deur hierdie verskynsel aangetrek en wil nadergaan om dit te probeer verstaan. Hy word egter deur God verhinder om té naby te kom en aangesê om sy skoene uit te trek omdat hy hom op heilige grond bevind. Op ’n wyse wat herinner aan die apofatiese benadering in die teologie, maak Moses dan sy gesig toe, “want hy was bang om na God te kyk” (Eks 3:6). Moses se poging om die misterie te deurgrond, lei aan die een kant dus tot toenadering en ’n mate van begrip, maar aan die ander kant tot huiwering en verwondering.

In die daaropvolgende gesprek maak God Homself op verskeie maniere aan Moses bekend: as die God van die voorvaders, “die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob” (3:6); die God wat die swaarkry en lyding van mense ter harte neem (3:7) en wat ingryp om hulle van verdrukking te bevry (3:8-19), en die God wat mense stuur om in sy Naam op te tree (3:10).

Wanneer Moses egter verder gaan en vra na die Naam van God, kry hy die enigmatiese antwoord van God wat sê: “Ek is wat Ek is.” En dit is wat Moses vir die Israeliete moet sê: “‘Ek is’ het my na julle toe ge­stuur” (3:14). Weereens die noue samehang tussen bekendmaking (“Ek is die God van jou voorvaders …”) en verberging (“Ek is wat Ek is …”).

’n Kunswerk waarin hierdie tweekantigheid van die gebeure op uitnemende wyse uitgedruk word, is die skildery Moses en die brandende bos wat in 1985 deur die Amerikaanse kunstenaar Keith Haring (1958-1990) geskilder is – minder as vyf jaar voor sy vroeë dood op 31-jarige ouderdom aan ’n MIV/vigsverwante siekte.

Soos in die meeste van sy werke maak Haring ook hier gebruik van komplekse oppervlakpatrone en verrassende kleurkontraste waardeur dit wat uitgebeeld word, tegelyk gepresenteer én verberg word. By die eerste oogopslag lyk die werk na ’n willekeurige same­spel van rooi en pers kleurvlakke, blou, geel en swart kronkelende lyne, en ’n magdom geel spikkels. By nadere aanskoue word daar egter ’n menslike figuur aan die linkerkant van die skildery en ’n brandende bos aan die regterkant onderskei.

Die menslike figuur, wat ’n voorstelling van Moses is, staan met ’n kombinasie van huiwering en gefassi­neerdheid: sy voete is effens uitmekaar asof hy gereed staan om enige oomblik weg te vlug, terwyl sy nek en sy kop ver na vore uitgestrek is en met ’n nuuskierige blik die misterie van die brandende bos betrag. Terwyl sy een arm na agter gestrek is, waag hy dit om met sy ander hand uit te reik en die vreemde verskynsel aan te raak.

Die brandende bos beslaan die grootste deel van die skildery en die rooi en die geel van die vlamme word ook gereflekteer in die rooi en geel van Moses se liggaam – om daarmee aan te dui dat die uiterlike misterie van die ontmoeting met God ook lei tot ’n erva­ring van innerlike transformasie by die mens wat in hierdie ontmoeting betrek word. Die afstand tussen God en mens word enersyds gehandhaaf, terwyl ’n geheimenisvolle verbintenis andersyds tot stand gebring word.

Met die lewenskragtige beweeglikheid van sy tipies graffiti-agtige styl gee Haring in die meeste van sy kuns­werke uitdrukking aan ’n uitbundige lewensvreugde. Ook in hierdie skil­de­ry is dit die geval: Nie net die vlamme van die brandende bos lyk of dit op ’n speelse wyse rondbeweeg nie, maar ook Moses lyk asof hy op die punt staan om saam te begin dans.

Op ’n treffende manier word die ontmoeting met God wat tegelyk transen­dent én immanent, onkenbaar én kenbaar is, voorgestel. En daarmee saam ook die huiwering én die vreug­de wat deur hierdie ontmoeting te­weeg gebring word. Soos Sheila Cussons in een van haar gedigte sê: “Hoe sal ek U ooit ken?/ U is te naby, U is te ver,/U klewe aan my kyker vas,/wykende, wyderende ster … dan snap ek die genade –/ suiwerder as weet, duideliker as pyn –/ van wyk dat ek moet nader,/ altyd verder nader … / O, verborge Wonder,/ Magneet, wat ek sal ken!” (Plektrum, 1970).

▶ Dr André Bartlett is hoof van Excelsus, die NG Kerk se sentrum vir bedienings­ontwikkeling aan die Universiteit van Pretoria.

Die kruis as simbool van protes

Die kruis is onteenseglik die mees algemeen gebruikte en die mees herkenbare motief in die Christelike kunstradisie. Die gebruik daar­van in ’n kunswerk roep onmiddellik die kruisdood van Jesus Christus in herinnering en daarmee saam die volle draagkrag van die kruisgebeure in die Christelike geloofstradisie.

In talle kunswerke funksioneer die kruis ook as ’n universele simbool van lyding en van die onreg wat teen kwesbare mense gepleeg word. Dit gebeur nie noodwendig ten koste van die unieke betekenis van die gekruisigde Christus nie, maar kan eerder as ’n verbreding (en selfs verdieping) daarvan beskou word. Die kruis bied as ’t ware die taal waarmee onreg verwoord kan word, en word terselfdertyd ’n belangrike sleutel waarmee die aard van menslike lyding ontsluit kan word.

’n Resente voorbeeld hiervan is die werk Die Onaantasbares van die Kubaanse kunstenaar Erik Ravelo (gebore 1978). Hierdie reeks van ses kunsfoto’s werp lig op eie­tydse kwessies waardeur weerlose kinders se lewens­geluk en sekuriteit bedreig word. In elkeen van die ses foto’s is ’n installasie van twee menslike figure gefotografeer: Daar is telkens ’n volwasse mansfiguur wat die vorm van ’n kruis met sy liggaam vorm, en ’n kind wat as “gekruisigde” slagoffer aan die rug van die volwasse figuur hang.

Elkeen van hierdie taferele bied ’n voorstelling van een of ander vorm van misbruik waaraan kinders in verskillende dele van die wêreld blootgestel word. In die eerste foto word op die pedofilieskandaal in die Katolieke kerk gefokus; in die tweede op sekstoe­risme in Thailand; in die derde op die oorlog in Sirië; in die vierde op die onwettige handel in menslike organe; in die vyfde op die vrye beskikbaarheid van aanvalsgewere in die VSA, en in die sesde op die toename in vetsug as gevolg van die groeiende kitskosbedryf.

Die naam van die reeks, Die Onaantasbares, het ’n dubbele verwysing: enersyds na kinders wat teen misbruik beskerm behoort te word, en andersyds na die oortreders wat telkens skotvry kom sonder om ver­antwoording te doen vir hulle wandade. Die duidelike boodskap is dat kinders in elkeen van hierdie situasies die primêre slagoffers van volwassenes se skade­like optrede is. Die wyse waarop die kinders as slag­­of­fers uitgebeeld word, tesame met die feit dat hulle gesigte onherkenbaar vervaag word, dra by tot die ontstellende en provokatiewe effek van hierdie kuns­werk.

Die reeks foto’s het dan ook onmiddellike reaksie uitgelok. Binne die eerste dae nadat Ravelo dit op Facebook geplaas het, het dit 18 000 “likes” gekry, totdat ­Facebook ’n perk daarop geplaas het en die kunstenaar verhinder het om enige verdere foto’s te plaas.

Skerp kritiek het ook nie uitgebly nie, onder andere dat dit kwansuis ’n bespotting van die kruis maak en as ’n onbillike aanval op die kerk beskou kan word. Van die kritici het die werk selfs bestempel as ’n vorm van pornografie waarin die liggame van kinders uitgebuit word.

Ravelo het soos volg op die kritiek ge­reageer: “My intention is not to offend anyone but to make people think about a problem. I don’t understand why some people are mad at me, but they are not mad about the problems. People get offended by the photos but not by the problems the photos want to talk about.”

Hy verduidelik sy bedoeling met die reeks foto’s in die volgende woorde:

“Kids represent innocence and the series of Los Intocables (Die Onaantasbares) aims to preserve and defend the right to childhood, to a clean childhood. So, we are in fact preserving kids here. The children’s faces in the images are also pixelated to preserve and protect their identities.”

Hierdie kunswerk vorm deel van ’n lang tradisie van proteskuns wat bedoel is om nie net die donker kant van die lewe op objektiewe wyse uit te beeld nie, maar om ook passievol protes aan te teken – in hierdie geval teen die wyse waarop die menswaardigheid van weerlose slagoffers aangetas word, sowel as teen die wyse waarop die bewerkers van onreg deur hulle invloed en magsposisies ooglopend toegelaat word om in onaantasbaarheid hulle gang te gaan.

