Wimke Jurgens

Conradie nooi tot diepgaande nadenke

OM REG TE STEL – OOR REGVERDIGING ÉN GEREGTIGHEID
Deur Ernst Conradie

Bybel-Media, 2018


Regverdiging en geregtigheid is twee kern-Bybelse temas waarmee die Christelike kerk voortdurend moet worstel. Hierdie begrippe – en hul verhou­ding met mekaar – is veral relevant vir die NG Kerk. Ons kerk se sterk evangeliese geskiedenis, wat grotendeels ge­maklik met die groot onreg van apartheid saam­gegaan het, asook die huidige oproepe om restitusie en onteie­ning van grond, noodsaak ons om weer baie diep oor hier­­die twee begrippe en hulle verband met mekaar na te dink.

Juis omdat hierdie temas so naby aan ons leefwêreld is en enige nadenke hieroor traumaties en persoonlik sal wees, bestaan die gevaar dat ons diepgaande teologiese ondersoek na hierdie kerntemas en hul onderlinge verband vermy.

In Om reg te stel lei Ernst Conradie die leser in ’n dieper ondersoek na beide die temas van regverdiging en geregtigheid. Die fokus val veral op die verhouding tussen hierdie twee temas. Die problematiek van beide begrippe en hul verband met mekaar word goed uitgelig en word ook met die praktyk in verband gebring.

Die tweede hoofstuk van die boek, wat op geregtigheid fokus, bied ’n goeie uiteensetting van die kompleksiteit van geregtigheid en die herstel van geregtigheid waar onreg geskied het. Hierdie hoofstuk bied waardevolle stof vir nadenke oor die Suid-Afrikaanse situasie en ge­reg­­tigheid oor die algemeen.

Die ondersoek na ge­regtigheid sluit ook ’n on­dersoek in na die vraag oor wat God se geregtigheid behels en tot watter mate geregtigheid in ons verhouding met God (ver­tikaal) en ons verhou­ding met mekaar (horisontaal) geld.

Die ondersoek na reg­ver­di­ging in die volgende hoofstuk be­vat eweneens ’n kritiese, maar baie beperkte ondersoek na die betekenis van regverdi­ging. Dit sluit ’n baie kort oorsig van die verskillende modelle van versoening in en maak ’n tentatiewe voorstel oor die betekenis van regverdiging in die lig van die verhouding met regverdigheid.

Hierdie boek spruit uit Conradie se gespreksdokumente wat vir Excelsus se 2017 Lentekonferensie voorberei is en is veral op leraars in gereformeerde gemeentes gerig. Die boek is derhalwe nie ’n handboek met ’n volledige oorsig en voorstelle oor geregtigheid en regverdi­ging nie, maar eerder ’n kort en kritiese ondersoek na die tema met ’n paar tentatiewe voorstelle wat gemaak word.

Hierdie boek sal nie noodwendig al die leser se vrae beantwoord nie, maar is eerder ’n uitnodiging aan die leser tot diepgaande teologiese en kritiese nadenke en studie oor die teorie en praktyk van geregtigheid en regverdiging.

Adv Wimke Jurgens is tans ’n voltydse MDiv-student by die Universiteit Stellenbosch.

Mag ons versigtig omgaan met ons woorde

Die land van die groot woordfabriek is ’n wonderlike boek wat handel oor mense wat amper nooit praat nie (geskryf deur Agnès De Lestrade, vertaal deur Nicol Stassen). In hierdie vreemde land moet jy woorde koop en hulle insluk om hulle te kan uitspreek.

As jy gelukkig is, kan jy woorde op ’n uitverkoping gaan koop. “Maar dikwels kan ’n mens nie veel met hierdie woorde doen nie. Wat doen ’n mens met semiotiek, hermeneutiek of Hebraïkus?” Praat is duur in die land van die groot woordfabriek.

Daniel, ’n klein seuntjie in hierdie vreemde land, voel sy woorde is niks werd nie en klein. Daarom glimlag hy maar eerder as om sy woorde te gebruik. Eendag toe hy wel besluit om sy woorde te gebruik, gebruik hy net een wat hy lank gebêre en oordink het.

Hierdie verhaal is so kosbaar en laat my wonder hoe ons met woorde in ons lewe en ook in die kerk omgaan. Woorde is wonderlik, woorde het krag, maar woorde kan ook verhinder, seermaak en toemaak.

Hoe praat ons? Hoe lyk ons woorde met en oor mekaar? Hoe lyk ons woorde oor God, oor die goeie nuus wat ons verkondig? Sluit ons mense in met woorde? Het ons mense lief met ons woorde? Laat ons hulle tuis kom met ons woorde?

