Kerkbode

NG GEMEENTE NIEUWOUDTVILLE

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: Maandag, 30 April 2018.


Gemeenteprofiel: Nieuwoudtville is ’n plattelandse gemeenskap in die suide van Noord-Kaap, geleë in die Bokveld, 50 km oos van Vanrhynsdorp. Die gemeente het tans 170 lidmate wat in vyf wyke ingedeel is, twee plaaswyke en drie dorpswyke.

Pligte: Soos omskrywe in Kerkorde Artikel 9.

Vergoeding en voordele: Onderhandelbaar met inagneming van die sinodale riglyn.

Moontlike kandidate: Enige gelegitimeerde van die NG Kerk.

Aansoeke: Kan gerig word aan die kerkraad by ngknieuwoudtville@telkomsa.net

Die CV (van nie langer as drie bladsye nie) moet vergesel wees van die name en kontakbesonderhede van drie verwysings.

Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en preekbeurt indien die kerkraad so vereis.

Sluitingsdatum: Maandag, 30 April 2018.

Diensaanvaarding: So gou moontlik na aanvaarding van die beroep.

Navrae: Navrae kan gerig word aan Hugo van Nierkerk, 027 218 1204/084 584 0408,

Gert Hatting: 083 415 5114 of skriba van die kerkkantoor: 027 218 1047.

Die kerkraad behou die reg om nie noodwendig die pos uit enige van die aansoeker of genomineerdes te vul nie.

NG KERK DURBANVILLE

Vakature: Medeleraarspos
Sluitingsdatum: 18 Mei 2018.


In biddende afhanklikheid van die Here nooi die NG gemeente Durbanville gelegitimeerdes met volle ampsbevoegdheid om aansoek te doen vir die pos.

Gemeenteprofiel:

Durbanville-gemeente is geleë in die noordelike voorstede van Kaapstad en het ongeveer 3 300 lidmate. Daar is ’n voorbereidingskool, laerskool en hoërskool binne die gemeente­grense wat ’n groot bydrae lewer tot die gemeente se jeug. Daar is ook ’n kinderhuis met wie die gemeente ’n baie lang verbintenis het. Verder is daar ’n verskeidenheid aftree-oorde binne die gemeentegrense wat verseker dat die gemeenteprofiel ’n baie goeie verspreiding tussen kinders en senior burgers vertoon. Die gemeente hou drie eredienste op Sondae: In die oggende ’n familiediens met ’n informele aanslag, ’n klassieke diens in die kerkgebou en ’n aanddiens in die kerkgebou met ’n sterk klem op lof en aanbidding met die oog op senior jeuggroepe wat daarna bymekaar kom.

Werksprofiel:

Die neem van volle oorsigtelike verantwoordelikheid vir die gemeente se jeugbediening:

o met spesifieke betrokkenheid by die senior jeug binne die konteks van die plaaslike hoërskool;

o asook die jong volwassenes;

o en deur prediking en liturgiese ontwerp met spesifieke betrokkenheid by die jeuggerigte aanddienste.

Die neem van volle oorsigtelike verantwoordelikheid vir:

o Interkerklike samewerking op verskeie vlakke en binne verskeie kontekste;

o die ontwikkeling van ’n missionale kultuur in die gemeente en in die besonder onder die jeug.

Die uitvoer van al die ander verantwoordelikhede van die amp van predikant, soos verwoord in Artikel 9 van die Kerkorde, in samewerking met die ander predikante binne die bedieningsraamwerk van die gemeente.

Leraarsprofiel:

1. Die vermoë om jongmense in te trek, toe te rus en te mobiliseer.

2. Die vermoë om toepaslike materiaal en programme te ontwikkel.

3. Die vermoë om volhoubare strukture en prosesse te ontwerp en te implementeer.

4. Leierskapsontwikkeling.

5. Strategiese denkvermoë rondom jeugbediening.

6. Musikale vaardighede en ervaring met aanbiddingsbegeleiding kan in die aansoeker se guns tel.

Aansoekprosedure:

Belangstellendes stuur ’n beknopte CV (2-4 bladsye) met kontakbesonderhede van drie referente aan die kerkkantoor na: jackie@durbanvillegemeente.co.za

Sluit ook ’n motivering van een bladsy in waarin jy reken waarom jy die geskikte kandidaat vir die pos is.

Sluitingsdatum: 18 Mei 2018.

Diensaanvaarding: 1 September 2018.

Kandidate moet tot ’n onderhoud bereid wees, indien so versoek word.

Kandidate moet op versoek ’n digitale kopie van ’n preek wat in ’n erediens opgeneem is, kan aanstuur.

Vergoeding:

Volgens die riglyne van die Algemene Sinode van die NG Kerk soos aanbeveel in die skrywe van die saakgelastigde van die NG Kerk in SA.

NG KERK MIGDOL

Goudland Sinode

Vakature: Vastetermynkontrakpos vir twee jaar (daarna onderhandelbaar) vir leraars of emeritusleraars.
Sluitingsdatum: 15 Mei 2018.


GEMEENTEPROFIEL: Migdol is geleë tussen Schweizer-Reneke en Delareyville in die Noordwes-provinsie. Dit is ’n klein plattelandse gemeente bestaande uit 73 belydende en 3 dooplidmate met 34 besoekpunte.

LERAARSPLIGTE en PROFIEL:

Gewone predikantspligte volgens Art 9 van die Kerkorde.

Begrip en passie hê vir die uitdagings van ’n klein plattelandse gemeente.

VERGOEDINGSPAKKET:

Salarispakket van R156 000,00 per jaar alles insluitend.