Die gebruik van die kruismotief in die foto’s kan hoegenaamd nie as ’n bespotting beskou word nie, maar verleen eerder aan die reeks die karakter van profetiese en evangeliese protes: Deur die lyding en misbruik van kinders met die lyding en verontregting van Christus te assosieer, word die skending van hulle menswaardigheid in verband gebring met die sken­ding van die waardigheid van Christus self. Jesus self sou kon sê: “Vir sover julle dit aan een van die geringstes gedoen het, het julle dit aan My gedoen” (Matt 25:40).

Dit is teen hierdie agtergrond betekenisvol dat Ravelo dikwels na homself verwys met die kunste­naarsnaam Don Nadie wat vertaal kan word as “Mister Nobody”. Ook hy tel onder die geringstes, wat nie met mag en krag optree nie, maar met die weerloosheid van beelde op papier.

▶ Dr André Bartlett is hoof van Excelsus, die NG Kerk se sentrum vir bedieningsontwikkeling aan die Universiteit van Pretoria.

Christus, die sentrum van die kosmos

Naas sy land- en tydgenoot Picasso is die Spaan­se skilder Salvador Dalí (1904-1989) waarskynlik die bekendste en mees kontroversiële kunstenaar van die 20ste eeu. Soos in die geval van Picasso het dit ook te doen met sy flambojante lewenstyl en sy opspraakwekkende uitsprake oor (onder andere) godsdiens en geloof.

Gebore in ’n huis waar daar ’n skerp godsdienstige verdelingslyn was, het hy aanvanklik tot in sy veertigerjare gekies vir die uitgesproke ateïsme van sy pa téén die toegewyde Katolisisme van sy ma. Tekenend van hierdie eerste, ateïstiese fase van sy lewe is ’n skets van Christus met die titel Soms spoeg ek met behae op die portret van my moeder.

In die 1940’s het daar egter ’n wending in sy gods­dienstige oortuigings gekom en het hy op ’n byna obsessiewe wyse aandag aan godsdienstige temas gewy. Na ’n privaat oudiënsie met pous Pius XII in 1949 het hy die volgende jaar aangekondig dat hy weer ’n lidmaat van die Katolieke Kerk geword het.

In sy skilderye met religieuse temas het hy op ’n fassinerende wyse twee verskillende skilderstyle gekombineer: die surrealistiese styl wat die vorige fase van sy werk oorheers het, en wat hy genoem het “Nu­kleêre Mistisisme” – laasgenoemde met sterk invloede uit sowel die klassieke Griekse en Romeinse kuns, as die herlewing van die klassieke tydens die Renaissance.

Die Surrealisme is ’n kunsbeweging wat sterk beïnvloed is deur die psigoanalitiese teorieë van Freud en Jung, en waarin daar uitdrukking gegee word aan beelde wat opkom uit ’n onderbewuste droomtoestand. Kenmerkend van surrealistiese kunswerke is die ongewone naasmekaarstelling van elemente wat normaalweg nie enige verband met mekaar het nie, en wat deur die naasmekaarstelling nuwe verstaansmoont­likhede open.

Met die sogenaamde Nukleêre Mistisisme poog Dalí (op ’n wyse wat sterk herinner aan die mistisisme van die Jesuïtiese filosoof-paleontoloog Teilhard de Chardin) om die insigte van die moderne wetenskap, in besonder dié van die kernfisika, in verband te bring met verskynsels van die menslike bewussyn soos die samehang tussen persepsie en werklikheid.

Een van die bekendste voorbeelde van ’n werk uit hierdie fase van Dalí se loopbaan as kunstenaar is die skildery Christus van Sint Johannes van die Kruis. Geïnspireer deur ’n skets wat die sestiende eeuse Spaan­se mistikus Johannes van die Kruis ná ’n eksta­tie­se geesteservaring geteken het, het Dalí eers ’n eie skets en daarna die skildery gemaak in ’n proses wat hy soos volg beskryf het:

“In the first place, in 1950, I had a ‘cosmic dream’ in which I saw this image in colour and which in my dream represented the ‘nucleus of the atom’. This nucleus later took on a metaphysical sense; I considered in ‘the very unity of the universe’, the Christ! In the second place, when … I saw the Christ drawn by Saint John of the Cross, I worked out geometrically a triangle and a circle, which aesthetically summarized all my previous experiments, and I inscribed my Christ in this triangle.”

In die skildery word twee perspektiewe op paradoksale wyse naas mekaar gestel: aan die een kant die voorstelling van die gekruisigde Christus wat van bo af – as ’t ware vanuit God se perspektief – uitgebeeld word; en aan die ander kant ’n strandtoneel wat reg van voor vanuit ’n normale menslike perspektief voor­gestel word.

Johannes van die Kruis se skets van Christus.

Deur die naasmekaarstelling van perspektiewe word twee dimensies op tipies surrealistiese wyse met mekaar in verband gebring: die transendente (die Goddelike dimensie) en die immanente (die menslike dimensie) wat hulle samehang vind in die kruisgebeure wat vanuit ’n bo-aardse perspektief betrag word, maar nogtans verband hou met die gewoon aardse strand van Port Lligat waar Dalí die grootste deel van sy volwasse lewe gewoon en gewerk het.

Die wyse waarop Christus aan die kruis uitgebeeld word, was veral in sekere meer konserwatiewe Katolieke kringe redelik kontroversieel. Anders as in die tradisionele voorstellings word daar nie gefokus op die afgryslike foltering van die kruis nie, en word Christus derhalwe sonder doringkroon of kruiswonde, en selfs sonder die spykers in sy hande en voete uitgebeeld. Hiermee word daar aansluiting gevind by die Johannesevangelie se perspektief van die kruis as ’n vrywillige daad wat ook die sentrale gebeurtenis in die verheerliking van Christus is.

Die geometriese patrone in die uitbeelding is opvallend: ’n dubbele driehoek word enersyds gevorm deur die arms en kop van Christus en andersyds deur die drie punte van die kruis. Reg in die middel van hierdie konfigurasie word ’n sirkel gevorm deur Christus se kop. Die dubbele driehoek sou as ’n voorstelling van die Drie-eenheid beskou kon word, terwyl Dalí self na die sirkel in die middel verwys het as ’n aanduiding dat Christus die sentrum en sin van die hele kosmos is.

Op ’n manier herinner dit aan die woorde van Kolossense 1:20: “Deur Christus het God alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen.”

Dr André Bartlett is die hoof van Excelsus, die NG Kerk se sentrum vir bedienings­ont­wikkeling aan die Universiteit van Pretoria.

’n Volheid wat alle verstand te bowe gaan

Daar is ’n groot deel van die meer abstrakte kuns van die laaste eeu wat geworstel het met die vraag oor hoe die werklikheid visueel voor­gestel kan word. In die geval van kunswerke wat op een of ander wyse as religieuse kuns beskryf kan word, het hierdie vraagstelling veral gefokus op die voorstelbaarheid van die transendente werklikheid van geloof en die ervaring van die goddelike.

Waarskynlik die mees ekstreme voorbeeld van ’n poging in hierdie verband is die skildery Swart Vierhoek van die Pools-Russiese kunstenaar Kazimir Malevich (1879-1935). Die skildery wat in 1915 geskep is en aanvanklik as Swart Kwadrilateraal bekend gestaan het, bestaan uit die suiwer abstrakte vorm van ’n swart vierkant op ’n wit agtergrond.

Hoewel die kunswerk nie op die eerste oogopslag die indruk wek dat dit ’n religieuse werk is nie, het die wyse waarop dit die heel eerste maal tydens ’n uitstalling in St Petersburg ten toon gestel is, die skilder se bedoeling dat dit só verstaan moet word, duidelik oorgedra. Dit is naamlik in die posisie geplaas waar die mees heilige ikoon in ’n Ortodokse huis normaalweg vertoon sou word: in die sogenaamde “rooi hoek” waar twee van die mure en die plafon mekaar ontmoet.

Hierdie plasing met die geïmpliseerde aanduiding dat dit as ’n ikoon beskou moet word, het tot radikaal uiteenlopende reaksies aanleiding gegee. Die totale ab­straktheid en leegheid van die werk het volgens som­mige kritici gedui op die negering of nietigverkla­ring van die Christelike ikoniese tradisie. ’n Tydgenoot van Malevich wat ook die uitstalling bygewoon het, het hom soos volg uitgelaat:

“Everything that we hold sacred and holy, everything that we loved and lived for has vanished … this is one of those acts of self-assertion that … reduces all to ruin.”

