Kerkbode

NG Gemeente Kollegepark (Vanderbijlpark)

Vakature: Jeugwerker (kontrak vir een jaar met opsie om dit te verleng)
Sluitingsdatum: 31 Julie 2018

Verantwoordelikhede: 

 • Organiseer, aanbied en uitbou van alle jeugaktiwiteite in gemeente.
 • Die bou van verhoudings met ’n pastorale begeleiding van die jeug

Vereistes:

 • geskikte kwalifikasie in jeugwerk
 • ondervinding in jeugwerk en vermoë om leiding te neem
 • musiekbediening sterk aanbeveling
 • saam in ’n span kan werk
 • (jeugwerker of proponent kan aansoek doen)

Vir meer inligting kan Deon Senekal by 016 933 2982/ 083 283 0312 gekontak word.

Vergoeding: Sal onderhandel word na gelang van kwalifikasie en ondervinding. (Die bedrag waarna gekyk word is ±R13 500,00).

Sluitingsdatum: 31 Julie 2018

Stuur CV met name van twee verwysings aan: ngkpark@absamail.co.za of dasen@mweb.co.za

Die gemeente behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

NG Gemeente Senekal

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 15 Junie 2018.

Gemeenteprofiel:

Senekal is ’n plattelandse dorp, 175 km noord-oos van Bloemfontein, 75 km wes van Bethlehem. Daar is ongeveer 358 belydende en 85 dooplidmate. Die dorp beskik oor ’n goeie hoër- en laerskool, ’n aftreeoord, ’n ENGO-kantoor en ’n bejaardesorg-tehuis.

Leraarsprofiel:

 • Bedieningsgeleenthede volgens Artikel 9 van die Kerkorde.
 • Liefdevolle en minsame persoon met ’n passievolle uitlewing van sy/haar roeping.
 • Gemeentelike ervaring en wat met oorgawe huisbesoek sal doen.
 • Skrifgetroue en aktuele Woordverkondiging met entoesiasme.
 • ’n Spanbouer wat gemaklik klein en groot groepe kan lei tot die opbou van die gemeente as ’n hegte eenheid met ’n gevoel van samehorigheid.
 • Saam met sy/haar huisgesin betrokke wees binne en buite die gemeente.
 • Beskik oor eie vervoer wat ook op plaaspaaie gebruik kan word.

Vergoeding en voordele: Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.

Huisvesting: Pastorie met munisipale dienste, ’n eie boorgat en selfoontoelae.

Aansoeke:  U aansoek moet ’n volledige CV en minstens drie referente, asook kontaknommers insluit. Stuur asseblief per e-pos aan die NG Gemeente Senekal by ngsenekal@telkomsa.net – bevestig ook ontvangs van u aansoek met die skriba van die kerkkantoor. Aansoekers wat die kortlys haal, sal genooi word vir ’n onderhoud en moontlik ’n preekgeleentheid. Indien u getroud is sal u gade welkom wees om die onderhoud by te woon.

Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag 15 Junie 2018.

Navrae: Mnr Phillip Fourie (kerkraadsvoorsitter) op 083 465 1311, of die kerkkantoor op 058 4812701 (k/u Ma-Vr 09:00 – 13:00)

NG Gemeente Kempton-Kruin

Musiekleier – Eietydse erediens
Sluitingsdatum: 30 Junie 2018

Kempton-Kruin wag aansoeke in vir die pos van Musiekleier – wat leiding gee in sang en musiek in die gemeente se eredienste. Die fokus van musiek in ons eredienste is om ’n dieper ervaring van lofprysing en aanbidding met musiek (“blended worship”) in die gemeente te vestig. Begeleiding kan met ’n verskeidenheid van musiekinstrumente aangebied word.

Die geskikte kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen:

 • Moet entoesiasties en passievol wees oor musiek in die algemeen, maar met die klem op Geestelike musiek, en dit as ’n roeping beskou om die Here en die gemeente deur middel van musiek te kan bedien.
 • Die aansoeker moet verkieslik binne ’n redelik bereikbare afstand van die kerk woonagtig wees.
 • Genoegsame kennis van sang en musiek, en moet self kan begelei tydens eredienste, en om self ook te kan sing, sal ’n pluspunt wees.
 • Genoegsame kennis van geestelike musiekbegeleiding en -verwerking, asook die selektering, uitkies en transponering van nuwe liedere.
 • Genoegsame kennis en ervaring hê om met musiek die gemeente in aanbidding en lofprysing te kan lei op ’n eietydse wyse.
 • Erediensbeplanning in oorleg met die betrokke leraar, in lyn met die geestelike program en visie van die gemeente.
 • ’n Musiekbedieningspan te kan selekteer, bou, bestuur en afrig. Die geskikte kandidaat moet voorsangers kan toerus en bestuur, en inoefen saam met die begeleidingspan.
 • Lewe moet van geestelike diepte getuig
 • Formele musiekopleiding en of ervaring van eietydse geestelike musiek

Die kandidaat moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en oudisie.

Vergoeding: R20 000 (TKVI)

Sluitingsdatum: 30 Junie 2018

Stuur bondige CV aan: bestuur@kruin-kerk.co.za

Navrae: Gert Reynolds – 082 628 3383

Kempton-Kruin behou homself die reg voor om nie die pos te vul nie vir welke rede ook al in terme van aansoeke ontvang.