Woorde kan geweldige verwoesting saai, maar ook geweldige vryheid, genesing en nuwe lewe bring.

In 2016 is daar ’n eksperiment gedoen waar twee mense in ’n vertrek geplaas is met die opdrag om vir vier minute in mekaar se oë te kyk sonder om ’n woord te sê (soek na “4 minutes experiment” op YouTube). Die effek van hierdie oefening is verbysterend. Emosies word op ’n ander vlak wakker gemaak. Iets gebeur met jou binnekant wanneer jy diep in iemand se oë kyk, want daardie oë vertel ’n duisend verhale.

Ons woorde (en selfs die tekort aan woorde) het die potensiaal om die wêreld te verander, om emosies op ’n ander vlak wakker te maak en ’n nuwe wêreld met nuwe moontlikhede oop te sluit. Spreuke 15 sê dit so mooi “’n Sagte antwoord laat die woede bedaar. Skerp woorde maak mense woedend.”

Mag ons soos Daniel in die vreemde land van die woordfabriek besef dat woorde duur is. Mag ons versigtig daarmee omgaan en besef watter effek goedkoop of sogenaamde “groot” woorde op mense het en mag ons uitgedaag word om nuut te dink en nuut te praat.

Ds Janet Cruywagen is predikant van die NG gemeente Valleisig in Pretoria.

Teen die bors van Liefde

Betekenis word liggaamlik en in interaksie met ons omgewing gevorm. Die liggaam be­teken en vorm betekenis. Die titel van Mark Johnson se boek sê dit mooi: The meaning of the body.

Daar is geen manier hoe ons abstrakte konsepte soos nabyheid en geborgenheid kan bedink, sonder die oerervaring van fisiese aanraking in die skuilte van liefde nie.

Volgens Johnson bly volwassenes “groot babas”, omdat ons nooit die liggaamlike, omgewing- en verhoudingsmatige basis van betekenis ontgroei nie. Alle komplekse en abstrakte denke word as ’t ware van “onder” af opgebou vanaf ’n pre-verbale “le­wens­­gevoel”.

Dit mag uiters abstrak klink, maar dit bly vir ons so instinktief en voor die hand liggend dat ons ons liefde aan kinders, van die eerste oomblik af, nie proposisioneel inhoudelik betuig nie, maar met ’n rituele gesing-praat, ’n heilige kus op die voorkop, die ontsagvolle ontvangs op die bors, ’n sagte aanraking van vrede. Hoe sal ons kinders dan anders ons onvoorwaardelike liefde begin verstaan?

Geloofsontwikkelingskenners leer ons dat in die “eerste fase” van geloof van min of meer twee tot ses jaar kinders die mees ontvanklik is vir die beelde, rituele en simbole van die geloof.

Dit is daarom verregaande dat ons dié wyse waar­op jong kinders kan deelneem aan die liggaamlike en simboliese uitdrukking van God se liefde van hulle weerhou. (En daarmee saam ook onhoudbaar dat ons hierdie liggaamlike uitdrukking sou skei van die woorde om kwartaalliks of dalk maandeliks beleef te word.)

Om proposisionele en abstrakte kennis as die voorwaarde te stel om die liggaamlike bevestiging van God se liefde in Jesus Christus binne die ge­meen­skap van die Gees te beleef, is om op ’n tragie­se manier die kar voor die perde in te span.

Hoe anders sal ons kinders leer om te onderskei dat dit die liggaam van Liefde is wat ek in ontvangs neem en wat my ontvang, as juis deur die belewenis van daardie liggaam se intiemste nabyheid? Hoe anders sal ons leer vertrou (want dit is tog wat geloof beteken) as ek nie die betroubare Een nie ook (eers!) op ’n nie-verbale wyse leer ken nie? Die be­geer­te tot nabyheid en aanraking word tog vervul en aangewakker deur die aanraking self.

Daarom pleit ek dat ons sal terugkeer na die prak­tyk wat in groot gedeeltes van die Christendom beoefen word: die bevestiging van ons deel-wees van die gemeenskap van Liefde met die liggaamlike ritueel wat bestaan uit doop, salwing en die eerste deelname aan die Eucharistie. Vir volwassenes, kin­ders en suigelinge.

En daarna ’n weeklikse terugkeer na die fontein van die lewe deur deelname aan die Eucharistie. Woord en sakrament geïntegreerd soos dit hoort. Liefde wat bevestig word soos ’n sentimentele ballade uit my jeug dit wil sing in: “More than words”.

So word die betekenis van liefde liggaamlik in ons en ons kinders gevorm. So word ons die liggaam van betekenis wat ons ontvang: die liggaam van Christus.

Ds Dieter de Bruin is predikant van die NG gemeente Pretoria.