Reiskoste vir besoeke buite die gemeentegrense sal vergoed word volgens die tarief soos deur die sinode bepaal.

Pastorie met gratis krag en water word voorsien.

Selfoon vir amptelike gebruik beskikbaar.

SLUITINGSDATUM: 15 Mei 2018.

AANSOEKE: Moet vergesel wees van CV en kontakbesonderhede van twee referente.

Indien kortlys gehaal word, moet kandidate beskikbaar wees vir onderhoud en ’n preek. Moet aanduiding gee van wanneer diens aanvaar kan word.

KONTAKBESONDERHEDE:

Skriba: E-pos: johannesb@nwet.co.za
Sel 083 285 2237.

Oudl Eduard Erasmus: E-pos: eckerasmus@gmail.com
Sel 082 357 9315.

Konsulent: Ds Johan Ekkerd: E-pos: anjo@absamail.co.za
Sel 083 525 7525.

NG GEMEENTE ROUXVILLE

Vakature: Termynbepaalde leraarspos
Sluitingsdatum: 25 Mei 2018.


As diep afhanklike en biddende gemeente dat God onse Vader sal voorsien, rig ons ’n hartlike uitnodiging aan applikante om aansoek te doen vir ons leraarspos.

GEMEENTEPROFIEL:

Rouxville, ’n plattelandse dorp in die Suid-Vrystaat, is 40 km noord vanaf Aliwal-Noord en 170 km suid vanaf Bloemfontein op die N6-roete. Dit is ingeskakel by die Ring van Smithfield. Die dorp en distrik het ’n ryk geskiedenis wat oor 150 jaar strek. Landbou-aktiwiteite is hoofsaaklik bees- en skaapboerdery, met ook besproeiingslande. Die pragtige groot sandsteenkerk is ’n historiese monument.

Die gemeente bestaan uit 11 wyke, waarvan ses in die dorp geleë is (67 besoekpunte) en vyf plaaswyke (64 besoekpunte). Wyk 11 (ook ’n dorpswyk) word deur ’n voltydse evangelis bedien en bestaan uit voormalige VGK-lidmate wat ten volle by die gemeente inskakel.

Die gemeente se ouderdomsverspreiding is ongeveer 10% dooplidmate en 33% bejaardes. 57% is tussen 20-60 jaar.

Die gemeente se visie is: “Vir ons is die lewe Christus”.

LERAARSPROFIEL:

Die gemeente nooi proponente/gelegitimeerde predikante/emeritusleraars uit, wat die Here liefhet en met toewyding dien, om aansoek te doen. Hy/sy moet, met KO Art 9 as grondslag, die evangelie met vreugde, erns, opregtheid en vrymoedigheid verkondig. Hy/sy moet ook gemaklik wees in die alledaagse omgang met mense in verskillende lewensta­diums vanaf kinders tot bejaardes en ’n gevoelige hart hê vir hulle omstandighede. Lidmate moet pastoraal versorg en ook tuis besoek word. Die persoon moet maklik met ander kan saamwerk, leiding neem met beplanning en met entoesiasme die boerderygemeente help in stand hou en verder uitbou.

DIENSTERMYN:

’n Vastetermynbepaalde pos van EEN (1) jaar wat verleng kan word en jaarliks by ooreenkoms hersienbaar is.

VERGOEDING:

Die totale vergoeding is R260 000,00 per jaar, bonus ingesluit.

’n Motor, met onderhoud van voertuig, word voorsien vir gemeentewerk.

Gratis behuising by wyse van ’n pragtige, historiese pastorie met eie water.

– Elektrisiteit word beperk voorsien.

Landlyntelefoon is beperk beskikbaar.

AANSOEKE:

Aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV (nie langer as vier A4-bladsye nie) met name en duidelike kontaknommers van referente.

Aansoeke kan ge-epos word na ngkerk.rxl@zipplink.co.za of gefaks word na 051 663 0135. Die posadres is NG Kerk Rouxville, Posbus 94, Rouxville 9958.

SLUITINGSDATUM: 25 Mei 2018.

DIENSAANVAARDING: 1 Julie of so gou as moontlik daarna. Aansoekers moet beskikbaar wees vir ’n moontlike onderhoud of preekbeurt.

NAVRAE: Martie Raubenheimer (Skriba), tel: 051 663 0135 gedurende kantoorure (Maandae tot Vrydae 08:00-13:00), e-pos ngkerk.rxl@zipplink.co.za

Gerhard Steyn (Leierouderling) tel: 084 840 0201 of 087 550 1836.

Davie du Plessis (Sameroeper Pre-Advies Kommissie) 087 877 3229 of 087 550 2040.

Die kerkraad van die NG gemeente Rouxville behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoekers te maak nie.

NG GEMEENTE KALAHARI

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 1 Mei 2018.


In biddende afhanklikheid van ons Here, stel die kerkraad van die gemeente ’n vakature vir ’n voltydse leraarspos bekend. Persone wat hulle geroepe voel, word genooi om ons te kontak.

1. Gemeenteprofiel:

Ons gemeente bestaan uit 247 belydende en 92 dooplidmate.

Geleë 60 km noordwes van Kuruman in die Noord-Kaap.

Die area sluit twee myndorpe in, naamlik Hotazel en Black Rock, asook die omliggende boerderygemeenskap.

Hotazel en Black Rock is dorpe wat oor twee laerskole en twee hoërskole beskik.

Die gemeente het eenparig besluit om nie Artikel 1 van die Kerkorde te wysig nie.