NG Gemeente Citrusdal

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR
Sluitingsdatum: 22 Junie 2018

Gemeenteprofiel

’n Kultureel en spiritueel gediversifiseerde plattelandse gemeente met sowat 1 000 lidmate wat deel uitmaak van ’n dinamiese landbougemeenskap wat ongeveer 175 km vanaf Kaapstad geleë is. Die gemeente is ’n inklusiewe geloofsgemeenskap saamgestel uit werkende jong volwassenes, gesinne met voorskoolse en skoolgaande kinders sowel as werkende en afgetrede senior lidmate met uiteenlopende spirituele oriëntasies. Senior lidmate in die plaaslike aftree-oord word deur die leraar van die gemeente bedien.

Leraarsprofiel

 • Roepingsgedrewe visionêre en transformerende geestelike leier.
 • Skrifgetroue en geïnspireerde prediker met ’n gemaklike preekstyl.
 • Innoverende liturg wat vernuwing en variasie in eredienste kan inisieer.
 • ’n Mens-mens wat met alle generasies goeie verhoudings kan bou en handhaaf.
 • In staat om kulturele en spirituele inklusiwiteit te inisieer en te modelleer.
 • Sensitiewe pastor met ’n passie vir die geestelike versorging van oud en jonk.
 • Passievolle dissipelmaker wat die gemeente as ’n korps van gestuurdes kan mobiliseer.
 • Ervaring van en ’n passie vir kleingroepbediening.
 • Bereid en in staat om vars uitdrukkings van die kerk in die gemeenskap te inisieer.
 • In staat om met ’n gediversifiseerde leierspan in spanverband saam te werk.

Werksprofiel

 • Ooreenkomstig Artikel 9 van die Kerkorde en die bedieningskultuur van die gemeente.
 • Die kerkraad bied ’n gerieflike en ruim pastorie aan vir inwoning.
 • Diensaanvaarding: so spoedig moontlik.

Kandidate

Gelegitimeerdes van die NG Kerk tussen 35 en 50 jaar oud met minstens 7 jaar ondervinding.

Vergoedingspakket

Onderhandelbaar volgens die Wes-Kaaplandse sinodale skale.

Aansoeke

 • ’n CV van maksimum drie bladsye met drie referente tesame met ’n bondige dekbrief moet die aansoek vergesel.
 • Rig aansoeke aan: Die Skriba, NG Kerk, Kerkstraat, Citrusdal/ ngkcitrusdal@telkomsa.net Maak asb. seker dat ons u aansoek ontvang het.

Navrae

Kerkkantoor 022 921 2843 (Maandae tot Vrydae ) of ngkcitrusdal@telkomsa.net

Sluitingsdatum vir aansoeke: 22 Junie 2018.

Kandidate op kortlys

Daar mag van die kandidate op die finale kortlys verwag word om ’n persoonlike onderhoud met die pre-advieskommissie te voer en ’n erediens waar te neem.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Waarvoor bid ons?

Ds Rudolph Scharneck van Greytown skryf:

Sondag 3 Junie was Internasionale Biddag vir Ekologie. Dit is inderdaad baie belangrik dat ons sal bid vir God se skepping.

Maar as ons bid moet ons vir die regte dinge vra. Baie mense bid vir die natuur soos baie kinders vir hulle eksamen bid: “Here, vergewe my dat ek eerder by my maats gespeel het as om te leer en help my om asseblief hierdie eksamen deur te kom.”

Mense bid vir reën, maar is nie bereid om iets te doen om hulle eie koolstofvoetspoor te verminder en hul aandeel in klimaatsverandering te beperk nie; hulle bid vir skoon water, maar is nie bereid om op te hou om met water te mors nie; hulle bid vir mooi natuurskoon, maar is nie bereid om op te hou om plastiek te gebruik nie; hulle bid vir die voortbestaan van renosters, maar gee nie om vir die uitwissing van ander diere en plante wat deur hulle eie misbruik van die natuur se hulpbronne veroorsaak word nie.

As ons dan vir die skepping bid, bid ons eerstens dat die Here ons elkeen tot bekering sal laat kom, dat ons ’n groen bekering sal ondergaan. Dan sal ons self meer doen om die Here se skepping op te pas en in alles wat ons doen, sal bydra tot die opbou en uitbou van dit wat God gemaak het sodat ook ons kinders en kleinkinders nog iets daarvan sal oorhê.

Universitas-Wes Gemeenskapsentrum

Uitnodiging tot deelname aan ’n proses om ’n voltydse leraarsvakature te vul
Universitas-Wes Gemeenskapsentrum wat die Rooikerk- en Striata-bedieningspunte insluit


Indien jy oortuig is dat die Here deur die onderstaande inligting met jou praat, word jy genooi om met ons kontak te maak aangesien die gemeente vroeg in 2019 ’n vakature sal hê.

Die gemeente word gekenmerk deur ’n warm, gasvrye en informele bedieningstyl en waar die lidmate tans oor die hele Bloemfontein versprei is. Die kern van die bediening geskied deur een leraar, ’n pastorale hulp by die aftreeoord, Striata, en ’n aantal teologiese studente, tesame met ’n span toegeruste leiers. Die hart van die gemeente lê in omgeegroepe en die bemagtiging van leiers en lidmate om eienaarskap vir die dienswerk van die gemeente te aanvaar. Die leraars se missie is “om die gemeente vir die gemeente weg te gee”. Die kultuur van die gemeente word ook gekenmerk deur ’n bediening “deur” lidmate en nie ’n bediening “aan” lidmate nie. Die klem val nie eerstens op lidmate se “doing” nie, maar om alle mense se “being” te ontwikkel.