Om te sien

In Lukas 13 lees ons dat Jesus ’n gebreklike vrou in ’n sinagoge genees. ’n Sleutelelement van hierdie vertelling is die woorde: “Toe Jesus haar sien …”

Dit is iets wat ons meermale in die Evangelies raaklees: dat Jesus mense raaksien. Soms kom mense na Jesus toe. Hulle soek hulp by Hom. Maar in ’n verhaal soos dié van die gebreklike vrou, is dit nie wat gebeur nie. Sy is eenvoudig in Jesus se omgewing en Hy sien haar raak.

In party gevalle waar Jesus mense so raaksien, lees ons verder dat Hy hulle innig jammer gekry het. Dit gebeur byvoorbeeld in Lukas 7 waar Jesus die weduwee van Nain sien waar sy op pad is om haar seun te begrawe.

Waar Jesus mense so raaksien, waar Hy hulle jammer kry, daar help Hy. Hy maak die gebreklike vrou gesond. Hy wek die weduwee se seun op. Hy roep vir Levi. Hy voed die skare.

Dit is dieselfde patroon wat ons in Lukas 10 by die barmhartige Samaritaan kry. As die man onder rowers ­deurgeloop het, sien die Samaritaan hom raak, hy kry hom innig jammer en hy gaan uit sy pad uit om die man te help. Dis so anders as die priester en Leviet. Hulle sien die man ook raak, maar loop dan ’n draai om hom, want hulle wil nie sien nie.

Mense wat navolgers van Jesus wil wees, ’n kerk wat missionaal wil leef, moet hierdie patroon verstaan. Ons moet ons oë oophou en ons ore gespits vir die nood van mense: armes, misdaadslagoffers, vroue wat misken word, gay lidmate, gestremdes. Almal in nood.

Soms sal daar mense wees wat die stemme probeer stilmaak, soos die mense om Jesus die roepende blindes van Matteus 20 probeer stilmaak het. Dan moet God se mense hulle juis hoor, hulle sien, hulle innig jammer kry, en hulle help.

NG Gemeente Witfield

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 22 September 2018

GEMEENTEPROFIEL: Witfield is ’n middelslag voorstedelike gemeente binne die munisipale grense van Boksburg. Hoewel ons ’n ouerwordende gemeente is, wat heelwat bejaardesorg het, was ons kategeseskool, jeugwerk en jeugkampe nog altyd een van ons gemeente se sterk bedieningspunte. Ons gemeente is lief vir, en trots op ons gereformeerde belydenisse, liturgie en eredienste. Suiwer bediening van die Woord in eredienste, kategese en pastoraat is vir ons die hoogste prioriteit. Ons streef ook na gesonde betrokkenheid by ons gemeenskap, asook skole, kultuur- en gemeenskapsorganisasies. Ons leuse is: “Leef dan as mense van die lig” en ons gemeentelied is Lied 488: “Helder skyn u lig vir die nasies”.

PLIGTE VAN LERAAR: Sien Artikel 9 van ons Kerkorde asook die leraar se dienskontrak.

VEREISTES: Enige leraar of proponent wat waarlik deur God geroep is en aan die nodige kerkordelike vereistes voldoen en by die gemeenteprofiel sal inpas kan met ’n kort CV aanmeld vir moontlike plasing op die groslys.

BEROEPING: Ons kerkraad beroep DV op 28 Oktober 2018.

DIENSAANVAARDING: Ons mik vir diensaanvaarding vanaf Januarie 2019.

TRAKTEMENT: Volgens die riglyne van die aanbevole sinodale skaal.

DIENSVOORDELE EN VOORWAARDES: Volgens die reglemente van die Kerkorde en u dienskontrak.

KORT CURRICULUM VITAE: Stuur voor 22 Sept 2018 aan: Pre-Advies by:  ngkerkwitfield@telkomsa.net

NAVRAAG EN VRAELYS: Ouderlinge: Leon van der Merwe (011 826 1982), Alex Nel 011 894 1713 of ds Theo Danzfuss (011 826 1394).

Stuur asb ’n kort CV tesame met die ingevulde vraelys na ons kerkkantoor vir aandag: Pre-advies. E-pos: ngkerkwitfield@telkomsa.net, tel 011 826 1878.

NG GEMEENTE JOUBERTINA

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 16 September 2018.