2. Leraarsprofiel:

Skrifgetroue prediking wat alledaagse praktiese implikasies uitdra en geestelike groei in die gemeente kan bevorder.

Interpersoonlike vaardighede met inagneming van uiteenlopende ouderdoms- profiele in die gemeente.

Dinamies om by die toenemende veranderende behoeftes en uitdagings van die gemeente in te skakel.

Verbeeldingryk en innoverent.

3. Ampspligte:

Ingevolge Artikel 9 van die Kerkorde.

Betrokkenheid by kerkverwante gemeenskapstrukture sal ook deel van die leraar se aktiwiteite uitmaak.

4. Vergoeding:

Salaris volgens sinodale skaal en voordele.

Die gemeente beskik oor ’n ruim pastorie.

5. Diensaanvaarding: 1 Julie 2018 of so gou moontlik daarna.

6. Sluitingsdatum: 1 Mei 2018.

7. Proviso:

Die kerkraad behou die reg voor om, sonder opgaaf van redes, nie ’n beroep uit die aansoekers uit te bring nie.

8. Aansoeke:

Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV, twee onlangse getuigskrifte sowel as die name van minstens vier referente.

Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en moontlike preekgeleentheid indien daartoe versoek word.

Per e-pos: kalaharingk@hotmail.co.uk

9. Navrae:

Kerkantoor: Yvonnette Wessels by 053 741 1382 of 083 629 5996.

Kerkraad: André de Klerk 083 976 3815.

NG Kerk Ellisras-Wes

Vakature: Leraar
9 Mei 2018 om 23:00.


• DIS BOSVELDWÊRELD HIERDIE!

• GELEË IN DIE NOORDE VAN LIMPOPO, 40 KM VANAF DIE LIMPOPORIVIER.

• MEDUPI- EN MATIMBAKRAGSENTRALES LÊ IN ONS GRENSE.

• ASOOK DIE GROOTSTE STEENKOOLMYN – EXXARO GROOTGELUK.

• DIE GEMEENSKAP BESTAAN UIT BOERE, NYWERHEIDS- EN BESIGHEIDSMENSE.

• HIER IS GOEIE LAER– EN HOËRSKOLE.

• ONS IS ONGEVEER 200 AKTIEWE VOLWASSENES EN 70 KINDERS (0-18).

• DIE KERKGEBOU IS BAIE DOELMATIG. DIE PASTORIE EN ERF IS GERIEFLIK EN RUIM.

• ONS FUNKSIONEER NOU AL HOE MEER OP DIE LIGGAAMSMODEL.

• DAAR HEERS ’N BESONDERSE HARTLIKHEID ONDER MEKAAR.

• INDIEN DIE HERE JOU SO LEI OM JOU GEGEWENS AS KANDIDAAT VIR ONS TE STUUR, SAL ONS DIT WAARDEER EN DIT MET DIE NODIGE LEIDING EN ERNS HANTEER.

• SKRIFGETROUE EN DINAMIESE PREDIKING IS VIR ONS BELANGRIK. STERK LEIDING AAN DIE JEUG EN VOLWASSENES IS PRIORITEIT.

• EFESIËRS 4:11 MOET BAIE AANDAG GENIET – OM ANDER GELOWIGES TOE TE RUS VIR HULLE DIENSWERK.

• LEIERSKAP EN SPANWERK IS BELANGRIK.

• ’N TKVI (TOTALE KOSTE VAN INDIENSNEMING) SAL TYDENS ONDERHAN- DELING AANGEBIED WORD.

• PLUS DIE KERKRAAD SE DEEL VAN DIE NORMALE KERKORDELIKE BEPALINGE BYDRAES.

Skakel gerus met enige navraag Fanie Steyn (Brugleraar) by 082 441 1500.

Stuur jou gegewens voor 9 Mei 2018 om 23:00 aan fsteyn7@gmail.com

Deur lyding en kruis …

Hoe verstaan ons iets van wie God is? Volgens die kerk­her­vormer Martin Luther is daar ’n verkeerde en ’n regte manier. HENCO VAN DER WESTHUIZEN vertel meer.


In April 1518, ses maande na die verspreiding van sy 95 stellings, pak Martin Luther die lang pad van Wittenberg na Heidelberg aan. Van die 560 kilometer, via Würzburg, word 400 te voet afgelê. Dit is hoe belangrik dit vir hom is.

Luther se superieur, Johannes von Staupitz, het hom gevra om sy teologie aan hulle te kom verduidelik. Hy is myns insiens reeds deur Johannes van Eck as ’n ketter uitgekryt. Daarby is die Augustynse ­broers ’n paar maande vroeër gevra om Luther te kal­meer. En daarom die versoek.

Die vergadering vind plaas op 25 en 26 April. Die tweede dag van die vergadering word by die universiteit, eerder as in die klooster, gehou. Daar was skyn­baar net te veel wat dit wou bywoon. Luther self lei wat vandag bekendstaan as die Heidelbergse Dis­pu­tasie, waarin hy sy teologie aan sy broers, waaron­der Johann Brenz, Erhard Schnepf, Martin Frecht en Martin Bucer, bekendstel.

Hy doen dit deur middel van 40 stellings – 28 teo­lo­gies en 12 filosofies.

Hy het dit teen wat hy “teoloë van heerlikheid” noem. Dit is teoloë wat God in hulle eie verstaan van heerlikheid sien, in hulle eie voorveronderstellings van wat goddelikheid is of, volgens hulle, veronderstel is om te wees. Hulle is vinnig om te sê God is so, en God is nie so nie. Die Latyn word dikwels so vertaal: “That person does not deserve to be called a theologian who looks upon the invisible things of God as though they were clearly perceptible.”