Vanuit hierdie afwysende perspektief is die skildery beskou as ’n uitdrukking van nihilisme, ’n ikoon van die dood van God, ’n voorbeeld van modernistiese hubris en ’n bespotting van die Christelike geloof. Die afwesigheid van enige kleur of enige herkenbare gestalte is gesien as bevestiging dat die werk (en ander soortgelyke abstrakte kunswerke) ’n lewensuitkyk van sin- en betekenisloosheid verteenwoordig.

Kazimir Male­vich se Swart Vierhoek.

Malevich het homself en sy benadering tot die kuns, en in besonder hierdie spesifieke kunswerk, uitvoerig teen hierdie soort kritiek verweer. In ’n omvattende essay het hy die Swart Vierhoek beskryf as ’n “embrio van alle moontlikhede” onder meer omdat die kleur swart potensieel alle ander kleure en die vormloosheid potensieel alle moontlike vorme omvat.

Hy wys daarop dat ’n kunswerk soos hierdie nie bedoel is as ’n ontkenning van die transendente en die bestaan van God nie, maar as ’n uitdrukking van die onuitspreekbaarheid van die transendente en die menslike onvermoë om in gewone redelike kategorieë oor die werklikheid van God te praat. In dié verband maak hy gebruik van die konsep “zaum” wat ’n same­stelling van twee Russiese woorde is, en wat letterlik beteken “aan die ander kant van rede”. Daarmee word bedoel ’n soort taal- of uitdrukkingsvermoë wat verby die grense van die gewone rasionele kategorieë beweeg om juis uitdrukking te gee aan dit wat hoër en dieper as gewone logiese formulering is.

Volgens Malevich was die funksie van kuns juis om die bewussyn te wek dat normale kommunikasie slegs “a conduit for the infinite ocean of knowledge and power that lies beyound mankind” is. Hy beskryf dan ook sy kunsfilosofie as “the pursuit of something more subtle than thought, something more light and more flexible. To express this in words is not merely false, but quite impossible.” Die implikasie hiervan vir sy werk as kuns­tenaar was ’n onverbiddelike strewe na objekloosheid.

In taal wat herinner aan die asketiese mistiek van die vroegkerklike woestynvaders, verwys hy na die objekloosheid van sy skilderye as ’n woestyn waarin hy soos ’n pelgrim rondbeweeg op soek na suiwering. Sy voorneme is “to muster the strength to go further and further into the empty wilderness. For it is only there that the transformation can take place.” Dit is egter ’n uitdagende proses, want: ” the ascent to the heights of non-objective art is arduous and painful … The familiar recedes even further and further into the background … No more ‘likenesses of reality’, no idealistic images – nothing but a desert! But this desert is filled with the spirit of non-objective sensation that pervades everything.”

Hiermee bevind Malevich hom volledig binne die tradisie van die apofatiese teologie – ’n teologiese benadering waarna daar reeds in ’n vorige artikel verwys is en waar daar gefokus word op die absolute “Andersheid” van God en waar die moontlikheid om by wyse van verbale, visuele of konsepsuele vorme uit­druk­king aan hierdie Andersheid te gee genegeer word. God self word nie in die proses genegeer nie, maar erkenning word gegee aan die problematiese aard van enige poging om God met menslike woorde of denke tot ’n hanteerbare objek te reduseer.

Ten nouste verwant aan hierdie denke is die Bybelse verwysing na God wat ontoeganklike lig bewoon: Die lig verberg die werklikheid van God, sonder om dit te negeer. En in die lig is daar nie niks nie, maar die Volheid wat alle verstand te bowe gaan.

Dr André Bartlett is die hoof van Excelsus, die NG Kerk se sentrum vir bedienings­ont­wikkeling aan die Universiteit van Pretoria.

’n Eindelose verlange na samehang

Binne die gereformeerde tradisie is die verhou­ding tussen kerk en kuns op sy beste proble­maties. Dit het veral te doen met die afwysende houding wat iemand soos Johannes Calvyn teenoor enige afbeelding van God ingeneem het.

Calvyn sê onder andere in sy Institusie dat God deur die eerste gebod “ons belet om Hom sigbaar voor te stel. Hy verwerp sonder uitsondering alle beelde, skilderye en ander tekens waardeur die bygelowige mense dink dat Hy in hulle midde is,” en: “Dink u dit in: ’n aardse mensie, wat elke oomblik sy asem kan uitblaas, sal deur sy kunssinnigheid die Naam en die eer van God op ’n dooie stuk hout oordra!”

Terselfdertyd sê Calvyn, in aansluiting by sy konsep van die geskape werklikheid as die “teater van God se heerlikheid”, die volgende:

“Ek is nie so bygelowig dat ek sou meen dat ons geheel en al geen beelde mag duld nie. Maar omdat beeldhoukuns en skilderkuns gawes van God is, verlang ek dat albei suiwer gebruik sal word, sodat dit nie misbruik word of tot ons verderf aangewend sal word wat God ons tot sy eer en ons welsyn gegee het nie … Alleen dié dinge kan of mag afgebeeld word wat gesien kan word, maar Gods majesteit gaan ver bo wat ons met die oë kan sien. Daarom mag dit nie afgebeeld word nie.”

Die gevolg van hierdie ingesteldheid was dat daar in die Calvinisties-Gereformeerde kunswêreld nie net ’n neiging was om enige Bybelse en religieuse temas te vermy nie, maar veral gefokus is op die uitbeelding van “natuurlike” subjekmateriaal soos landskappe, stillewes en portretstudies.

Ook in die Neo-Calvinisme, wat gedurende die 19de eeu in Nederland onder invloed van veral die teoloog-staatsman Abraham Kuyper ontwikkel het, is ’n eie regmatige plek aan kuns en die estetiese toegeken. So sê Kuyper byvoorbeeld in sy Stone-lesings van 1898 die volgende:

“Art reveals ordinances of creation (skeppingsordininge) which neither science, nor politics, nor religious life, nor even revelation can bring to light. She is a plant that grows and blossoms upon her own root, and without denying that this plant may have required the help of a temporary support, and that in early times the Church lent this prop in a very excellent way, yet the Calvinistic principle demanded that this plant of earth should at length acquire strength to stand alone and vigorously to extend its branches in every direction.”

’n Kunstenaar wat op fassinerende wyse aan hierdie denkwyse uitdrukking gegee het, is die Nederlandse skilder Piet Mondrian (1872-1944). Hy het opgegroei in ’n toegewyde Calvinistiese ouerhuis, as kunsstudent in Amsterdam by ’n goeie vriend en geesgenoot van Abraham Kuyper tuisgegaan, en in 1893 as lidmaat by die Gereformeerde Kerk wat pas die jaar tevore onder leierskap van Kuyper gestig is, aangesluit.

Ten spyte daarvan dat sy spiritualiteit mettertyd in ’n meer esoteriese rigting ontwikkel het en hy ’n lid van die Teosofiese Vereniging geword het, het hy in sy kuns steeds geworstel met die tipies gereformeerde vraagstelling oor die voorstelbaarheid van God en van die werklikheid soos dit met God in verband staan.

Onder invloed van die Franse Kubisme het sy kuns in die rigting van ’n abstrakte, non-figuratiewe styl ontwikkel. Deur toenemende abstraksie wou hy die fundamentele onderlinge verwantskap blootlê wat struktuur en betekenis aan die geskape werklikheid verleen, en op dié manier aantoon hoedat daar ’n essen­siële samehang inherent aan alle dinge is.

In ’n strewe om uitdrukking te gee aan wat hy “a pure reflection of life in its deepest essence” genoem het, het hy die kleurgebruik in sy skilderye gereduseer tot die drie primêre kleure, rooi, geel en blou (saam met wit), en die vormgewing gereduseer tot horisontale en vertikale lyne wat mekaar reghoekig kruis.

Hy het hierdie kunswerke self beskryf as figurasies van die onveranderlike bestaansgrond waaruit alle konkrete, veranderlike dinge tot stand kom. ’n Mens sou in ander woorde kon sê dat Mondrian uitdrukking probeer gee aan die basiese onvoorstelbaarheid van God en van die wyse waarop die voorstelbare werklikheid in verhouding tot God staan.

So gesien verteenwoordig ’n skildery soos sy Komposisie in Rooi, Blou en Geel van 1930 byna iets van die ervaring van Moses voor die brandende bos: Terwyl hy niks meer oor God verneem nie as die woorde “Ek is wat Ek is”, kry hy tog daardeur insig in die samehang tussen God en die werklikheid van God se mense.