NUWE VRUGTE WAT LEWE GEE

Joubertina-gemeente wag in biddende afhanklikheid op ’n leraar om die gemeente verder te begelei in Woordbediening en toerusting in eredienste, kleingroepe en pastorale versor­ging. Die gemeente beskou haar roeping om saam met alle gelowiges vanuit die afgehandelde werk van Christus te leef, vanuit die ontdekking dat jy in Christus Jesus is, dat jy saam met Hom gesterf het en saam met Hom opgestaan het in ’n nuwe Geesvervulde lewe om vrug te dra sodat die wêreld kan glo,

Gemeenteprofiel:

JOUBERTINA-GEMEENTE is ’n goedgevestigde plattelandse gemeente, geleë in die pragtige Langkloofvallei van die Oos-Kaap. Die gemeente is 111 jaar oud en bestaan uit 599 belydende en 105 dooplidmate, wat georganiseer is in ses dorpswyke, nege plaaswyke en drie wyke in ons tehuis vir bejaardes ’n totaal van ongeveer 317 besoekpunte.

Die gemeente funksioneer in noue samewerking met ons plaaslike hoërskool (Gr R tot 12), Huis Formosa (tehuis vir bejaardes) en goed gevestigde liefdadigheidsorganisasies.

Die ouderdomsprofiel van die gemeente is van so ’n aard dat daar ’n gesonde verspreiding is oor alle ouderdomsgroepe, vanaf voorskoolse en skoolgaande jeug tot ons senior burgers.

Leraarsprofiel en ampspligte:

Die suksesvolle kandidaat sal sover moontlik ’n passie hê vir, en oor die volgende gawes en talente beskik:

– Om visionêr na die toekoms van die gemeente te kyk om sodoende die groter prentjie raak te sien van die pad wat die Here besig is om met Joubertina-gemeente stap.

– Om die gemeente te begelei op die pad van realisering van haar roeping en visie.

– Om lidmate toe te rus, op te bou, te bemagtig en te lei sodat hulle hul gawes kan ontdek en aanmeld vir diens.

– Om die spiritualiteit van die gemeente te ontwikkel en om die lidmate geestelik te begelei om waarlik vanuit Jesus se afgehandelde werk te kan leef.

– Skrifgetroue, gereformeerde en entoesiastiese Woordverkondiging tydens erediens­te vir alle ouderdomsgroepe binne die gemeente.

– Iemand vir wie verhoudings voorop staan, wat koinoniale bande kan bou en vir wie pastorale versorging van lidmate,’n belangrike aspek van sy bediening is.

Vergoeding:

– Salaris volgens sinodale skaal en riglyne.

– Die gemeente beskik oor ’n ruim pastorie ingesluit in vergoeding as gratis behuising.

Diensaanvaarding: 1 Maart 2019.

• Sluitingsdatum: 16 September 2018.

Provisio: Die kerkraad behou die reg voor, sonder opgaaf van redes, om nie ’n beroep uit die aansoeke uit te bring nie.

Aansoeke

Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV, ten minste twee getuigskrifte en vier referente. Alle kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en moontlike preekgeleentheid. Stuur aansoeke aan:

Die Kantoorbestuurder, Maryna Olivier, Posbus 64, Joubertina 6410

Faks: 086 230 3105 / E-pos: ngkjbt@net4all.co.za

Vir verdere inligting kontak Donald Strydom, Voorsitter van die Pre-advieskommissie, e-pos: kloofplase@net4all.co.za of by sel: 083 610 2542.

Webtuiste: https://www.ngkerkjoubertina.co.za

NG gemeente Hospitaalpark (Bloemfontein)

Vakature: Orrelis
Sluitingsdatum: 15 September 2018.

Aansoeke word deur die NG gemeente Hospitaalpark ingewag vir die pos van orrelis.

Verantwoordelikhede:

• Begeleiding tydens oggend- en aanddienste, met voorafsang, asook spesiale dienste.

• Die orrelis is ook verantwoordelik vir die afrig van die gemeentekoor vir optrede in die gemeente.

Salaris: Die riglyne van die SA Kerkorrelvereniging sal dien as riglyn.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 September 2018.

Rig aansoeke aan:

Craig Salzmann 082 828 1659 craigasalzmann@gmail.com

George Whitehead 082 303 4098 george@iwire.co.za

NG GEMEENTE CERESVALLEI

Vakature: Voltydse leraar (Geestelike leier)
Sluitingsdatum: Augustus 2018.

As ’n gemeente wat in Jesus se voetspore wil volg, wil Ceresvallei-gemeente graag die dienste bekom van ’n sterk leier, wat in spanbenadering uitmunt en ons gemeente in koninkrykswerk kan toerus en lei. Ons wil graag sien dat die leier sal help om geleenthede te skep vir gemeentelede om ’n impak in ons gemeenskap te maak.

IN AFHANKLIKHEID VAN DIE HERE stel ons dus hierdie posisie aan belangstellende leraars bekend.