Die gemeente is ’n waardegedrewe, missionale gemeente binne ’n breëre Bloemfontein-gemeenskap met die uitdagings waartoe ons GEROEP, versamel, gevorm EN GESTUUR word deur die Here…

 1. …Om alle mense (insluitende leiers, lidmate, randfigure en ander) te ontwikkel en te bemagtig om hulle plek in die geloofgemeenskap en samelewing te kan inneem.
 2. …Om jongmense (insluitende kleuters, peuters, laerskool- en hoërskoolleerders en studente in studentehuise en breër) sinvol te bedien op kreatiewe maniere. Die studentebediening vind plaas in vennootskap met die Studente-gemeente by die Universiteit van die Vrystaat en ’n studenteleraar binne ’n groter studentegemeenskap.
 3. …Om die omgewing in samewerking met ander rolspelers te ontwikkel om God se teenwoordigheid sigbaar te laat wees.

Ons lewe ooreenkomstig die volgende sewe waardes:

 1. Ons skep veilige vertrouensruimtes vir mense ongeag taal, kultuur, kleur of geslag
 2. Ons aanvaar alle mense as God se geskenke aan ons
 3. Ons vra in alles geloofsonderskeidende Godsvrae
 4. Ons oefen voortdurend ons geloofsgewoontes in
 5. Ons het ’n luisterkultuur waarin ons luister na God, na mekaar en na die gemeenskap
 6. Ons neem deel aan God se reisplan waarin ons soek om aan te sluit by dit waarmee God in sy missio Dei besig is.
 7. Ons koester ’n koninkryksvisie wat groter is as ’n kerkvisie.

Indien die Gees deur bogenoemde aan jou raak, stuur vir ons jou volledige CV, drie verwysings met kontakbesonderhede en ’n begeleidingsbrief waarin jy jouself aan ons bekend-stel tesame met jou roepingsfokus. Ons wil graag van jou hoor vóór 3 Augustus en ons sal graag wil sien dat jy op 1 Januarie 2019 diens sal aanvaar sodat jy en die huidige leraar saam in ’n oorgeeproses kan wees gedurende Januarie 2019. Die vergoedingspakket en huisvesting (pastorie, huissubsidie, ens.) en ’n posbeskrywing sal onderhandel word met inagneming van die sinodale riglyne.

Vir meer inligting, kan jy met die volgende persone gesels:

 • Marius Louw – Studenteleraar en konsulent: 081 219 3693
 • Danie Strauss – Voorsitter Taakspan: Voortgesette Leraarsbediening:082 553 5971
 • Gerda Liebenberg – Voorsitter van Luisterspan en lid van Taakspan: Voortgesette Leraarsbediening: 071 411 5694
 • Steyn of Gerty van Aswegen – lede van Taakspan: Voortgesette Leraarsbediening asook van Lidmaat- en Leiersontwikkeling: 082 566 5938 of 083 609 8007

Jy kan ook nog verdere inligting kry deur te lees op die webwerf: www.rooikerk.co.za

Stuur asb jou beskikbaarstelling vir die proses aan: vakature@nguniversitaswes.org.za

Ons behou ons natuurlik die reg voor om nie noodwendig ’n beroep uit te bring vanuit hierdie bekendstelling nie.

NG Gemeente Prince Alfred’s Hamlet

Vakature: Leraarspos
Sluitingsdatum: 30 Julie 2018

Prince Alfred’s Hamlet is ’n pragtige dorp in die Ceresvallei, sowat 9 km buite Ceres. Dit is ’n dinamiese landbougemeenskap met ’n sterk produksiekultuur vanuit die verbouing en bemarking van sagtevrugte, groente, graan en vee. Ons omgewing beleef, te midde van al die landbouuitdagings die afgelope paar jaar, ’n goeie ekonomiese ontwikkeling. Aan die ander kant is hier groot sosio-ekonomiese uitdagings vanuit diep historiese wortels.

Dit is hier waar ons as gemeente streef om meer intiem met God, mekaar en die wêreld te leef; om die liefde van die genadige God, wat in ons hart leef, na almal uit te dra; om God se beweging te herken en daarby aan te sluit.

 • Ons word beskryf as ’n warm, hartlike, informele gemeente waar almal mekaar ken.
 • Formeel word ons as ’n programgroote gemeente beskryf met ongeveer 1 031 lidmate (766 belydend; 265 doop), met ’n potensiële groeipunt onder jong getroudes en gesinne.
 • Ons vorm deel van die Herenigende Ring van Tulbagh.
 • Ons is ’n gemeenskap wat na aan mekaar en die aarde leef, te midde van ’n veeleisende bedryf.
 • Ons word daagliks met die seëninge én gebrokenheid in en rondom ons gekonfronteer en het goeie versorging en sterk begeleiding nodig van iemand wat sensitief is vir ons konteks en God se koninkryksbeweging.

’n Uitnodiging: As jy aanvoel dat die volgende hoofstuk van God se storie met jou lewe dalk by sy storie met ons kan aansluit, nooi ons jou as gelegitimeerde om asb. die volgende vir ons te stuur na ngkpah@absamail.co.za sodat ons ’n voorlopige aanvoeling van jou menswees kan kry:

 • jou CV
 • inligting van 3 referente
 • en ’n paragraaf of twee oor die volgende drie gedagtes,
  • In die tyd waarin ons in RSA leef, heers daar ’n kultuur van …
  • In hierdie tyd behoort die plaaslike gemeente al meer te fokus op …
  • Hierbinne sal ek as gemeenteleraar die gemeente wil versorg en begelei deur …

Stuur asb jou aansoek vir ons per epos na ngkpah@absamail.co.za

Sluitingsdatum: 30 Julie 2018

Diensaanvaarding: Volgens onderlinge ooreenkoms

Navrae: 

 • Beaulah du Toit 023 313 3694/084 517 0044 (Skriba)
 • Hennie van Noordwyk 082 588 8705 (Kerkraadsleier)
 • Handri Conradie 082 411 8777 (Personeel)
 • Georgie Hewitt 082 725 2487 (Kerkraad)

Die kerkraad behou die reg om geen aanstelling te maak nie.