Dit is daarom dat hy waarsku teen menslike wer­ke, wat met God se werke verwar word. Die menslike werke verhoed in der waarheid die sien van God se werke, van dit wat vir God belangrik is. Dit is daarom dat Luther sê werke verblind. Want juis as ons besig is met dit wat ons dink vir God belangrik is, is ons besig met dit wat vir ons belangrik is. Daarom dat hy sê hulle die slegte “goed” en die goeie “sleg” noem.

Vir Luther word God se werke geopenbaar in Jesus Christus, in die gekruisigde Jesus. Die kruis ontbloot die menslike werke waarteen hy waarsku, die werke wat met God se werke verwar word weens voor­veronderstellings. Alister McGrath sê daarom die kruis is ’n “full scale assault on all human preconceptions of God”.

Dit is juis daarom dat Luther vra dat ons teoloë van die kruis word. Dit is teoloë wat God in die kruis sien, daar waar God Godself openbaar. Wie God is, en wat vir hierdie God belangrik is, word alleen sigbaar deur die lyding en die kruis van Jesus Christus. Dit word só vertaal: “He deserves to be called a theologian who comprehends the visible rearward parts of God as seen through suffering and the cross”.

Aan die een kant word God sigbaar deur lyding en kruis omdat dit juis daar is wat mense hulle eie be­perktheid verstaan. Aan die ander kant is dit juis daar, alleen deur die lyding en kruis van Jesus Christus, wat ons sien wie hierdie God werklik is. ’n Teologie van die kruis sien die werklikheid, sien die wêreld soos dit werklik is. ’n Teologie van die kruis sien God in daardie wêreld, vir die werklike wêreld. Daarom dat Michael Welker sê die teologie van die kruis “directs itself against those forms of religiosity that ignore or circumvent God’s critical encounter with the suffering, distress, and multifarious self-endangerment confronting the world and human beings”.

Maar, volgens Luther, is God nie vir die wêreld soos wat ons dink God vir die wêreld is nie. Waar mense vir ander mense lief is omdat hulle aantreklik is of tot hulle aangetrek word, sê Luther, is dit juis om­dat mense deur God liefgehê word, dat hulle aan­treklik is. Die menslike liefde vermy dié wat anders is. Maar die liefde van God vir en deur mense is ’n lief­de juis vir dié wat anders is. “This is the love of the cross, born of the cross, which turns in the direction where it does not find good which it may enjoy, but where it may confer good upon the bad and needy person.”

Dit is deur hierdie liefde van God wat ons aan die kruis sien, deur middel van hierdie goeie nuus wat aan die kruis sigbaar is, wat ons beweeg word om nabootsers van hierdie gekruisigde God te word, aldus Luther.

Maar 500 jaar later is die vraag of ons nie steeds maar teoloë van heerlikheid is nie. Verkies ons dalk steeds om voort te gaan om self te bepaal wie God is? Verkies ons steeds om self te besluit vir wie God lief is, om self te besluit vir wie God veronderstel is om lief te wees, of selfs nie lief te wees nie? Is dit dan ook die God wat ons daarin naboots?

Dr Henco van der Westhuizen doseer historiese teo­logie aan die Universiteit van die Vrystaat.

Vir Paulus het alles oor Christus gegaan

PAUL, APOSTLE OF CHRIST (2018)
Genre: Geloof
Ouderdomsbeperking: 13


Soos met enige Bybelse verhaal waarop Hollywood sy hand waag, is daar altyd van­uit verskillende geloofstradisies kritiek oor die historiese interpretasie. Buiten tegniese kommentaar soos verskille oor datums en oor wie nou eintlik Handelinge geskryf het, is die verhaal wat Paul, Apostle of Christ vertel re­delik Bybelgetrou.

Dit speel af waar Paulus in die tronk is in af­wagting op voltrekking van sy doodsvonnis. Die Christelike gemeenskap in Rome stuur vir Lukas om by Paulus besoek af te lê. Dit is in hier­die gesprekke in die tronk waar Paulus se le­ring uiteengesit word. Twee sake het in die fliek uitgestaan, naamlik: die uitbeelding van Paulus se lewensdoel en hoe die eerste Christene hulle roeping geleef het.

Paulus se vaste geloof en sekerheid dat Chris­tus die enigste verlosser is, word goed uitgebeeld. Na sy Damaskus-ervaring het hy Chris­tus gevolg, sy lewe het om Christus ge­gaan: of hy nou lewe of sterwe, alles het vir hom oor Christus gegaan. Dit was sy belydenis dat indien Christus nie opgestaan het nie, alles tevergeefs is. Hy verwys baie keer na die genade van God oor alles en almal.

Die radikaliteit van die liefde van die Christelike gemeente in Rome word baie treffend uit­gebeeld. Die eerste gelowiges was baie radikaal in die uitleef van liefde. Hulle het geglo dat hulle uitlewing van die liefde en versorging na die voorbeeld van Jesus, die enigste manier is hoe hulle lig na die wêreld kan bring. Dit, terwyl hulle geleef het tydens die ergste vervol­ging van Christene in die geskiedenis, waar Christene as lewende fakkels in die strate gebruik is.