GEMEENTEPROFIEL

CERESVALLEI-GEMEENTE is ’n gevestigde plattelandse gemeente, geleë in die skilderagtige Bolandse dorp, Ceres. Die gemeente is ongeveer 57 jaar oud en bestaan uit 647 belydende en 160 dooplidmate. Die huidige geestelike leier tree aan die einde van September 2018 af waarna ’n tydelike persoon sal waarneem totdat die posisie gevul word.

Ons visie is om in Jesus se voetspore te volg.

Indien jy oortuig is dat jy, as gelegitimeerde NG Kerk leraar en medevolgeling van Jesus, saam met ons die pad van geestelike vernuwing en transformasie gehoorsaam wil stap, word jy hartlik uitgenooi om die volgende proses te volg:

Stuur jou volledige CV so spoedig moontlik, maar verkieslik nie later as einde Augustus 2018, na: ngkceresval@telkomsa.net

Skryf een paragraaf oor hoe jy kreatief instrumenteel ’n bydrae, relevant tot die dinamika en behoeftes van ons tyd, kan lewer tot Ceresvallei se pad van deurlopende geestelike vernuwing en transformasie van ons gemeenskap.

DIENSAANVAARDING

Een kalendermaand na bereiking van ooreenkoms.

JY IS WELKOM OM ENIGE NAVRAE AAN DIE VOLGENDE PERSONE TE RIG:

André van Wyk andrevw@dutoit.com

Daléne Conradie dalene@dutoit.com

Susan Blomerus blomerus@ceresmed.co.za

Ceresvallei behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

NG Gemeente Stilfontein-Sentraal

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: Vrydag, 21 September 2018.

1. Gemeenteprofiel:

Stilfontein is ’n plattelandse dorp tussen Klerksdorp en Potchefstroom. Die gemeente bestaan uit ongeveer 1 036 belydende en 187 dooplidmate. Die dorp beskik oor ’n hoërskool, vier laerskole en twee aftree-oorde. Die gemiddelde ouderdom van lidmate is 55.

2. Leraarsprofiel:

• Ampspligte volgens Artikel 9 van die kerkorde.

• ’n Intieme persoonlike verhouding met God.

• Skrifgetroue en inspirerende prediking wat geestelike groei in die gemeente bevorder.

• Moet goeie interpersoonlike verhoudings in spanverband kan handhaaf met oud en jonk.

• Moet ’n hart hê vir kleingroepbediening: omgeegroepe, jeugbediening en senior groepe.

• Moet bereid wees om huisbesoek, pastorale besoek en hospitaalbesoek te doen na behoefte.

3. Vergoeding: Onderhandelbaar met sinodale skaal as riglyn.

4. Huisvesting: Pastorie beskikbaar.

5. Aansoeke:

• U aansoek moet ’n volledige CV en minstens drie referente, asook kontaknommers insluit.

• Stuur asb u aansoek per e-pos aan ngsentraal@telkomsa.net
Maak asb seker dat u aansoek die kantoor bereik het.

• Daar mag van die kandidate wat die kortlys haal, verwag word om ’n persoonlike onderhoud met die pre-advies-kommissie te voer en ’n erediens waar te neem.

• Navrae: Kerkkantoor Ma-Vry 08:00 tot 13:00. Tel/faks: 018 484 3446 of ngsentraal@telkomsa.net Sel: 072 568 5835.

6. Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag, 21 September 2018.

7. Diensaanvaarding: Onderhandelbaar maar verkieslik so gou moontlik.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

NG GEMEENTE DURBANVILLE-BERGSIG

Vakature: Jeugbedienaar
Sluitingsdatum: 3 September 2018 om 12:00.

Die NG gemeente Durbanville-Bergsig bestaan uit ongeveer 3 270 belydende en ongeveer 1 523 dooplidmate. Hierdie gemeente is reeds in 1982 gestig en het mettertyd gegroei en uitgebrei tot ’n makrogemeente, wat die volgende doelwitte nastreef: Die eenheid van gelowiges, liefde vir God en vir mekaar deur dade van diensbaarheid.

Die volgende dien as riglyn vir die pos.

Verantwoordelikhede:

• Instandhou en uitbou van die jeugbedieningsaksies (Gr 0 tot 6) – 80% fokus

• Bestuur van junior jeug se kategeseleiers

• Pastorale begeleiding van die junior jeug

• Aktiewe betrokkenheid by laerskoolleerlinge en bou van verhoudings

• Aanbied van jaarlikse jeugkampe

• Verleen hulp met tienerbediening (Gr 7 tot 12) – 20% fokus

Vereistes:

• Jong, energieke en innoverende persoon

• Passie om kinders na Jesus te lei

• Toepaslike tersiêre kwalifikasie in jeugwerk

• Vorige soortgelyke ervaring in ’n gemeente sal ’n pluspunt wees

• Goeie menseverhoudinge, veral in spanverband

Vergoeding sal volgens sinodale riglyne en na gelang van relevante ondervinding bepaal word.