NG Kerk Ellisras-Wes

Vakature: Leraar


Dis bosveldwêreld hierdie! Geleë in die noorde van limpopo, 40 km vanaf die limpoporivier. Medupi- en matimbakragsentrales lê in ons grense, asook die grootste steenkoolmyn – exxaro grootgeluk.

Die gemeenskap bestaan uit boere, nywerheids- en besigheidsmense. Hier is goeie laer– en hoërskole.

Ons is ongeveer 200 aktiewe volwassenes en 70 kinders (0-18).

Die kerkgebou is baie doelmatig. Die pastorie en erf is gerieflik en ruim.

Ons funksioneer nou al hoe meer op die liggaamsmodel.

Daar heers ’n besonderse hartlikheid onder mekaar.

Indien die Here jou so lei om jou gegewens as kandidaat vir ons te stuur, sal ons dit waardeer en dit met die nodige leiding en erns hanteer.

Skrifgetroue en dinamiese prediking is vir ons belangrik. Sterk leiding aan die jeug en volwassenes is prioriteit.

Efesiërs 4:11 moet baie aandag geniet – om ander gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk.

Leierskap en spanwerk is belangrik.

’n TKVI (totale koste van indiensneming) sal tydens onderhandeling aangebied word.

Plus die kerkraad se deel van die normale kerkordelike bepalinge bydraes.

Skakel gerus met enige navraag Fanie Steyn (Brugleraar) by 082 441 1500.

Stuur jou gegewens aan fsteyn7@gmail.com

NG Kerk Murray, De Doorns

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: 30 Junie 2018

Die gemeentevisie: Vreugdevolle medewerkers in die wingerd met die oog op God se oes.

Gemeenteprofiel:

Murray-gemeente is ’n plattelandse gemeente op die Bolandse dorp De Doorns in die Hexriviervallei, sowat 30 km noord van Worcester langs die N1. Die gemeente bestaan uit 823 belydende en 247 dooplidmate. 

Die gemeente het ’n Wyksgemeente, Omdraaistraat Gemeente, wat deel is van Nuwe Gemeente Ontwikkeling en deur een van die huidige leraars gelei word. Die fokus van hierdie gemeente is die kerklos- en kerklose mense in die Vallei. Deel van Omdraaistraat is ’n groeiende gemeente vir Zimbabwiërs.

AS GELOWIGES IN MURRAY, FOKUS ONS OP:

 • Menswees in die teenwoordigheid van God  (Eerbied vir God, Toewyding, Gebed, Gehoorsaamheid, Bewus van sy teenwoordigheid, Vervul met sy Gees, Verantwoordbaar)
 • God se oes
 • Om te gee [Self, alles wat ons is en het]           

ONS KERNWAARDES IS: (Wie ons is/wie ons wil wees) Hierdie gemeenskaplike waardes verenig ons en omskryf ons identiteit en werkswyse as volgelinge van Jesus:

 1. Ons glo in God die Vader en Skepper, in Jesus as enigste Verlosser en in die Heilige Gees, as God in my.
 2. Jesus Christus is die Hoof van Murray en ons sal altyd sy leiding volg deur biddend te wag en te luister na die Bybel as God se Woord en die Heilige Gees.
 3. Ons sal mekaar liefhê en ons deur die Gees laat beheer sodat sy vrug ons optrede teenoor mekaar sal kenmerk.
 4. Ons wil aktief besig wees om van elke lidmaat ’n dissipel en dissipelmaker van Jesus, te maak.

Murray-gemeente is deel van God se koninkryk, maar ons weet dat God se koninkryk baie groter en wyer as die gemeente is. Daarom werk ons saam met God in sy wingerd (Murray, die Vallei, Afrika en verder) met die oog op die oes, wat aan Hom behoort.

Leraarsprofiel:

 • Die voornemende leraar moet van harte inkoop by bogenoemde visie en fokus van die gemeente.
 • Dis belangrik dat die leraar wat beroep word ’n goeie verstaan het van die missio Dei en dissipelskap en die gemeente op hierdie weg kan begelei.
 • Die voornemende leraar moet veral ’n bydrae lewer ten opsigte van die bou van onderlinge verhoudinge en die pastorale versorging in die gemeente.
 • Die leraar moet jonk van gees wees, aangesien ’n groot deel van die gemeente uit jongmense bestaan.
 • Die leraar moet goed in spanverband kan saamwerk.

Vergoeding:

Volgens sinodale skaal as riglyn en onderhandel met die kerkraad. ’n Ruim pastorie word voorsien.

Aansoeke:

 • Belangstellendes kan die kerkkantoor per e-pos kontak vir ’n vraelys aan die hand waarvan aansoek gedoen moet word.
 • Die vraelys, vergesel van ’n een bladsy CV waarin jy jou bedieningservaring kan deel, sal saam dien as aansoek.
 • Drie referente moet jou aansoek vergesel. 

Stuur e-pos aan: Die Skriba by skriba@murraygemeente.co.za

Vir enige navrae kan een van die volgende gekontak word:

 • Ds Louis Smith 082 895 5621 / 023 356 2439
 • Ds Deon Koegelenberg 084 704 3583 / 023 356 2225
 • Bernard Joubert 083 266 4442

Aansoeke sluit 30 Junie 2018.