Die wyse waarop Mondrian in skildery na skildery verskillende variasies van hierdie selfde gereduseerde kleurgebruik en vormgewing ontwikkel, sou dan beskryf kan word as ’n eindelose verlange na ’n wêreld waar die regte samehang tussen alle dinge herstel word. In die woorde van die kunskritikus Carel Blotkamp: “(the) essential contrasts between horizontal and vertical and between the three primary colors, were supposed to express the unity that was the final destination of all beings, the unity that would resolve harmoniously all antitheses.”

Genesing ten spyte van verskrikking

Die Spaanse skilder Pablo Picasso (1881-1973) is waarskynlik die bekendste, maar tegelyk ook die mees kontroversiële kunstenaar van die 20ste eeu. Dit het nie net met die onkonvensionele aard van sy kuns te doen nie, maar ook met sy flambojante leefstyl en sy uitgesproke ateïsme.

Wat opvallend van sy werk as kunstenaar is, is dat hy, ten spyte van die feit dat hy hom gedistansieer het van enige vorm van georganiseerde godsdiens en van die Katolieke geloofstradisie waarbinne hy grootgeword het, herhaaldelik gebruik maak van religieuse (en heel spesifiek Christelike) motiewe en temas.

Ook hieroor loop die menings sterk uiteen. Aan die een kant is daar kunskritici soos Hans Rookmaker wat in sy boek Modern art and the death of a culture uiters afwysend staan teenoor die religieuse aard van Picasso se kuns. Hy praat onder andere daarvan as “a whirlwind of anarchy, nihilism and the gospel of revolution” en “the shattering of art’s capacity to convey the goodness and intelligibility of the world”.

Daarteenoor is daar die oordeel van kritici soos Jane Dillenberger en John Handley wat in hulle boek The religious art of Pablo Picasso  hierdie kuns beskryf as “profoundly Christian insofar as the Christian narrative resonates in the paintings and drawings when one encounters this art”.

Wat in ag geneem moet word, is dat Picasso se ateïsme in die eerste plek verstaan moet word as ’n reaksie teen die reaksionêre en eng moralistiese Spaanse Katolisisme van sy tyd: Dit was eerder gerig teen die bepaalde gestalte van die kerklike struktuur as teen dít waaroor dit ten diepste in die Christelike geloof gaan. Dit verklaar waarom hy hom nie daarvan kon weerhou om telkens weer terug te keer na sentrale Christelike simbole – in besonder die uitbeelding van die kruisiging van Christus – nie.

Sy gefassineerdheid met die kruisiging word duidelik geïllustreer in die skildery “Kruisiging” wat in 1930 geskilder is. Soos in die tradisionele uitbeelding van hierdie gebeure neem die kruisfiguur die sentrale plek in die kunswerk in. Anders as gebruiklik, word Christus en die kruis in swart en wit geskilder, terwyl die res van die skildery oorheers word deur helder skakerings van rooi, geel en oranje. Daarmee verskuif die fokus weg van die lydingsgebeure aan die kruis self na die reaksie van angs en verskrikking wat deur die gebeure by die omstanders gewek word.

Die feit dat die Christusfiguur sonder enige herkenbare trekke uitgebeeld word, gee aan die gebeure ’n meer universele betekenis as net die eenmalige gebeurtenis wat 2 000 jaar gelede plaasgevind het. Dit word as ’t ware die simbool van alle onreg en lyding wat dwarsdeur die geskiedenis ’n sentrale deel uitmaak van die menslike ervaring. Anders as die res van sy liggaam word die een arm en hand van Christus wel in kleur geskilder, om daarmee aan te dui dat die lyding van Christus onlosmaaklik deel van die gewone aardse lyding van mense uitmaak.

Rondom die kruis word verskeie ander figure uitgebeeld, onder andere die soldate wat aan die voet van die kruis die lot werp oor Christus se klere, ’n persoon bo-aan ’n leer besig om Christus se een hand aan die kruis vas te spyker, en ’n figuur op ’n perd wat Christus se sy met ’n lans deurboor. Opvallend is dat hierdie figure heelwat kleiner is as die ander figure in die skildery, wat verstaan sou kon word as ’n toespeling op die onbeduidendheid van diegene wat vir die lyding en ellende in die wêreld verantwoordelik is  – “the banality of evil” in die taal van Hanna Arendt.

Weerskante van die kruis is daar verskeie ander figure wat beswaarlik van mekaar onderskei kan word. Die figuur aan die linkerkant dra ’n swaar las op die skouer en het ’n gesig wat vertrek is in ’n mengsel van pyn en verdrietige protes. Net regs van die kruis is ’n figuur met ’n blik wat in verdwasing afgewend is van die kruisgebeure, terwyl die figuur heel regs se hande in ’n pleitende gebaar ten hemele saamgeklem is.

Die mees opvallende van die figure aan die regterkant het ’n kop veel groter as sy/haar voete, oë wat lyk asof dit geblinddoek is en ’n vreemde glimlag op die gesig. Sou dit ’n ironiese verwysing wees na mense wat blind is vir die lyding rondom hulle en deur die lewe gaan asof alles in orde is – terwyl alles in werklikheid drasties buite orde is?

Enigmaties is die figuur wat aan die gekruisigde Christusfiguur vasklem en met ’n oopgesperde mond op die punt staan om bloed uit die kruiswond aan Christus se sy te drink. Moontlik ’n verwysing na Maria Magdalena wat by die lyding aan die kruis verbykyk en die verlossende aard daarvan aangryp – so asof sy saam met mense deur die eeue wil sê: “Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom”.

▶ Dr André Bartlett is die hoof van Excelsus, die NG Kerk se Sentrum vir Bedieningsontwikkeling aan die Universiteit van Pretoria.

’n Oerkreet van angs en protes

Waarskynlik een van die mees bekende (’n gerekende kunskritikus meen, naas die Mona Lisa van Leonardo da Vinci, dié bekendste) skilderye in die Westerse kunskanon is Die kreet van die Noorweegse skilder Edvard Munch (1863-1944).

Die werk, wat reeds in 1893 geskilder is, is nie net besonder treffend nie, maar word ook beskou as die voorloper van ’n nuwe kunsrigting, die Ekspressio­nisme, wat daardeur gekenmerk word dat die kunswerk uitdrukking (“ekspressie”) gee aan die diepste innerlike belewenisse en gevoelens van die kunstenaar.

Edvard Munch se skildery Die kreet.

Die skildery bied ’n uitbeelding van drie persone op ’n pier by ’n rivier of meer. Die sentrale figuur op die voorgrond word uitgebeeld as ’n persoon wie se gesig in ’n angskreet vertrek is en wat die geluid van die kreet (of dit wat aanleiding gee tot die kreet) met sy/haar hande oor die ore probeer uitdoof.

Die twee figure op die agtergrond stap weg van die kyker af, klaarblyklik onbewus of ongestoord deur die angstoestand van die skreeuende figuur op die voorgrond. Die gebeure wat hier uitgebeeld word, speel af onder ’n hemelruim wat op onheilspellende wyse deur die skakerings van ’n sonsondergang verkleur word.

Die aanleiding tot die skildery word soos volg deur Munch self beskryf: “I was walking down the road with two friends when the sun set; suddenly the sky turned as red as blood. I stopped and leaned against the fence, feeling unspeakably tired. Tongues of fire and blood stretched over the bluish black fjord. My friends went on walking, while I lagged behind, shivering with fear. Then I heard the enormous infinite scream of nature.”

Oor wat presies hierdie “scream of nature” was wat aanleiding gegee het tot die kunstenaar se emosionele ontsteltenis en wat in die kreet van die skreeuende figuur tot uitdrukking gebring is, is daar heelwat bespiegeling. Sommige kunshistorici bring dit in verband met Munch se eie lewenslange worsteling met depressie, terwyl ander meen dat dit verband hou óf met die slagpale in die onmiddellike omgewing van die pier waar die kunstenaar en sy twee vriende hulle bevind het, óf met die inrigting vir geestesversteurdes daar naby waar Munch se suster op daardie stadium behandeling ondergaan het.

Wat ook al die direkte aanleiding vir die kunswerk was, die werklikheid is dat dit sedert dit in 1893 geskilder is, mense op ’n baie diep vlak aangespreek het en feitlik ikoniese status verwerf het. Waarskynlik het dit deels daarmee te doen dat dit die tydsgees van die laat 19de en vroeë 20ste eeu op ’n betekenisvolle wyse verwoord het. Dit was veral in Europa ’n tyd van groot onsekerheid wat die resultaat was van die feit dat ou geloofsekerhede – onder andere ook die bestaan van God – op aandrang van wetenskaplike en tegnologiese vooruitgang diepgrondig bevraagteken is. 