Dit is nie ’n fliek wat, gemeet in Hollywood-standaarde, die grootste begroting gebruik het nie, maar staan nie terug in tegniese kwaliteit nie. Alles in ag genome is dit die moeite werd om te gaan kyk. Aan die einde het die meeste mense bly sit totdat die laaste sinne oor die skerm gerol het. Dit is ’n fliek wat jou laat nadink of ons lewe ook werklik gaan oor Christus se liefde en die eer van God, soos die Bybel die eerste Christene se lewenstyl beskryf.

Dr Quintus Heine is streekshoof (Wes-Kaap) van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

Vreemdeling in Jerusalem

Attie Beetge van Stellenbosch skryf:

Die Teologiese Dag by die opening van die Kweekskool was altyd ’n uitstaande geleentheid. Maar dit het nie altyd bestaan nie. Pretoria het toe al lankal ’n Teo­logiese Dag aangebied met die opening van hulle fa­kulteit. Toe ek in 1960 primarius van die Kweekskool was (voorsitter van Polumnia) het ek voorgestel dat ons die Raad van Professore van die Kweekskool versoek om ook so ’n Teologiese Dag in te stel met die begin van die akademiese jaar. Só het dit toe begin.

Begin vanjaar (58 jaar later) het ek vir die eerste keer weer die voorreg gehad om die Teologiese Dag by te woon (want ons woon nou in Stellenbosch). Toe ontdek ek dat ek ’n totale vreemdeling in Jerusalem is. Ek ken niemand nie en niemand ken my nie. Ek was taamlik vroeg daar en het met verwagting uitgesien na ’n paar bekendes. Maar daar was niemand nie. Niemand het my eens gegroet nie. Sporadies het studente ingekom, en ek het baie gou agtergekom dat ons in ’n ander era leef. Haarstyl, kleredrag en geslag het radikaal verander. Ook die kultuur het verander en daarom ook die taal. 

Ek stel aan my gehoorapparate, maar die klank wil nie lekker in my ore kom lê nie. Ek voel skielik geïsoleer. 

Ek hoor nie alles nie, maar wat my hart “hoor” is dat die kerk nie stilgestaan het nie. Die taal, geslag en kultuur is nie meer dieselfde nie, maar dit het wyer geword, dit het uitgekring en alle mense ingesluit. Toe besluit ek: Die kerk moenie verander nie, ék moet ver­ander. 

Maar die belangrikste moet bly, naamlik om dieper te soek na die waarheid; om die Woord van die Here reg te verstaan en om in woord en daad toegewyd aan die Here te lewe. Nie met ’n kritiese beoordeling van die Woord nie, maar  met ’n vaste vertroue en ’n soeke na die Woord as Waarheid. Want dis dié woord wat ons moet verkondig aan ’n stukkende wêreld, om weer hoop te bring.

My professore van destyds het my geïnspireer en ’n passie in my hart gebring vir die evangelie. Dis hierdie selfde evangelie, die ou ou tyding van verlossing en oorwinning wat ek vandag nog verkondig in woord en op skrif. Ek doen dit omdat die liefde van die Here my daartoe dring. Ek glo die dosente van vandag doen dieselfde vir hulle studente.

Om ná rampe te floreer

Die NG Kerk in Wes-Kaapland het besluit om ’n strategie vir die kerk te ontwikkel oor hoe die kerk ten beste hulp kan verleen wanneer gemeenskappe deur rampe getref word. MARILEEN STEYN berig.


Suider-Afrika is die afgelope jaar uitgedaag deur eskalerende rampgebeure. Die Suid-Kaapse bran­de, droogtes en Dag Zero het plattelandse en stedelike gemeenskappe opnuut bewus van en besorg gemaak oor die eskalerende impak van ekologiese ver­andering.

Die NG Kerk het op verskillende maniere betrokke geraak by hulpverlening tydens hierdie rampe, en in die proses besef dat dit ’n missionale geleentheid is waartydens die kerk haar diensbaarheid, barmhartigheid, gasvryheid en strewe na geregtigheid op ’n be­son­dere wyse kan uitleef.

Die vraag is egter hoe die kerk dié geleenthede die beste kan benut.

Gevolglik het die Wes-Kaapse moderamen verlede jaar sy diensgroep Diaconia gevra om ’n strategie vir on­dersteuning tydens rampe te ontwikkel. Hierdie stra­tegie is onlangs by die Wes-Kaapse moderamenver­gadering deur ds Nioma Venter, predikant in sinodale diens vir die Diensgroep Diakonaat, voorgelê.

Die strategie het vier sigbare fases in rampondersteuning geïdentifiseer.

Die eerste fase is dié van intense ontwrigting. Ty­dens hierdie fase word die onmiddellike krisis hanteer en word daar gefokus op die behoud van mense se le­we.

Ná sowat ’n week, kom die tweede fase van stabilisering. Hier word steeds gefokus op die bevrediging van mense se basiese behoeftes en die versekering van hul veiligheid. Hierdie fase duur gemiddeld twee tot vier weke.

Beide hierdie eerste fases geniet baie aandag van ver­skeie instansies en dissiplines waarvan die kerk slegs ’n klein deel vorm. Maar wanneer fase 2 afgehandel is, kom die meeste instansies se betrokkenheid gewoonlik tot ’n einde.

Dit is dan, wanneer die stof gaan lê het en ’n ge­meen­skap oorbeweeg na die derde fase van heropbou, wanneer die groot geleentheid vir die kerk aanbreek, sê Venter.

Terwyl die fisiese heropbou en herstel van ’n gemeenskap plaasvind, is daar steeds ’n behoefte aan pastorale ondersteuning. Dit is op hierdie punt waar die maatskaplike begrip van gemeenskapspastoraat vir die kerk tot groot waarde kan wees.