NG Kerk Dundee-Suid

Vakature: Leraar
Sluitingsdatum: 29 Junie 2018

Dundee-Suid is ’n gemeente met ongeveer 280 belydende- en 40 dooplidmate, geleë in die noorde van KwaZulu-Natal, tussen Ladysmith en Newcastle, sowat 25 km oos van die N11-roete. Die gemeente bestaan uit 8 dorpswyke en drie plaaswyke en is die afgelope 18 maande deur ʼn brugleraar bedien. Die belangrikste ekonomiese bedrywighede in ons gemeenskap is landbou, nywerhede en mynbou. Daar is ’n aftree-oord met ʼn bejaarde versorgingseenheid in Dundee. Daar is ook goeie skole op die dorp, alhoewel heelwat van ons hoërskool kinders verkies om in Vryheid (74 km) skool te gaan.

Die gemeente betree ’n nuwe tydvak as gevolg van omgewings- en ander verandering. Hierdie faktore maak aanpassings in ons bedieningsbehoeftes en strategieë noodsaaklik. Ons benodig begeleiding met pastorale versorging, visionering vir die toekoms en begeleiding met gemeenteroeping. Bedieninge wat dringend aandag moet kry is vernuwende jeugbediening, getuienis en barmhartigheid.

Eredienste is vir ons kosbaar en word goed bygewoon. ’n Handevat-aksie van pastorale besoek en ondersteuning is noodsaaklik en ontwikkeling van ’n funksionele bedieningstruktuur vir die nuwe omstandighede is een van ons eerste uitdagings.

Op hierdie stadium is verhoudingsbou vir ons baie belangrik binne die gemeente, sowel as met ons twee buurgemeentes, Dundee en Glencoe-Oos. ʼn Proses om ʼn kombinasie-ooreenkoms aan te gaan tussen die drie gemeentes het reeds begin.

Vergoeding:

As gemeente in proses van herstel wil ons saam die Here vertrou dat ons binne Sinodale-riglyne sal kan onderhandel.

Aansoek:

Hierdie pos is ʼn heerlike uitdaging in die koninkryk en ons bid dat die Here vir ons ʼn toegewyde kind van hom sal stuur wat saam met ons op hierdie ontdekkingsreis sal wil gaan in hierdie nuwe begin saam met Hom. Enige gelegitimeerde predikant van ons kerk wat geroepe voel om by hierdie span aan te sluit word genooi om voor 30 Junie 2018 ’n CV van maksimum drie bladsye en drie referente aan die onderstaande adres te stuur. Kandidate op ’n kortlys moet bereid wees om genooi te word om te kom kuier.

Navrae:

 • Stoffel Mouton (voorsitter van die kerkraad): 082 329 0225
 • Ds Frikkie van der Merwe (konsulent): 082 895 6948
 • Ds Bennie Brink (brugleraar): 082 337 5458

Adres: Die voorsitter, ngkerkk@kznatal.co.za

Stilte en afsondering – ’n verpligte dissipline?

JACO SCHOEMAN het sy sabbatsverlof gebruik om stilte te vind. Hy wonder of dit nie ’n verpligte dissipline vir leraars moet wees nie.


Predikante van die NG Kerk is geregtig op sabbatsverlof. Na drie jaar in dieselfde werkkring, kan hy of sy ’n 30-dae-breuk neem. Die inhoud hiervan moet van so ’n aard wees, dat hy of sy aan die kerkraad kan verslag lewer hieroor.

So het ek by my eerste Sabbatstyd gekom, en gewonder hoe gebruik ’n mens dit sinvol? Hoe verryk jy jou siel, en skep jy ruimte – weg van jou gewone roetine en leefstyl – om jou gees te verkwik vir die taak wat voorlê?

’n Paar jaar vantevore het ek met ’n Franciskaanse priester gesels, wat so terloops genoem het dat sy orde elke priester verplig om elke drie jaar op ’n stilteretraite van 30 dae te gaan. Dit het my gefassineer: 30 dae van niks praat nie, geen elektronika nie, en doelgerigte bestudering van die Woord! Sal ek dit oorleef? Dit klink na die berg Everest van retraites.

Gelukkig is Sinode Goudland met Gys van Schoor se geloofsreis doenig, en Gys bied toe aan dat ek sodanige stilteretraite daar by sy Sentrum vir Geloofsvorming in die idilliese Overbergse dorpie, Greyton, kan kom doen. Hy en sy vrou Thea is opgeleide geestelike begeleiers (hulle het ’n tweejaarkursus in geestelike begeleiding by die non, Mary Fisher, deurloop) wat so ’n stilteretraite kan fasiliteer. Maar, waarsku hy: As dit jou eerste keer is, moenie dit langer as 5-7 dae probeer maak nie.

En so is ek Kaap toe, vir stilte en afsondering in Greyton, en ’n lewensingrypende ontmoeting met my Here.

Beide voor en ná die retraite sien jy eers ’n sielkundige (dr George Roux) in Somerset-Wes, wat ’n eerlike assessering van jou persoonlikheid maak en voorstelle maak van spesifieke fokusareas vir jou tyd van stilte. En toe is ek Greyton toe, waar ek ontvang is soos ’n eregas, en oorlaai is met hartlikheid.