Navrae: Ds Johan Els (ds.johan@bergsigdv.co.za)

Aansoeke: Voorsitter van Diensverhoudinge (jmnieuwoudt@icon.co.za)

Sluitingsdatum: 3 September 2018 om 12:00.

Aanstellingsdatum: So gou moontlik.

NG GEMEENTE GRIEKWASTAD

Voltydse vastetermynpos vir drie jaar
Sluitingsdatum: 18 September 2018.

Die kerkraad van die NG Kerk Griekwastad in die Noord-Kaap maak ’n vakature bekend nadat biddend en versigtig oorweeg is wat in die beste belang van die versorging en uitbou van die gemeente is, maar ook geldelik volhoubaar is.

Die gemeente:

Griekwastad is ’n plattelandse dorp, ongeveer 150 km vanaf Kimberley. Die NG Kerk op die dorp het 240 belydende en 23 dooplidmate, waaronder talle bejaardes. Daar is twee dorps­wyke, een huis vir bejaardes en sewe plaaswyke. Toegewyde lidmate en aan-die-gang-wyke stimuleer eredienste en gee aan die gemeente ’n omgee-karakter. Die boerderygemeenskap vorm ’n sterk deel van die struktuur en funksionering van die gemeente.

Die leraar:

Enige gelegitimeerde predikant, ook emeritus, van die NG Kerk met ’n liefde vir mense en veral ook bejaardes.

Iemand wat begrip het vir die omvattende rol van landbou in die daaglikse lewe van kerklidmate en hulle werknemers.

’n Persoon wat geheg is aan die gereformeerde leer, met entoesiastiese prediking geba­seer op die Bybel en die NG Kerk se belydenisskrifte.

Iemand wat verhoudings kan bou en ook leer en lewe bymekaar kan uitbring.

Iemand wat besef dat geestelike groei nie in afsondering geleë is nie, maar gedy te midde van die daaglikse lewe en werk, iemand met ’n familiebenadering in die bediening. Iemand wat mense tot groter milddadigheid kan help aanspoor.

’n Pastor wat begryp dat mense vir hulp kan kom aanklop, maar self ondersteunend ook uitgaan en uitreik, ’n leraar wat met opgewondenheid ons kerk se Artikel 9 saam met die kerkraad sal uitleef.

Vergoeding:

Vergoedingspakket: R420 000 (TKVI). Die gemeente beskik oor ’n goeie en ruim pastorie.

Voorleggings deur belangstellende leraars/emeriti:

’n Curriculum vitae, met ten minste twee verwysings/kontakbesonderhede moet aan die kerkkantoor gestuur word.

Die Skriba, Posbus 85, Griekwastad 8365. E-pos ngkgws@nashuaisp.co.za

Soos nodig sal onderhoude gevoer word.

Sluitingsdatum: 18 September 2018.

Diensaanvaarding: 1 Februarie 2019.

Navrae:

Ds Johan Botes, aflosleraar, 053 343 0991, 082 650 3309.

Joe Scholtz, voorsitter kerkraad, 082 324 9600.

Die kerkraad behou die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling uit die voorleggings te maak nie.

AMPTELIKE NUUS, 17 AUGUSTUS 2018

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

Beroep: Ds Hendrik Wessel de Kock van Leipoldtville na Kalahari.

Aanvaar: Prop Andre Lammertyn na Tafelberg met opdrag Christelike Seemansorganisasie; ds John Holtzhausen van Bethanie (Namibië) na Amalia.

WES-KAAPLAND

RINGSVERGADERING

Kennis geskied hiermee van die 92ste gewone vergadering van die Ring van Clanwilliam op 2 tot 3 September 2018 te VCSV-Uitsig, Strandfontein. (JH (Jan) Fourie, 06.08.2018).

NOORD-KAAPLAND

Emeritaat

Ds Wietsche Roets van die NG gem Kimberley-Vooruitsig ontvang sy akte van demissie by emeri­taat met ingang 31 Augustus 2018. (Lukas Basson, 01.08.2018).

Emeritaat

Kennisgewing is ontvang van die emeritering van dr GJ Duursema van die NG gem Kimberley Bet El met ingang 2 Augustus 2018. (Lukas Basson, 01.08.2018).

RINGSVERGADERING

Kennis geskied hiermee van die gewone vergadering van die Ring van Kenhardt op 19 Augustus 2018 by die NG gem Neilersdrift om 12:00. (Liezel de Jager, 10.08.2018).