Venter verduidelik dat hulle navorsing toon dat rampe “’n spiraal van verlies” tot gevolg kan hê. Die spiraal verteenwoordig die wyse waarop ’n individu asook ’n gemeenskap oor tyd afgetrek kan word deur ’n groeiende gevoel van verlies.

Daarteenoor staan spesifieke intervensies wat ge­voelens van verlies omkeer in ’n “spiraal van hoop”. Een van die sterkste kragte in hierdie omkeer-pasto­raat, is die ervaring van “belonging”.

Dit is juis hier waar kerke gemeenskappe pastoraal kan ondersteun deur ervaringe van gemeensaamheid te skep. Gedenkgeleenthede of simbole waarmee die he­le gemeenskap kan assosieer, bevorder die same­horig­heid wat gemeenskappe ná rampgebeure kan genees.

Die heropboufase is ’n langtermynproses. Die Reformed Church in Japan, wat van groot bystand sedert die Suid-Kaap-brande was, is steeds besig met heropbouprosesse na die tsoenami wat Japan in 2011 getref het.

Die vierde fase spruit uit die oortuiging dat gemeen­skappe nie net rampe hoef te oorleef nie, maar selfs beter af kan wees as voor die ramp. Daarom word dit die floreringsfase genoem.

Tydens hierdie fase word daar gekyk na die leerge­leenthede wat die ramp bied en die wyse waarop hulpbronne gebruik kan word om die gemeenskap beter toe te rus en agter te laat as voorheen.

Venter verwys na Romeine 5:3 as teologiese onderbou vir die vertroue dat swaarkry na hoop vir ’n ge­meen­skap kan lei.

Die gebeure van die afgelope jaar het aanleiding tot voorstelle vir florering gegee. Dit sluit in die ontwikkeling van teorie oor rampondersteuning, die ontwikkeling van ’n rampbestuurspan, landswye werkwinkels en strategie-ontwikkeling, die toerusting en op­leiding van gemeentes, bewusmaking van plaaslike mu­nisipaliteite se rampbestuurplanne, sowel as konferensies met die oog op klimaatsverandering, risiko’s en toekomsstudies.

Vir Venter is dit belangrik dat die kerk se strategie vir ondersteuning tydens rampe nie in die Wes-Kaap bly nie. “Ons kan nie net Wes-Kaap dink nie,” verdui­delik sy. “Ons het ’n geleentheid om landswyd te dink.”

Die onrus in Marikana, die Midvaal-tornado en die sikloon in Durban is vir Venter maar enkele voorbeelde dat rampe, hetsy natuurlik of mensgemaak, ’n ­groeiende realiteit in Suid-Afrika is.

Daarom voel sy sterk dat die groter kerk saam moet dink en haar betrokkenheid in gemeenskappe verfyn.

Dit is dáár, waar die kerk werklik gemeenskappe help om na rampe te floreer, waar sy self ook in haar mis­sionale karakter kan floreer.

Hulpmiddels vir gemeentes

Omgeegeld is ’n droogte-ondersteuningsfonds wat gemeentes in die Wes-Kaap help om gemeenskappe wat deur die droogte geaffekteer is, op ’n kreatiewe manier te ondersteun. Gemeentes kan vir ’n maksimum van R20 000 aansoek doen.

Daar is digitale bronne beskikbaar gemaak vir ge­bruik binne en buite die erediens.

“Impakstories” is vier video’s van getuienisse na afloop van die Suid-Kaapse brande. Daar is ook kort video’s in reaksie op die droogte- en waterkrisis gemaak, getitel “Ons bely”. Kyk dit gerus op Youtube of op www.diaconia.co.za.

Die volledige strategie vir ondersteuning tydens rampg­ebeure, tesame met inligting en skakels na an­der hulpbronne, is ook op www.diaconia.co.za beskikbaar. Kontak gerus diaconia@kaapkerk.co.za vir enige navrae.

Godsdiens, die staat en Artikel 36

Die gruwelike verhaal van die Mancobo Seven Angels Ministry – met bewerings oor “seksslawe” en die afmaai van ’n hele poli­sie­kantoor in die Oos-Kaap – het die brandende kwes­sie weer na vore gebring: Moet daar nie een of ander vorm van staatsbeheer oor godsdiens wees nie? Die voorstelle van die Kommissie vir die Besker­ming en Bevordering van Kulturele, Godsdiens- en Taalregte wat nou voor die Parlement dien, kom op so iets neer.

Die voorstelle behels ’n stelsel waardeur gods­dienstige bedienaars en godsdienstige organisasies (soos kerke) en sentrums van aanbidding by staats­aangestelde sambreelliggame moet registreer en dat dié liggame weer aan die kommissie moet rapporteer.

Die NG Kerk, soos ook ander kerke, het hulle van sleutelvoorstelle van die kommissie gedistansieer. Volgens die NG Kerk kan dié voorstelle nie versoen word met die Suid-Afrikaanse Handves van Gods­diensregte en -vryhede nie. Hierdie voorstelle, sê dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, kom neer op staatsbeheer en staatsregulering van godsdiens.

“Dit sal ’n fundamentele skuif wees weg van die huidige bedeling van samewerking tussen die staat en godsdienstige gemeenskappe,” het hy gesê. “Dit sal ’n skending wees van die reg tot godsdiensvryheid wat deur die Grondwet gewaarborg word” (Kerkbode, 28 Julie 2017).