Hierdie gemoedstemming en die gevoel van ontreddering wat wesenlik deel daarvan uitmaak, is jare later deur die Franse filosoof Jean Paul Sartre soos volg verwoord: “Indeed, everything is permissible if God does not exist, and as a result man is forlorn, because neither within him nor without does he find anything to cling to.”

By iemand soos Munch wat in ’n tradisioneel godsdienstige huis grootgeword het, maar as jongman in die intellektuele en kunstenaarskringe waarin hy beweeg het, blootgestel is aan idees wat sy geloofsoortuigings onder geweldige druk geplaas het, moes dit aanleiding gee tot ernstige innerlike spanning en konflik.

Die kreet van die figuur in die skildery gee op uitnemende wyse uitdrukking aan hierdie gevoel van Godverlatenheid wat op ’n manier ook weerklank vind in die kreet van Christus toe Hy aan die kruis uitgeroep het: “My God, my God, waarom het U My verlaat?”

Hoewel die skildery van Munch nie in die eerste plek bedoel is as ’n religieuse werk nie, kan dit dus in verband gebring word met van die basiese temas in die Christelike geloof, veral met die idee dat ’n bestaan sonder God as verlorenheid beskryf kan word, en dat dit veral in ’n tyd van krisis en lyding kan lei tot ’n belewenis van hopeloosheid en magteloosheid.

Myns insiens kan die geweldige impak van hierdie skildery ook toegeskryf word aan die moderne mense se ervaring van die groot krisisgebeure van die 20ste en 21ste eeu. Dis asof die oerkreet van angs en verskrikking telkens weer ’n skreiende reaksie  word op die gruwels waaraan mense in die laaste eeu blootgestel is: die massa-slagting van twee wêreldoorloë, Auschwitz, Hirosjima, Sharpeville, die Twin Towers in New York, Gasa …

Ook dít is in ooreenstemming met die lyn van profetiese protes in die Bybel wat herhaaldelik opklink in die noodkreet: “Hoe lank nog, Here!”

So kan Munch se kreet ook die kreet van gelowiges word wat hulleself in die naam van God verset teen elke skending van die Godgegewe visie van vrede, geregtigheid en menswaardigheid in ons wêreld en in ons tyd.

Om die onsêbare tog te sê

In die Christelike teologiese diskoers word daar nog altyd geworstel met die vraag hoe mens tegelyk oor sowel die transendensie van God as oor die immanensie van God kan praat.

In die sogenaamde apofatiese benadering (van die Griekse woord apofasis wat “ontkenning” beteken) word daar sterk gefokus op die transendensie van God as die Gans Andere en die onvermoë van die mens om iets oor God te kan sê. Daarteenoor word daar in die sogenaamde katafatiese benadering (van die Griekse woord katafasis wat “bevestiging” beteken) meer aandag aan die immanensie en kenbaarheid van God gegee.

Dit is veral in die Oosters-Ortodokse tradisie – meer as in die Westerse (Katolieke en Protestantse) tradisie – waar daar op kreatiewe wyse vasgehou word aan die kreatiewe spanning tussen die onkenbaarheid en die kenbaarheid van God. Terwyl die onkenbaarheid van God as uitgangspunt dien, word daar tog ver­onderstel dat die mens se ervaring van ’n ontmoeting met God dit moontlik maak om in, weliswaar gebrekkige menslike taal, oor die Gans Andere te kan praat. Geloof in God maak dit trouens noodsaaklik om iets van die ervaring met God te verwoord.

Hierdie worsteling word op fassinerende wyse ook in die Christelike kunstradisie weerspieël waar daar nagedink word oor die wyse waarop die transendente werklikheid van God en van geloof in God visueel voorgestel kan word.

’n Kunstenaar wat heelwat aandag aan hierdie problematiek gewy het, nie net in die praktyk van sy skilderkuns nie, maar ook op teoretiese vlak in sy boek On the Spiritual in Art is die Russiese skilder Vasily Kandinsky (1866-1944).

As toegewyde lidmaat van die Russies-Ortodokse kerk wou hy enersyds (op katafatiese wyse) uitdrukking gee aan sy geloofservaring, maar andersyds ook (apofaties) rekening hou met die onuitspreeklike aard van hierdie ervaring.

Wat hy met sy kuns wou bewerkstellig, het hy soos volg met musiek vergelyk:

“Colour is the keyboard. The eye is the hammer. The soul is the piano, with its many strings. The artist is the hand that purposefully sets the soul vibrating by means of this or that key.”

Dit kon volgens hom nie bewerkstelling word deur die replisering of representasie van sigbare objekte nie, maar deur ’n nie-presentatiewe, abstrakte benutting van kleur, kleurkombinasies en ander struktuurelemente – vergelykbaar met die emosionele en spirituele effek wat ’n komponis bewerk met die aanwending van klank, klankkombinasies en ander musikale struktuurelemente soos vorm, tempo en klankintensiteit.

’n Voorbeeld van hierdie benadering van Kandinsky is sy werk Komposisie 6 (een van ’n reeks van 10 Komposies). In hierdie werk wou hy uitdrukking gee aan die verband tussen die Bybelse vloedverhaal en die Christelike doop, en terselfdertyd aantoon hoedat vernietiging en wedergeboorte op paradoksale wyse in sowel die vloedverhaal as die doopgebeure aanwesig is.

Hy het meer as ses maande spandeer aan navorsing en voorbereiding met die oog op die skildery en reeds die basiese struktuur op ’n groot houtpaneel gekarteer. Op daardie stadium het hy egter ’n kunstenaarsblok beleef en dit feitlik onmoontlik gevind om voort te gaan met die werk. Sy assistent het hom toe die advies gegee om die Duitse woord überflut (“vloed”) as ’n soort mediatiewe mantra te gebruik. Hy het dit gedoen en die werk binne drie dae voltooi.

Die resultaat is ’n werk vol beweging en skerp kleurkontraste. Die gebruik van swart en rooi dui op vernietiging en konflik, terwyl blou en geel onderskeidelik uitdrukking gee aan die vrede en vreugde van nuwe lewe.

Die wyse waarop hierdie teenstellende aspekte in die kunswerk met mekaar vervleg word – soms vloei­end, soms konfronterend – gee uitdrukking aan die werklikheid dat vernietiging en hergeboorte dikwels gelyktydig aanwesig is in ’n krisistyd soos die vloedgebeure en ook in die krisisgebeure wat in die Christe­like doop versinnebeeld word: deur die afsterwe van die oue tree die nuwe na vore. En in plaas daarvan dat dit as ’n eenmalige gebeurtenis gesien word, is dit ’n blywende deel van die menslike lewenswerklikheid: die voortdurende proses van ou dinge wat verbygaan, en nuwe dinge wat gebore word – ’n proses wat meermale gepaard gaan met ontwrigting en pyn.

Die feit dat die skildery nie ’n realistiese voorstelling van die Bybelse vloedgebeure of van die Christe­like doopbediening bied nie, verleen enersyds ’n meer universele betekenis daaraan (dit wil sê: toepaslik op alle lewens- en samelewingskrisisse) en andersyds ’n fokus op die spirituele aard van sulke krisisgebeure.

Die speelse aard van die werk maak dit duidelik dat selfs die donkerste krisis nie die hoopvolle moontlikheid van nuwe lewe uitsluit nie.

Kandinsky het self die volgende oor hierdie werk gesê:

“A tremendous disaster, which is taking place objectively, is an absolute and, at the same time, independent warm song of praise, similar to the anthem of a new creation following the disaster.”

’n Werk soos hierdie kan ons dalk help om in die onsekerhede en krisisse van ons tyd, die hoop te behou dat God sy wêreld in stand hou en dat die oue meermale plek maak vir iets nuuts en beter.

Dr André Bartlett is die hoof van Excelsus, die NG Kerk se Sentrum vir Bedieningsontwikkeling aan die Universiteit van Pretoria.

Eensaam, maar nooit alleen

In die twintigste eeu waar daar ’n toenemende verwydering tussen kuns en die kerk tot stand gekom het, was daar ’n paar opvallende uitsonderings. So het die Franse skilder Georges Rouault (1871-1958) hom daarop toegelê om in sy kuns uitdrukking aan sy diepgewortelde geloofsoortuigings te gee, maar op ’n wyse wat hom steeds deel van die heersende kunsbeweging van sy tyd gemaak het.

Die ironie was dat hy nie altyd deur kunskenners as ’n belangrike moderne skilder beskou is nie, en dat sy kuns omgekeerd dikwels nie deur Christelike kritici as van besondere religieuse belang beskou is nie.