VRYSTAAT

Bevestiging

Op 3 Augustus 2018 is ds Ettienne Engelbrecht, voorheen van Drie Riviere-Oos, as medeleraar by NG gem Heuwelsig bevestig. By dieselfde geleentheid is ds Mias van Jaarsveld, wat vanaf 1 Jan 2018 by NG gem Heuwelsig aflos, as tentmaker bevestig. (Anmar Potgieter, Kantoorhoof, 06.08.2018).

NOORDELIKE SINODE

Bevestiging

Ds Surina van der Berg het die beroep na Montana aanvaar. Haar bevestiging sal DV Sondag, 2 September, geskied. (Daan Delport, Gem bestuurder, 31.07.2018).

‘Die Bybel leer nie, die Bybel getuig’

SÊ GOD SO?
Protes en pleidooi – oor óns tyd, vir óns land
Ferdinand Deist
Tafelberg-Uitgewers, 1982


Ek geniet dit altyd as iemand vir my moeilike dinge makliker kan verdui­delik. Presies dit kry Ferdinand Deist reg in Sê God so? meer as drie dekades gelede.

Hoe verder ek lees, hoe meer besef ek dat ons nie die ander stemme in die kerk raak gehoor het nie … Want dít wat vandag (na my mening) die vuur van twis in ons kerk aan­blaas, hanteer Deist pragtig in die hoofstuk “Skriftuurlik”.

Hy bespreek die Bybelskrywers, die ont­staan(tydperk) van die Bybel, die verskillende denksisteme tydens die ontstaan van die Bybel. Wat my baie help is Deist se stelling: Die Bybel leer nie, die Bybel getuig.

Nou hoe gaan ek dan met die Bybel om? Eerstens: Gebruik die Bybel waarvoor dit bedoel was en tweedens: dat ek die Bybel met ’n bepaalde gesindheid sal lees, totdat God dit oopmaak!

Deist maan daarteen dat ons “Skrifbewy­se” vir alles wil vind en stel “Skrifberoep” voor … Moenie met die Bybel smous nie.

Maak dit skielik alles in die Bybel relatief? Ja en nee; ja, in soverre alles kan verander, nee in soverre daar in ’n bepaalde situasie sekerheid kan wees dat reg opgetree word.

Deist smeek ons om veel eerder getuies te wees, dat Skriftuurlikheid nie my vertrekpunt is nie, maar my eindpunt, nie my bewys nie, maar ’n beroep, ’n verwysingspunt vir verantwoordelike gesprek.

Deist soebat dat ons minder met gesag moet praat, veel eerder moet ons smeek, moet ons uitnooi; en dat juis in smeek en uitnooi die Bybel se gesag lê. Die Bybelse gesag lê in geen gedrukte letter nie, maar in God, die God wat ons – byna onherkenbaar menslik – te hulp snel.

Só mooi, só sag praat Deist met ons, dit klink byna nes die evangelie.

Ds Fanus Hansen is predikant van die NG gemeente Potchefstroom-Oos.

Wat van diere se grond?

 Ds Rudolph Scharneck van Greytown skryf:

Anton Doyer se rubriek in Kerkbode van 20 Julie 2018 oor die afname van die groot katte verwys.

Dit het my laat dink oor hoe baie mense in SA tans baie bekommerd is oor grondonteiening sonder vergoeding. Die meeste mense besef dit kan rampspoedi­ge gevolge hê, ook vir hulle wie se grond nie onteien word nie. Die mense wat op daardie grond bly speel immers ’n uiters belangrike rol in die ekonomie. Dit kan dus ’n katastrofe veroorsaak. 

In daardie lig is dit vir my ironies dat ons so min gepla is oor die onteiening van diere se grond. Daar word daagliks wie weet hoeveel miljoene hektaar natuurlike bos uitgekap om plek te maak vir menslike ontwikkeling en die meeste mense aanvaar dit net. Die diere (alle lewende organismes) wat in hierdie bos woon sterf eenvoudig, want hulle word nie vergoed vir hulle habitat wat sommerso oorgeneem word nie.

In die proses ignoreer ons die uiters belangrike rol wat hierdie diere speel in die ekosisteem en dus ook in die voortbestaan van ons as mens. Die gevolge gaan net so rampspoedig wees as ons nie vinnig iets doen nie. 

Daar kan slegs hoop wees vir die natuur as ons met dieselfde ywer opstaan teen die onteiening van diere se grond as wat ons opstaan teen die onteiening van mense se grond.

Watter smaak laat die kerk agter?

As jong predikant wonder ek baie oor hoe die pad van die Institusionele Kerk vorentoe gaan lyk. Gaan die Kerk nog ’n rol en roeping in ’n veranderende samelewing hê?