Ons het die daaglikse stilwordtye vasgemaak: vyf geleenthede elke dag om spesifiek gefokus besig te wees met een enkele teksgedeelte, vir die hele duur van die stilteretraite. Hier leer jy wat Lectio Divina werklik kan doen: wanneer jy werklik diep delf in ’n gedeelte van God se Woord.

Elke dag is daar ’n uur wat jy met jou geestelike begeleier gesels, en terugvoer gee oor die afgelope 24 uur, en spesifieke (moeilike) vrae in die gesig moet staar. Hier gebeur diep introspeksie wat jou forseer om jou skadukant in die oë te kyk en eerlik met jou innerlike mens om te gaan.

Hier het ek die waarde van ’n geestelike begeleier beleef: Hulle verstaan die ritmes van ’n stil retraite: die eerste twee dae is jy net moeg. Jou liggaam skreeu vir rus en slaap. Hierna begin die diep werk van introspeksie, en sonder konstruktiewe begeleiding sal ’n mens maklik oppervlakkig hierdeur wil werk – want niemand is werklik lus om sy eie gebreke, tekorte en leemtes eerlik in die oë te staar nie.

Maar Thea het vasgestaan, en my ’n paar keer teruggestuur om dieper te delf, en spesifieke dinge diep deur te praat met die Here. En as geestelike begeleier kon sy ook onderskei toe die diep werk voltooi is, en die tyd vir stilte tot ’n einde moet kom.

En dan is daar tyd vir wandelinge in die natuurreservaat, en die Riviersonderendberge wat Greyton omring. Die natuur hier rond is ’n lushof. Die fynbos en proteas staan kophoogte en die hoeveelheid voëls is asemrowend! Daar is opsies van stap in die dorp, wandel in die natuur, fietsry in die veld, maklike stappe en tawwe roetes. As jy jou treë graag tel, gaan jy so trots wees op jouself aan die einde van elke dag.

Henri Nouwen skryf: “I am afraid that in a few decades the Church will be accused of having failed in its most basic task: to offer men creative ways to communicate with the source of human life. But how can we avoid this danger? I think by no other way than to enter ourselves first of all into the center of our existence and become familiar with the complexities of our inner lives.”

Hierdie stilteretraite help presies om dit moontlik te maak: om self jou eie kompleksiteite in die oë te kyk en bloot te stel aan die ondersoekende oog van die Allerhoogste.

Jy mag dalk reken dat jy dit tog maar alles uit die gemak van jou eie huis en studeerkamer kan beleef, maar juis daar mis jy hierdie sleutelkomponent: Stilte en afsondering se oogmerk is om spasie te skep deur dinge uit jou lewe weg te neem: al die sosiale interaksies, al die tyd wat jy met skerms deurbring, en selfs met boeke (want dominees verslind leesstof).

In die vakuum wat geskep word deur te onttrek van al bogenoemde, vind jy tyd vir nadenke en refleksie. Hier leer jy weer om na God te staar en die wederkerigheid daarvan te beleef.

In my tyd van afsondering het ek diep persoonlike ontmoetings met die lewende Here beleef. Ek moes letterlik weer leer loop – met ’n nuwe pas.

Dit is een van die kenmerke van moderne dominees: Ons is besig, en gejaagd want ons het baie om te bestuur en gedoen te kry op ’n daaglikse basis, maar hier op die retraite het die Here my oortuig om ’n nuwe pas te vind: ’n pas wat my dwing om stadiger te beweeg, dieper te gaan en meer biddend betrokke te wees by mense.

Daarom beveel ek so ’n stilteretreat aan vir dominees wat wonder wat om tydens hulle sabbatsverlof te doen. Dit sal ’n waterskeiding in jou bediening, maar ook in jou persoonlike lewe, wees!

▶ Die Sentrum vir Geloofsvorming se nommer is 028 254 9212 en Thea se selnommer 082 442 7694.

▶ Ds Jaco Schoeman is predikant van die NG gemeente Constantiakruin.

Deist skryf helder oor die Bybel

KAN ONS DIE BYBEL DAN NOG GLO?
Deur Ferdinand Deist
JL van Schaik, 1986


Vanaf die tagtigerjare van die vorige eeu en nog steeds is die gesprek en vrae rondom die lees en verstaan van die Bybel ’n brandpunt van die Christelike kerke oor die wêreld heen se besinninge en besluitnemings. Ook binne die NG Kerk is dit die geval dat maniere van omgang met die Bybel al hoe meer die dun punt van die wig vorm.

Vir talle sake en gesprekke oor die spektrum heen van leerstellige, opvoedkundige, politiese, sosiaal-ekonomiese tot eties-morele posisionering word die vraag “Wat sê die Bybel hieroor?” op een of ander manier aan die orde gestel en probeer beantwoord.

Reeds in 1986 het Ferdinand Deist hierdie toedrag van sake aangevoel en geantisipeer dat die gesprek in intensiteit sou toeneem. Sy baie tydige en helder boek Kan ons die Bybel dan nog glo? gaan in maklik leesbare en uiters verhelderende styl direk in op kwessies en aspekte van die gesprek rondom die Bybel se verstaan en toepassing op die lewe.

Hy verwoord en bespreek op raak en openhartige manier baie van die vrae wat lidmate, kerkraadslede en predikante dikwels vra en met hulle saamdra. Vrae soos “Wanneer is iemand ongereformeerd?; As die Bybel teenstrydighede bevat, kan ’n mens dit dan nog glo?; Kan die Bybel tegelyk mensewoorde en geïnspireerde Godswoord wees?; Wanneer is iemand liberaal en wanneer fundamentalisties?” word verhelderend en prikkelend vir nadenke en gesprek aangeraak en toegelig.