’n Belangrike kenmerk van sy kuns is die uitbeel­ding van die eensaamheid en vervreemding van die moderne bestaan en die daarmee gepaardgaande behoefte aan een of ander religieuse ervaring wat bete­kenis aan die lewe verleen. Dit was veral die omstandighede van mense wat in armoede leef en die ellende wat daardeur veroorsaak word, wat telkens weer in sy werk na vore kom.

’n Voorbeeld van die hantering van hierdie tema van armoede en die ontberinge wat dit meebring, is die skildery Christus in die agterbuurte wat Rouault in die vroeë 1920’s voltooi het. In hierdie kunswerk word armoede uitgebeeld as ’n inherent eensame bestaan in ’n vyandige en triestige omgewing.

Die skildery toon ’n verlate straattoneel in die laat nagtelike ure. ’n Groot volmaan hang naby die horison en werp ’n silwer lig oor die somber tafereel wat andersins in skakerings van grys, swart, roesbruin en pers uitgebeeld word. Drie geboue staar soos verskrikte gesigte, elk met ’n mond en oopgesperde oë, na die toeskouer. Daar is geen teken van lewe in hierdie geboue nie – geen lig wat brand en geen menslike figure sigbaar deur die vensters of by die ingang van die geboue nie. ’n Donker langwerpige struktuur net regs van die maan (waarskynlik die skoorsteen van ’n fa­brieks­gebou) rys onheilspellend oor die toneel.

Reg in die middel op die voorgrond word Christus uitgebeeld in die teenwoordigheid van twee persone wat opmerklik kleiner as Hy is. Die bedoeling is waarskynlik om die kleinheid en weerloosheid van die mens teen die agtergrond van die omstandighede van die lewe aan te toon, maar tegelyk ook op die grootsheid van Christus se aanwesigheid te wys.

Die weerloosheid van die twee figure word verder beklemtoon deur die feit dat hulle (soos Christus) kaalvoet is en sonder mond geskilder is. Terwyl die twee in donker skaduwees gehul is, is Christus opvallend in wit geklee, maar met ’n donker strook oor sy hart en middellyf.

Wat Rouault met hierdie voorstelling van Christus wil oordra, herinner sterk aan Christus se woorde in Matteus 28 toe Hy aan sy dissipels die versekering gegee het: “Onthou: Ek is by julle al die dae tot die vol­einding van die wêreld.” Al bevind die twee figure hulle in ’n eensame en donker wêreld, kan hulle moed skep met die wete dat Christus by hulle teenwoordig is en dat Hy steeds sy lig op hulle lewenspad laat skyn.

Dis opvallend dat die Christusfiguur met ’n handgebaar vir die twee persone aandui om saam vorentoe te beweeg. Dit herinner weer aan Jesus se woorde in Johannes 20 waar Hy vir sy dissipels sê: “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

Rouault se Christus wys egter nie koers weg van die skaduwees in die rigting van die lig aan nie, maar juis dieper in die skadu’s in. Die implikasie is duidelik dat Christus nie sy volgelinge weglei van die eensaamheid, ellende en swaarkry van die lewe nie, maar dat hulle juis gestuur word om in sulke omstandighede as sy volgelinge te gaan lewe.

Rouault leer ons enersyds om met nugtere realisme na die lewe te kyk en om veral die ontsettende vereensaming en kwesbaarheid waaraan talle mense blootgestel is, raak te sien. Andersyds deel hy met ons sy oortuiging dat ons ten spyte van die mees haglike omstandighede kan weet dat ons nie alleen is nie: Christus is self by ons teenwoordig.

Die twee figure is egter ook menslik gesproke nie volkome alleen nie: Hulle vind mekaar immers in die teenwoordigheid van Christus. Daarmee word aangedui dat geloof nie ’n eensame alleenonderneming is wat ’n mens op jou eie aanpak nie, maar dat dit jou deel maak van ’n gemeenskap van medereisigers. Deel van ’n gemeenskap wat kans sien vir die uitdagings van die lewe omdat hulle dáár kan wees vir mekaar en saam bewus kan wees van die lewende Here wat self ook saam met ons op pad is. Altyd en onder alle omstandighede.

Nuwe antwoorde op nuwe vrae

Terwyl die kerk tydens die Middeleeue en die Renaissance een van die belangrikste beskermhere van die kunste was, het daar sedert die Aufklä­rung/Verligting van die 17de en 18de eeu ’n groeiende ver­wydering en in sommige gevalle selfs vyandskap tus­sen die kerk en die kunste ontstaan.

Dit het enersyds saamgehang met die feit dat kuns­te­naars ’n meer onafhanklike en kritiese ingesteldheid teenoor die kerk en geloofskwessies ingeneem het, maar andersyds ook met onbegrip en onnodige klein­se­righeid aan die kant van die kerk ten opsigte van dit wat kunstenaars met hulle uitbeelding van religieuse temas tot uitdrukking wou bring.
’n Voorbeeld van hierdie soort verwydering en die onkunde wat daartoe aanleiding gegee het, is die werk van die Russiese vroueskilder Natalia Goncharova (1881-1921). Alhoewel sy grootgeword het in ’n familie met ’n hele aantal Ortodokse priesters, waaronder ’n oupa wat ’n professor in teologie was, en hoewel sy lewenslank ’n diep spirituele band met die Ortodokse geloofstradisie gehandhaaf het, het haar kuns uit die staanspoor ’n uiters negatiewe ontvangs in kerklike kringe in Rusland geniet.

Hierdie negatiewe beoordeling van haar werk spreek veral duidelik uit die reaksie op ’n groepsuitstalling wat in 1912 in Moskou gehou is, en waar ’n groot aantal van haar skilderye vertoon is. Veral die agt van haar religieuse werke wat deel van die uitstal­ling  uitgemaak het, is uitgesonder vir felle kritiek – en van die agt in besonder die skilderstuk Die Evangeliste.

Hierdie werk, wat bestaan uit vier parallelle panele, is onmiskenbaar gebaseer op die wyse waarop heiliges weerskante van die sentrale Christus-ikoon in ’n tradisionele Ortodokse ikonostasis (muur van ikone) uitgebeeld is. Alhoewel sy gebruik maak van ’n tradisio­nele motief uit die kerklike skildertradisie, herinner die sogenaamde Neo-primitivistiese styl waarin sy dit doen, sterk aan die tradisionele Russiese religieuse volks­kuns. Die resultaat is ’n interessante kombinasie van aan die een kant die spirituele kalmte van die tra­di­sionele Ortodokse ikonografie, en aan die ander kant die byna kinderlike direktheid en eenvoud van die tradisionele volkskuns.

Een van die vroeë kritici het hierdie werk as “skandalig en afstootlik” beskryf en na die vier figure verwys as ’n “monsteragtige” uitbeelding. Kort na die ope­ning van die uitstalling het die openbare sensor bevind dat die werk godslasterlik is en die polisie opdrag gegee om dit saam met die ander religieuse werk uit die uitstalling te verwyder.
Hierdie skerp afwysende reaksie hou ten nouste verband met die wyse waarop daar in ’n skildery soos hierdie afgewyk word van die streng konvensies van die Ortodokse ikonografie. Die feit dat sy ’n vrou was en dat haar “ikone” bedoel was vir ’n openbare uitstalling, het die wenkbroue laat lig in ’n tradisie waar slegs manlike monnike toegelaat is om ikone te skilder – ikone wat uitsluitlik bedoel is vir gebruik in gewyde aanbiddingsruimtes.

Dit was egter veral die wyse waarop sy die religieuse temas in haar werk hanteer het, wat hewige kritiek ont­lok het. Teenoor die tradisionele ikonografie waar daar groot klem gelê word op getroue reproduksie en wei­nig ruimte gelaat word vir individuele kreatiwiteit en vernuwing, gee sy doelbewus uitdrukking aan ’n eie­soortige en persoonlike interpretasie van tradisio­nele motiewe.

Anders as in die kerklike tradisie word die vier evan­geliste uitgebeeld met die ruwe hande en gesigte van eenvoudige landbewoners. Verder word drie van hulle met grys baarde geskilder, nie soos die evangeliste in die tradisionele ikone nie, maar eerder soos die Ou-Testamentiese profete, en met boekrolle waarop daar (weer anders as in die tradisionele ikone) niks ge­skrywe staan nie – waarskynlik met die bedoeling dat hulle boodskap oop genoeg is om in ’n nuwe tyd en vir nuwe omstandighede nuut geïnterpreteer te word.

Dit was dan ook Goncharova se verweer teen die kritiek wat teen haar en haar kuns uitge­spreek is, toe sy by geleentheid gesê het: “Every na­tion, every age, has a different style.” In aan­sluiting hierby word die bedoeling van die ma­nier waarop sy religieuse temas uitgebeeld het, soos volg deur ’n meer simpatieke kunskritikus ver­woord: “Christian spirituality in a modern age demanded a jolting of one’s expectations and an unsettling of conventional religious images just enough to put them in play once again.”