Die Here Jesus het geleer dat ons sout en lig vir die wêreld moet wees, sodat God verheerlik kan word. Diegene wat my ken, is bewus van mykos­potteo­rie”. As daar twee potte kos sou staan, een met sout en die ander daarsonder, is die verskil in smaak dui­delik waarneembaar. Watter smaak laat ons agter in die monde van dié wie se paaie ons kruis? Gee hulle aan God die eer, of soek hulle dalk na mondspoelmiddel om ons smaak weg te kry?

Watter verskil maak ons daar waar ons as gemeente geplant is? Sit ons gemaklik in die soutpotjie veilig en geborge of word ons uitgeskud daar waar dit werklik nodig is om ’n verskil te maak?

Vir die sout om effektief te wees, moet dit uit die potjie geskud word. Eers dan slaag dit in sy doel. Net so moet die kerk “uitgeskud” word uit haar gemaksone om ’n verskil in die samelewing te kan maak.

Dalk moet ons onsself eerlik afvra: “Sal die wêreld ons mis as ons oornag sou verdwyn?”

Dit wil voorkom asof die kerk eerder ’n las as ’n wins vir die wêreld is. En al wat daaronder ly, is die eer wat veronderstel is om God toe te kom.

Ek wil ’n vraag in u midde laat: Hoe het ons tot op hierdie punt gekom dat die kerk oorbodig geraak het in ’n tyd waar die nood en hooploosheid so groot is?

Verlede jaar het ons Refo500 gevier. Die stelling “Soli Deo gloria” het uit die Reformasie gegroei. Die Reformatore het ook die kerk uitgedaag met die vraag: “Hoe het die kerk op hierdie punt gekom?” Met baie teenkanting is aanpassings gemaak en het daar ’n dras­tiese wending in die kerkgeskiedenis gekom.

Mag die eer van God ons ook dryf om geskiedenis te maak wat getuig van gemeentes wat saam God se eer soek en blom in die akkers daar waar God ons met rede geplant het.

Ons is nie bloot toevallig hier nie. Mag God ons die genade gee sodat ons saam kan droom, streef en werk na ’n hoopvolle toekoms vir ons almal.

Ds Rion Britz is leraar op Kakamas.

Die kerk se opdrag

HM Stander van Durbanville skryf:

Die kerk se opdrag is: Matteus 28:18-20: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”

Hierteen staan: “Bestudeer die wêreldbeeld om jul­le. Pas jul boodskap aan by mense se wense. Gaan maak dan die wêreld ’n beter plek. Praat net as nodig.”

Die Donkies vir Christus het besiel met die Here se opdrag uitgegaan, vanuit Wellington as eerwaardes. Hulle het die evangelie van verlossing deur die skandkruis van Jesus verkondig: sonde, verlossing en nuwe lewe. Voortspruitend uit die evangelieverkondiging is liefdesdienste gelewer soos hospitale, skole, ens. Dogterkerke is gestig wat gou aansienlik groter was as die NG Kerk.

Politiek en juis sosiale spoke het hierdie werk van die Heilige Gees nou in die sand laat vasval. Maar die opdrag gaan nogtans steeds voort omdat die Heilige Gees sy kerk bou en in stand hou.

Ds Nelis Janse van Rensburg se rubriek (e-Kerkbode, 13 Junie) getiteld “Gelowiges is pastorale mense” het my laat verstaan, as ek dit reg het, die kerk moet andersom werk – aanpas by die wêreldbeelde. “Dalk is dit die mees missionale ding wat ons kan doen, om mense se eer te herstel en hulle van skande te red. En daar is geen beter manier as insluiting nie, by ons, in die binne-gemeenskap.”

Die kerk se taak is nie om mense te dien nie, maar as hoogste prioriteit om die Woord te verkondig. Die Boodskap gaan nie eerstens om die mens of kerk nie, maar om liefde van Christus. Soli Deo gloria as hooffokus. Daaruit vloei liefdesdiens voort. Andersom is dit humanisme met ’n stropie godsdiens. Reëlreg andersom as die Groot Opdrag.

Die evangelie sny tweesnydend dwarsdeur alle wêreldbeelde en stel net een prioriteit: God se wil.

Paulus en Jesus het hulle juis uitgespreek teenoor konformeer met die Jode en Grieke se waardes soos skande, wysheid, redenaarstalent, eiewysheid: (1 Kor 1:14-31, Rom 1:16, Matt 11:25, Luk 10:21).

Dalk is ek net te dom, maar hierdie “missionale” mode het weggedoen met die aanmoediging van ge­stuurdes as sendelinge met eerstens die suiwer boodskap van die verlossing deur die kruis en die Bybelse feite van die AGB. Die Heilige Gees doen die res, nie ons slimheid of “wetenskap” nie.