Hierdie boek is nie alleen ’n gesprek oor ’n verantwoordelike Gereformeerde Skrifbeskouing nie. Dis ook ’n baie agtenswaardige en toepaslike pleidooi vir verdraagsaamheid en begrip tussen gelowiges wat die Bybel nie altyd op dieselfde wyse benader en ooreenstemmend verstaan nie om mekaar se posisies beter te begryp en mekaar te respekteer.

▶ Dr Jan Woest is die predikant in sinodale diens in Namibië vir die Renovaré-proses.

’n Antwoord vir Zachie

Tienie Prinsloo van Heidelberg skryf:

Ek het groot waardering vir Zachie le Roux se brief omdat hy laat blyk dat gays nie verwerp of veroordeel mag word nie, en dat ons hulle moet aanvaar en hul menswaardigheid erken. Ek is heelhartig met hom eens daaroor. Maar omdat ek weet dat Jesus so ’n persoon kan rehabiliteer, probeer ek vir hom/haar met deernis die weg na Jesus wys.

Wat sê die Skrif?

“Met ’n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ’n mens met ’n vrou het nie. Dit is ’n gruwel” (Lev 18:22, 1953-vertaling).

Dit is baie duidelik dat die seksdaad tussen mans teen God se wil is. In hierdie gedeelte word die volk gewaarsku om nie in versoeking te kom om deel te neem aan die wanpraktyke van die heidene nie. Die homoseksuele daad word byvoorbeeld in dieselfde asem genoem as seks met diere (vers 23). Dit maak nie saak wie die daad pleeg nie – of dit by tempelprostitusie is of pederastie (seks deur ouer mans met jong seuns), of homoseksuele dade of heteroseksueles wat dit beoefen, dit maak nie saak nie – die daad is vir die Here ’n gruwel. (Kyk ook na Lev 20:13, sowel as 1 Kor 6:10 en Rom 1:25-27).

Om te beweer dat die Bybel niks oor homoseksueles in bogenoemde teks sê nie en hulle daarom toelaat om met hul leefstyl voort te gaan, is waarlik ’n verkeerde gebruik van die Bybel. Dan word die fokus net geplaas op die soort persoon wat die daad pleeg, maar nie die daad self nie.

Kan seksuele oriëntasie verander?

In die vorige brief het ek genoem dat ek twee sulke persone ken wat gerehabiliteer het. Ek het verder ’n skriftelike getuienis van, sowel as ’n aantal getuienisse op video van mense wat volkome verlossing van hul homoseksuele oriëntasie ontvang het.

Wat het die verskil gemaak?

Die antwoord is: dat hulle gemotiveer was om gehelp te word, nadat hulle oortuig geraak het dat die homoseksuele leefstyl teen die wil van God is en Hom gehoorsaam wou wees. Hoofsaak is dat daar medegelowiges was wat met liefde en deernis met hulle ’n pad gestap het. Hulle het met baie gebed, terapie en al die nodige hulp wat hulle kon kry in afhanklikheid van Jesus die stryd aangeknoop en oorwin. Dit was natuurlik nie maklik nie, maar … “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee” (Fil 4:13).

Diegene wat nie kon verander nie, is eintlik net op aandrang van hul ouers of familie na my vir berading gestuur. Hulle het self  geen begeerte gehad het om te rehabiliteer nie, en was hoegenaamd nie daarvoor vatbaar om die Skrifwaarhede oor die saak te oorweeg nie. Dit bewys, soos in baie gevalle, ’n gesindheid van ontkenning.

Gay-debat kan oortuig

Paul Gerber van Port Elizabeth skryf:

Ek, as gewone kerklidmaat sonder teologiese opleiding, het die gay-debat van die afgelope tyd met be-langstelling dopgehou.

Die volgende twee hoofdenkrigtings is die meeste gedebatteer:

 1. Homoseksualiteit is ’n sondige leefwyse, maar God se genade is groot genoeg vir almal. Daarom is gays welkom in die kerk, waar ons van hulle gaan verwag om hul “sondes” te bely sodat God weer op die troon van hul lewe kan sit;
 2. Homoseksuele mense is so deur God geskape en is welkom in die kerk in enige hoedanigheid – ingeslote as ampsdraers. Sondebelydenis ten opsigte van homoseksualiteit is dus irrelevant.

Kernpunte van denkrigting 1 blyk te wees:

 • Bybelverse wat verwys na homoseksualiteit is, sonder enige twyfel, 100% korrek vertaal;
 • Waar daar na homoseksualiteit verwys word in die Bybel, is die klem nie op losbandigheid nie, maar spesifiek daarop gemik om hierdie “leef-wyse” te veroordeel;
 • Die kultuur, tyd en omstandighede van Bybelse aanhalings oor homoseksualiteit is nie ter sprake nie. Hierdie stellings is vandag nog net so van toepassing;
 • God het die mens as man en vrou geskape en daar bestaan niks “tussen-in” nie    wetenskaplike navorsing wat anders aandui is kwaadwillig en foutief.

Kernpunte van denkrigting 2 blyk te wees:

 • Daar is ’n moontlikheid dat sommige verse wat verwys na homoseksualiteit, nie 100% korrek vertaal is nie;
 • Homoseksualiteit en losbandigheid is twee totaal verskillende begrippe;
 • Die tyd en omstandighede waarbinne sekere Bybelverse afspeel, moet in ag geneem word om die inhoud van die verse te verstaan voordat dit op vandag toegepas word;
 • ’n Homoseksuele persoon is so deur God geskape – dis nie ’n leefwyse waaroor jy ’n keuse het nie.