Dit is waarskynlik die groot bydrae van iemand soos hierdie kunstenaar wat in haar eie tyd so kontroversieel was: dat sy mense uitge­daag het om nuut te dink oor idees wat gedreig het om met die verloop van tyd te verstar tot voorstellings wat weinig met die werklikhede van ’n nuwe tyd verband hou.

Deur dit te doen, het Goncharova die krag van die evangelie gesnap: dat dit ten diepste oor die vermoë beskik om altyd weer op soek te gaan na nuwe antwoorde op nuwe vrae wat in nuwe omstandighede gevra word. So kom staan haar vier evangeliste ook voor ons met die oeroue woor­de waarmee God sê: “Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur.”

▶ Dr André Bartlett is die hoof van Excelsus, die NG Kerk se sentrum vir bedieningsontwikkeling aan die Uni­versiteit van Pretoria.

’n Weerlose gemeenskap rondom die kruis

In die kuns van die Middeleeue, die Renaissance en die Reformasie het geloof en die Godsvraag redelik onproblematies aan die orde gekom. Bybelse to­nele is wel op verskillende wyses en vanuit uiteenlo­pen­de perspektiewe uitgebeeld. Die byna vanselfspre­ken­de veronderstelling was egter deurentyd dat die uit­beelding van Bybelse gegewens en religieuse temas toe­gang verleen tot die verstaan van God en van sy ver­houding tot die geskape werklikheid.

Soos op ander terreine het die Aufklärung/Verlig­ting van die sewentiende en agtiende eeu ook met betrekking tot die uitbeelding van die religieuse in die kuns ’n radikale verandering teweeg gebring. Met sy klem op die rasionele en die menslike rede as die hoog­ste gesag het hierdie geestesbeweging onvermy­de­­lik aanleiding gegee tot die bevraagtekening van gods­diens, kerklike gesag en van God self. In kuns­wer­ke waarin religieuse temas aangesny word, is die na­gevolge van hierdie rasionalistiese bevraagtekening op vele maniere weerspieël.

’n Voorbeeld van so ’n kunswerk is die skildery Kloosterkerk in die eikewoud van die Duitse skilder, Cas­par David Friedrich (1774-1840), wat in die jare tus­sen 1808 en 1810 voltooi is. Hierdie skildery word visueel oorheers deur die ruïne van ’n Gotiese kerkgebou in ’n sneeubedekte winterlandskap, omraam deur die strak, verwronge skelette van ’n groep oeroue eike­bo­me.

Op die voorgrond is ’n oop graf wat pas gegrawe is en ’n groep monnike wat ’n kis in prosessie deur ’n ver­waarloosde begraafplaas in die rigting van die deur van die bouval dra. Klaarblyklik op pad om die begraf­nisdiens van ’n gestorwe medemonnik te hou in dit wat oorgebly het van die eertydse imposante klooster­kompleks.

Die dominante atmosfeer van die skildery is don­ker, somber en droewig en word versterk deur die kleur­gebruik wat oorheers word deur skakerings van bruin, grys en swart. Die enigste teken van lewe in die kunswerk is die bedremmelde groepie monnike wat egter kwalik onderskei kan word van die grafstene en kruise wat rommelrig in die sneeu verspreid is.

Die ruïne van die kerkgebou sou gesien kon word as ’n simboliese voorstelling van dit wat ná die Aufklärung oorgebly het van die kerk as instituut en van die vanselfsprekendheid waarmee kerklike gesag vroeër aanvaar is. Wat eens ’n groot en indrukwekken­de struktuur was, is nou ’n bouval wat kwalik op sy eie staande kan bly.

Ten spyte van al die tekens van agteruitgang en onomkeerbare verval is daar tog ook ’n paar elemente in die skildery wat daarop dui dat alles nie op die duur ten gronde sal gaan nie. Die sentrale posisie van die kerkbouval en die wyse waarop dit in ’n bepaalde sim­me­trie met die omringende bome uitgebeeld word, open die moontlikheid van ’n nuwe brose samehang tussen geloof en die natuurlike werklikheid. En alhoewel die bome op dié bepaalde oomblik dood lyk, hou dit tog die belofte in van nuwe lewe wanneer dit weer lente word.

’n Verdere aanduiding dat die skildery nie bedoel is as ’n mistroostige uitbeelding van wanhoop en doodse leegheid nie, is die feit dat die somber voorgrond oorspan word deur ’n hemelruim wat reeds deur die naderende dagbreek verlig word. En net bo die bome aan die regterkant van die bouval is daar die skugter sekel van die nuwe maan wat met verloop van tyd sal groei tot ’n volmaan wat weer sy lig helder oor die donker land­skap sal laat skyn.

Ook dit wat op die voorgrond afspeel, is nie sonder hoop en verwagting nie. Die prosessie beweeg verby die oop graf en rondom ’n kruis wat (anders as die oor­blyfsel van die kerkgebou) ongestoord en onaange­tas te midde van die skynbare Godverlatenheid staande gebly het. En die monnike gaan steeds voort om met nuutgevonde nederigheid die hoopvolle ri­tueel van ’n begrafnis in die ontwykende, dog blywen­de teenwoordigheid van God te volvoer.

As diep gelowige wou Friedrich waarskynlik iets soortgelyk aan die “nogtans” van Habakuk 3 tot uit­druk­king bring. Ten spyte van die glorieryke verlede van kerklike mag en invloed wat onherroeplik verbygegaan het, is daar nog steeds die weerlose gemeenskap van gelowiges wat rondom die kruis (en onder ’n oop hemel) vergader en teen dood en verval in hulle ge­loof uitleef met ’n: “Nogtans sal ons jubel!”

Ook vir ons in ons tyd het hierdie kunswerk ’n be­lang­rike boodskap. Rondom ons is daar vele bouvallige oorblyfsels van eens magtige kerklike magstruktu­re en ook heelwat getuienis dat die kerk nie meer met die­selfde vanselfsprekendheid as vroeër daarop kan aanspraak maak dat sy idees die rigting van sake in die sa­melewing sal bepaal nie.

Dit vra van ons ’n nuwe nederigheid en ’n bereid­willigheid om eerder diensbaar as voorskriftelik te wees – en om nie op indrukwekkende strukture staat te maak nie, maar om met die kruis van Christus as fo­kuspunt te doen wat ons hand vind om te doen en op dié manier ’n blywende verskil te maak. Nie omdat ons groot en magtig is nie, maar omdat ons in weer­loos­heid getrou bly aan ons Godgegewe roeping.

Dr André Bartlett is die hoof van Excelsus, die NG Kerk se sentrum vir bedieningsontwikkeling aan die Uni­versiteit van Pretoria.

Om die buitengewone in die gewone te vind

Dit is interessant om te sien hoe twee kuns­wer­ke, onderskeidelik geskilder deur die kunste­naars Paul Gauguin en Vincent van Gogh, twee verskillende benaderings tot die soeke na ’n dieper betekenis van die sigbare werklikheid verteenwoor­dig.

Gaugin se Visioen ná die preek: Jakob worstel met die engel en Van Gogh se Saaier – die twee werke wat beide in 1888 deur dié twee skildervriende geskilder is. Hulle albei was in dié stadium ’n tyd lank in die dor­pie Port Aven in die provinsie Bretagne in die noordweste van Frankryk woonagtig.

As ’n mens die twee kunswerke naas mekaar plaas, is dit opvallend dat albei skilderye in ’n voorgrond en ’n agtergrond verdeel word deur ’n boomstam wat dia­gonaal van regs onder na links bo geplaas is. Gauguin dui die boomstam in sy skildery spesifiek aan as ’n appel­boom, die tradisionele simbool van die vermoë om tussen goed en kwaad te onderskei.

In Gauguin se werk word die voorgrond oorheers deur ’n groep vroue in tradisionele Bretonse drag saam met die priester – waarskynlik ’n selfportret van Gauguin. Ná die preek verkeer hulle met neergeboë hoofde in gebed. Regs op die agtergrond aan die anderkant van die boomstam word Jakob se worsteling met die engel (vgl Gen 32:22-31) uitgebeeld. Net een van die vroue se hoof is nie in gebed neergebuig nie, maar haar blik is stip op die visioen van die twee worste­lende figure gerig.