Terwyl ek met dr Claassen saamstem dat ons hier moet ligloop (is daar nie genoeg bestaande lands­wette wat gebruik kan en moet word om die Seven Angels en ander godsdienstige uitwasse vas te vat nie?), het die gereformeerde kerke in dié verband ’n probleem met hulle eie belydenisskrif. Artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB) stel dit as “die taak van die staatbestuur (…) om die heilige Woordbediening te beskerm om sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei, die ryk van die antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder en orals te laat verkondig …”

So staan dit daar, ja. Volgens die NGB moet die staat alle afgodery en valse godsdiens teengaan en uitroei en die ryk van die antichris vernietig! Min, indien enige, lidmate van gereformeerde kerke sal hierdie artikel vandag sonder meer wil onderskryf. Almal sal saamstem dat dit die owerheid se verantwoordelikheid is om toe te sien dat daar godsdiensvryheid in ’n land is. Dit beteken dat ook die kerk in staat gestel moet word om die boodskap van die Bybel in vryheid te verkondig.

Maar as die owerheid die bediening van die Woord moet beskerm met die doel (van die owerheid) om afgodery en valse godsdiens uit te roei, begewe hy hom op gevaarlike terrein. Wie moet bepaal wat afgodery en wat valse godsdiens is? Die owerheid? Om konkreet te wees: Sê nou die vorige Zuma-regering, met hulle sonderlinge “teologiese” uitsprake, moes hieroor besluit …?

Terwyl Artikel 36 nog daar staan en ons dit as in ooreenstemming met die Bybel bely, gee ons aan die staat magte wat hom nie toekom nie. Die staat kan nie teologie bedryf nie. Dan beland ’n mens waar Iran of ander Moslem-state is waar die staat op verskillende maniere teologie beoefen. Dit lei tot rampspoed.

Terwyl daar beslis opgetree moet word teen kultusse/sektes wat gruweldade soos die Angels pleeg, moet dit binne die bestaande wette gebeur en nie deur aan die staat magte te gee wat hy nie mag hê nie.

Maar, sal iemand opmerk, is dit dan nie wat gebeur as mense die kerk hof toe neem nie? Is dit nie ’n geval waar die een been van die staat – die regterlike gesag – ingeroep word om oor kerklike, teologiese sake te beslis nie? As die hof hom oor teologiese kwessies sou uitlaat, is dit verkeerd. Die Hooggeregs­hof het hom destyds in die Johannes du Plessis-saak juis weg gehou van teologie toe hy ’n uitspraak ten gunste van Du Plessis gelewer het. Die hof het egter wél gekyk of die NG Kerk hom/haar aan sy/haar eie reëls gehou het. En omdat dit nie gebeur het nie, het die kerk die saak verloor.

Hoe goed bedoeld, ons is op glibberige terrein as die staat teologie begin bedryf en moet besluit wat “waar” en wat “vals” is. In die (nog altyd) kommunistiese staat, China, is daar ook die vereiste dat kerke/ godsdienstige organisasies hulle moet “regi­streer”, en dit lei onvermydelik tot die ernstige inperking van godsdiensvryheid. Dit moenie hier by ons gebeur nie. En Artikel 36 van die NGB is in dié verband erg problematies.

Dr Frits Gaum is ’n emeritusleraar. Hy was moderator van die NG Kerk in Wes-Kaapland, skriba van die Algemene Sinode en redakteur van Kerkbode.

Art 36 van die NGB sê onder meer

“Ons glo dat ons goeie God vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag konings, vorste en owerhede aangestel het. Dit is immers sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings geregeer moet word, sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik kan verloop. Vir dié doel het Hy die owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaaddoeners te straf (Rom 13:4) en die deugsames te beskerm. En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie maar ook om die heilige Woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei, die ryk van die antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die Woord en die evangelie orals te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel …”

’n Kerk van radikale hoop en liefde

As kerk het ons nodig om anders te dink oor wat dit beteken om die gemeente en uiteindelik die gemeenskap te dien. In die verlede was die NG Kerk se gemeenskap ’n homogene groep en die kerk het aangeneem almal dink, praat en leef dieselfde kultuur.

Indien ons dink aan die kerk wat doodloop, leeg­loop of toemaak en gefrustreerd raak oor dié jongmen­se wat nie meer kerk toe kom nie, is dit omdat die kerk steeds die gevaar inhou om vanuit ’n homogene paradigma te dink.

As kerk is dit ons verantwoordelikheid om opgewonde te raak oor die evangelie en die hoop van die evangelie te beliggaam in ons gemeenskappe. Daar is verhale wat ons met mekaar kan deel waar gemeentes en lidmate dit alreeds regkry om nuut te kyk na die gemeenskappe, maar steeds vind ek dat die NG Kerk vasgevang is.

Ons gemeenskappe het ver­ander en is nie meer ’n homogene groep nie. Vir die kerk is die ge­vaar dat ons steeds homogeen kyk na die evangelie en nie die potensiaal in ons gemeenskappe sien nie. Die kerk het die geleentheid om oor grense te beweeg en God se misterieuse werking te ontdek in ’n land wat geknou word deur misdaad, geweld, ongeregtigheid en hope­loosheid.

In ’n onlangse artikel van Mail & Gaurdian op 29 Maart 2018, getiteld “Keeping faith”, skryf Kiri Ruphia hoe die kerk nie die gemeenskap se behoeftes en nood raaksien nie. Sy vra hierdie konfronterende vraag: “What if Christ could see it? Would he recognise the Church?”

Indien ons as NG Kerk werklik daarna wil strewe om missionaal-gerigte gemeentes te wees, is dit nodig dat ons verder en anders kyk na ons gemeenskappe. Dit is nodig dat ons na mense luister, sodat ons ruimtes kan skep waarin mense ’n alternatiewe verstaan en ervaring van liefde en hoop ontdek.