Die opmerklikste verskil in hierdie redenasies, is hoe rigied die eerste is en hoe die tweede ruimte laat vir menslike onkunde.

’n Aantal jare gelede was ek oortuig dat die eerste denkrigting die meer korrekte een is. Ek is intussen anders oortuig, ten spyte daarvan dat sommiges hulle aan die debat onttrek het (frustrasie?).

Baie dankie, Bianca

Martin Heyns van Stilbaai skryf:

Baie dankie vir Bianca Botha se artikel (Kerkbode, 4 Mei) oor oop gemeentes vir almal en die sleg wat sy ervaar oor hoe homogeen “wit” die NG Kerk nog eintlik oral is – veral in die platteland. Al predik die sogenaamde kerkleiers ’n oop “kerk” vir almal.  Bianca skryf tog maar net oor ’n korrekte kerkbegrip wat sy ongelukkig nie in die praktyk ervaar nie.

Ter bemoediging: Julle jong stemme word darem al in die Kerkbode gepubliseer. In die middel tagtigs van die vorige eeu het ek persoonlik ervaar hoe die Kerkbode se redakteur ’n soortgelyke brief wat ek persoonlik by sy kantoor gaan afgee het, voor my opskeur.

Dertien van ons ouens het dié ope brief aan die NG Kerk geskryf. Dit het later darem 123 ouens geword. 

Daardie dae was opmerkings soos dié van Bianca Botha doodgewoon as kommunisties afgemaak en het die veiligheidspolisie jou telefoon getap as hulle net vermoed het jy praat teen die NG Kerk en die regering wat toe intieme bedmaatjies was. Ek bespiegel nie. Dit het persoonlik met my gebeur.

Ek het bietjie later by ’n algemene sinodale vergadering my nood oor presies dieselfde ding by oorlede prof Willie Jonker bekla. Hy het vir my gesê: “Boet, moenie haastig wees nie. Ek spook nou al 28 jaar oor die besigheid. Jy kan ook nog maar wag.” Nou ja, ek wag nou al saam met hom amper 60 jaar en dit lyk nog maar eintlik soos altyd al is die praatjies darem beter.

So, skep moed. Ek sien in ’n skrywe van die sinodale leiers, Wes-Kaap, gemeentes moet vir die eerskomende sinodale vergadering weer onder meer vir dié soort gesprekke voorberei. Ai, na 60 jaar het ek nie veel moed nie. Jammer oom Willie! Die DNS van die NG Kerk is eenvoudig oor eeue heen te vrot van “apartheid” – so in hulle in-gepreek!

Maar Bianca moenie ophou hoop nie – as prof Willie so gesê het moet ek hom dit bly agterna sê. Baie, baie dankie vir julle soort jong stemme! Ek kan nie vir jou in woorde vertel hoe goed dit my hart doen nie.

Argitektuur wen altyd

In my eerste jaar as proponent, het ek al by my kollegas geleer dat die gebou altyd wen. Wat hulle daarmee bedoel is dat ons fisiese ruimtes, die uitleg van ons geboue, ’n groot invloed het op ’n mens se ervarings en selfs optrede by die kerk.

Tog dink ek is dit ’n aspek wat dikwels misgekyk word of sonder oorweging aanvaar word. Die maniere hoe ’n gebou ingerig word, kan die kerk se bediening vergemaklik of selfs verhinder.

Ter illustrasie verwys ek graag na ’n voorbeeld uit my eie ervaring. Die bou van goeie verhoudings tussen lidmate is natuurlik vir ons baie belangrik, maar baie min mense het na kerk gebly om koffie te drink en te sosialiseer. Elke Sondag het lidmate gekom, dikwels op dieselfde plekke in die kerk gesit, maar bitter selde ’n nuwe persoon leer ken.

Lede van die gasvryheidsbediening het toe besef dat dit deels veroorsaak word deur die afstand tussen die kerkgebou en die saal waar die koffie bedien word. Die parkeerarea is heelwat nader en mense het half outomaties by die kerk uitgeloop na hulle motors.

Hulle het toe besluit om die tafels en koffie uit te dra en onder die bome te sit naby die uitgang van die kerk. Die hoeveelheid mense wat nou kuier op ’n Sondag het verdubbel bloot deur hierdie klein verandering aan te bring.

Op dieselfde wyse, as almal agter in die kerk sit eerder as voor (iets wat afstand skep tussen die prediker en die lidmate omdat die voorste paar rye dikwels oop bly), is dit waarskynlik omdat die deure agter is en dit die gerieflikste plekke is.

Om kinders in rye te laat sit, kommunikeer onbewustelik dat almal net na een persoon gaan luister, terwyl om in kringe te sit ruimte skep vir almal om mekaar in die oë te kyk en deel te neem,

Tong-in-die-kies sou ek voorstel dat twee ouderlinge wat gedurig armdruk in kerkraads-vergaderings, langs mekaar moet sit met ’n bordjie eetgoed. Dit is baie moeiliker om mekaar dan aan te val en baie makliker om vriendelik te wees as ’n mens se maag vol is.

’n Kerk se fisiese ruimtes is deel van haar kommunikasie en bediening aan haar besoekers. Ons fisiese omgewing is tog ook ’n gawe van God wat ons kan gebruik om Hom te dien. Hoe kan ons dit bewustelik aanwend om die uitleef van ons kerke se roeping te versterk?

Ds Nicola Alberts is predikant van die NG gemeente Hottentots-Holland en lid van die Wes-Kaapse Jong Volwasse Leergemeenskap.