Die landskap waar hierdie worsteling plaasvind, word nie op naturalistiese wyse as ’n groen grasveld ge­skilder nie, maar in ’n koorsagtige rooi wat stryd en konflik versinnebeeld. Dit beklemtoon die feit dat die worsteling nie in die “hier en nou” plaasvind nie, maar in ’n andersoortige werklikheid, die “elders” wat verband hou met die geloofsbelewenis van die groep vrome vroue. Die implikasie hiervan is dat insig in die betekenis van die lewe (asook die onderskeid tussen goed en kwaad) op byna sakramenteel-liturgiese wyse deur mistieke ervaring ontsluit word.

Van Gogh se Saaier.

In Van Gogh se werk, wat kort na dié van Gauguin as antwoord op en weerlegging van die sentrale strekking van Gauguin se skildery geskilder is, word die on­derskeid tussen agtergrond en voorgrond doelbewus anders uitgebeeld.

Die Bybelse figuur van die saaier (wat in ’n sekere sin ’n voorstelling van Christus self is) word nie in die agtergrond geplaas nie, maar in die voorgrond – aan dieselfde kant as ons wat as toeskouers na die skildery kyk. Hy word ook nie as een of ander engelfiguur uit­ge­beeld nie, maar as ’n doodgewone kleinboer wat besig is om saad op ’n omgeploegde land te saai.

Die feit dat die saaierfiguur besig is om as ’t ware uit die skildery uit in die rigting van die toeskouer te beweeg, versterk die gedagte dat die gewone werklikheid die ruimte is waarbinne die gebeure afspeel.

Wat deur Van Gogh op die agtergrond uitgebeeld word, is nie ’n dieper, mistieke werklikheid nie, maar ’n eenvoudige boerewoning en ’n reuse-son wat byna soos ’n stralekrans die figuur van die saaier van agter belig.

Volgens hierdie visie word insig in die betekenis van die lewe (en dus ook die onderskeid tussen goed en kwaad) nie in ’n werklikheid anderkant hierdie werklikheid gevind nie, maar word dit eerder in die hier en nou vergestalt – in die gewone gebeure van elke dag waar gewone mense op konkrete wyse sin en betekenis aan die lewe verleen.

Wat ons hier mee te doen het, is meer as net twee kunstenaars wat uitdrukking aan verskillende persoonlike idees gee. Dit gaan eerder oor twee tipes spiri­tualiteite wat verband hou met die verskillende geloofs­tradisies waarbinne die twee kunstenaars gevorm is.

Gauguin het binne die Katolieke Kerk grootgeword en is as priester in dié kerk opgelei. Na ’n agnostiese fase in sy lewe het hy juis tydens sy verblyf in Port Aven diep onder die indruk gekom van die negen­tiende-eeuse herlewing van die Katolieke mistiek en die soort vroomheid wat daarmee gepaard gaan. Sy skil­dery was die direkte neerslag hiervan en was die heel eerste keer wat hy ’n religieuse tema in een van sy werke aangewend het.

Van Gogh daarenteen het in ’n Gereformeerde pastorie in Nederland grootgeword en het lewenslank, ten spyte van kritiek teen hierdie geloofsagtergrond, ge­worstel met die implikasies van die meer nugtere, im­manente spiritualiteit wat ’n kenmerk van hierdie tra­disie is.

Persoonlik meen ek dat dit nie ’n óf-óf-situasie behoort te wees nie, maar dat albei benaderings ons kan help om die verband tussen geloof en werklikheid te ver­staan. Soos Gauguin kan ons deur dissiplines soos gebed en meditasie al meer insig kry in die dieper grond van ons bestaan.

Soos die son in Van Gogh se skildery die gewone wêreld van agter belig, kan die werklikheid van God se teenwoordigheid egter ook in ons daaglikse lewe inskyn en ons in staat stel om betekenis te vind in die dinge waarmee ons elke dag besig is.

Die hardnekkige boodskap van Kersfees

Die afgelope Kerstyd is ek weer diep getref en op ’n manier ontstig deur die wyse waarop ons viering van Kersfees in vele opsigte ver­vlak tot sentimentele soetsappigheid – om natuurlik nie eens te praat van die skrille kommersialisering en materialisme wat daarmee gepaard gaan nie.

Selfs waar daar gefokus word op die geboorte van Christus, gebeur dit meestal in ’n sfeer van onge­repte vredigheid en welwillendheid. ’n Dierbare kriptoneel met ’n engelagtige Jesuskind wat die wêreld rondom Hom stralend betrag, en Josef en Maria sonder enige teken van die moeisame reis en die pynlike geboorte wat hulle sopas deurgemaak het.

’n Oordenking wat ek in hierdie tyd gelees het, verwys na hierdie tendens in ons Kersvieringe en sê: “We sentimentalize it into impotence”. In hierdie selfde verband word die volgende woorde van die bekende Frederick Buechner aangehaal waar hy oor die geboorteverhaal sê: “Perhaps it is the very wildness and strangeness … that has led us to try to tame it,” en dan vervolg: “Incarnation [menswording]. It is not tame. It is not touching. It is not beautiful. It is uninhabitable terror. It is unthinkable darkness riven with unbearable light.”

In die geboorteverhale van Lukas en Matteus is daar natuurlik voldoende aanduiding dat die bedoeling nie is om ’n sprokiesagtige toneel te skets nie, maar juis om die ellende en verskrikking uit te beeld wat van die begin af deel van Jesus se lewe was.

Lukas stel ons voor aan Josef en Maria as twee arm landbewoners wat uitgelewer is aan die grille en giere van die maghebbers van hulle tyd. Hy maak heel spesifiek melding daarvan dat die pasgebore Kind in ’n stal gebore is en in ’n krip neergelê is “omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie” (Luk 2:7).

Matteus laat sy geboorteverhaal uitloop op die kindermoord wat deur Herodes van stapel gestuur word in sy poging om van die nuutgebore Kind ontslae te raak. En volgens hierdie weergawe begin Jesus sy kinderdae as ’n vlugteling saam met sy ouers in Egipte.

’n Skildery wat myns insiens ’n bydrae kan lewer om hierdie Bybelse perspektief op die Kersgebeure te herstel, is die uitbeelding van die kindermoord deur die negentiende-eeuse Franse skilder Léon Cogniet (1794-1880). Anders as die meeste ander kunstenaars wat hierdie toneel uitgebeeld het, gee hy nie ’n breë blik van die gebeure waar soldate kindertjies wreedaardig vermoor en moeders hulle lot bekla nie, maar fokus hy op die magtelose vasgekeerdheid van ’n enkele moeder wat op die punt staan om haar kind te verloor.

Die vrou sit neergehurk in die hoek van ’n vervalle muur waar sy met haar hand oor haar kind se mond probeer wegkruip vir die moord­bendes wat op die agtergrond hulle ver­skrik­like slagting deurvoer. Haar hoof is onbedek en sy is kaalvoet, nie net as aanduiding van die haas waarmee sy op die vlug moes slaan nie, maar ook van die weerloosheid waarmee sy haar­self in hier­die situasie van vasgekeerdheid bevind.

Die gedempte kleure waarmee die vrou uitgebeeld word, beklemtoon die somberheid en hopeloosheid van die toneel, terwyl die skerp verligte agtergrond die meedoënlose optrede van die soldate aan die lig bring.

Die mees opvallende aspek van die skildery is die feit dat die vrou haar blik direk op die persoon rig wat voor die kunswerk staan. Die uitdrukking in haar oë getuig nie net van verskrikt­heid en angs nie, maar rig ook ’n uitdaging aan elkeen wat ’n toeskouer van hierdie toneel word. So asof sy vir elkeen van ons vra: “Wat gaan jy met my en my kind doen? Gaan jy ons uitlewer sodat hy doodgemaak kan word? Of gaan jy ons help om te ontvlug?”

Op ’n vreemde manier word ons dus van ons veilige posisie as toeskouers ontneem en in die gebeure ingetrek met ’n (onuitgesproke) vraag waar­mee die moontlikheid om neutraal of afsydig te bly, van ons weggeneem word. As ons die verhaal van die kindermoord voorts sien as ’n eksemplaar van al die lyding en verskrikking in die geskiedenis, is die verdere implikasie dat ons uitgedaag word om die ellende in die wêreld rond­om ons vierkantig in die oë te kyk en onsself af te vra: “Wat doen jy om ’n verskil hieraan te maak?”

Cogniet het nie spesifiek gesê dat die vrou en die kind Maria en Jesus voorstel nie, maar dit is myns insiens tog ’n fassinerende moontlikheid. So gesien word die skil­dery dan ’n bevestiging van die hardnekkige boodskap van die evangelie: dat die “Woord vlees geword en on­der ons kom woon het”; dat Hy Homself in ’n hoek laat vas­keer het om sy solidariteit te betoon met almal wat hulle in die duisternis van menslike om­standighede bevind, en dat Hy op dié manier bevestig dat God in die diepste nood by sy mense is en bly.