Die wonder hiervan is dat die NG Kerk reeds hulpbronne besit om hierdie ruimtes in gemeenskappe te skep. Ons beskik oor geboue, gespesialiseerde kwalifikasies en uiteindelik die radikale hoop van die evangelie wat ons die vermoë gee om te luister en gesprekke te fasiliteer oor grense heen. As ons klein begin deur by­voorbeeld op ’n neutrale plek saam met een persoon koffie te gaan drink, gaan ons gemeentes verras word oor waar God alreeds aan die werk is.

Ds Stephan Naudé is predikant in Riviersonderend en is deel van die Wes-Kaap se Jong Volwassene Leergemeenskap.

Die goeie Herder

Paastyd is dié seisoen van die kerklike jaar waarin gelowiges by uitstek die lewe vier. Jesus lewe. Hy is opgewek uit die dood. Die dood is verslaan. Omdat Hy lewe, kan ons lewe.

Een manier waarop die kerk dit doen, is aan die hand van die gedagte dat Hy die goeie Herder is. Daarom dat die vierde Sondag van Paastyd (vanjaar op 22 April) ook bekend is as Goeieherdersondag.

Die beeld van die goeie herder is ’n ryk metafoor wat verskeie perspektiewe bied op hoe ons God moet verstaan.

Dit is onder meer ’n goeie teëmiddel vir ’n dwaling wat alte maklik in gelowiges se denke insluip: die deïsme wat God sien as ver en nie regtig betrokke by sy skepping nie. Te maklik dink ons aan God as ’n veraf koning, verhewe op sy troon en buite bereik van sy onderdane.

God se koninkryk is anders. Dít sê die beeld van die goeie herder vir ons, want die herder is by sy skape, betrokke by sy skape. Hy lei sy skape. Hy sorg vir sy skape. Hy beskerm sy skape.

Die goeie Herder ken sy skape en Hy is lief vir sy skape. So sterk is die Herder se verbondheid aan die skape, dat Hy sy lewe aflê vir hulle.

En Hy doen dit sodat hulle kan lewe. Want dit is wat die goeie Herder gekom het om te doen. Hy het gekom om vir sy skape lewe te bring, en dit in oorvloed.

Vir gelowiges wat dié Herder volg, is dit ’n geweldige anker in onseker tye: Hy lei.

Om te volg waar Hy lei, vra dat ons ook die lewe vir mense om ons moet laat blom. Ons vier die oorvloe­dige lewe deur dit met ander te deel.

Is vergifnis afgehandel?

Jan Venter van Johannesburg skryf:

Ek verwys na die artikel in Kerkbode van 2 Maart 2018, “Vergifnis vind plaas as dit gevoel word”.

Beide doktore Dion Forster in sy boek en Wilhelm Verwoerd met sy gesprekvoering, spreek ongelooflike waarhede aan rakende vergifnis. Die artikel spreek die vergifnisproses baie duidelik aan asook die paaie uit wat nog gevolg sal moet word deur Suid-Afrikaners om te verenig en een nasie te word. Ons is regtig nog glad nie op daardie bladsy nie.

Dit is vir my moeilik om die kloutjie by die oor te bring rakende daadwerklike aksie in verband met nasiebou, die verwagte vergifnisproses en die “Groot Vergifnis Sinodale Poginge”. Ter herinnering verwys ek na die Algemene Sinode se vergifnisdebat rakende apartheid so ’n paar jaar gelede. Dit is vir my interessant dat na hierdie sinodale poging daar glad nie praktiese uitvoerbare vergifnisriglyne na gemeentes en lidmate afgewentel was nie. Die boodskap was baie dui­delik: “Ons het vergifnis gevra en nou is ons klaar met apartheid”.

Meer onlangs het die gay-kwessie na vore gekom en dit wil voorkom asof die kerk nog nie hierdie hekkie kan oorkom nie. Vergifnis vra het blykbaar perke.

Die kerk het reeds vergifnis gevra en die sake is nou afgehandel, of is dit?

NG GEMEENTE DIE STRAND

Vakature: Leraarspos
Sluitingsdatum: Dinsdag, 23 April 2018.


In afhanklikheid van die Here nooi ons leraars uit om aansoek te doen vir die leraarspos.

Gemeenteprofiel:

Die Strandgemeente bestaan uit sowat 900 lidmate. Waar die Strand in hoofsaak ’n aftree- en vakansiedorp is, bestaan ons gemeente grootliks uit senior burgers. Daar is drie aftree-oorde binne gemeentegrense – hulle word deur ’n leraar in ’n termynpos bedien. Die gemeente is baie aktief en ons poog om al meer lidmate betrokke te maak by omgeegroepe.

Pligte:

Skrifgetroue prediking, pastorale ondersteuning en sistematiese huisbesoek is vereistes vir die pos. Verder die normale take volgens die Kerkorde.

Verdere aanbevelings:

Leraars wat breedweg tien tot twintig jaar bedieningservaring het, kan aansoek doen. Bewese gemeente-inisiatiewe wat tot gesonde gemeentes – gemeentegroei – gelei het, sal in aansoekers se guns tel.

Vergoeding:

’n Pakket volgens sinodale skaal. Daar is nie ’n pastorie nie – daar word wel ’n huissubsidie voorsien.

Aansoeke:

Aansoeke moet vergesel word van ’n CV, twee onlangse getuigskrifte en die kontakbesonderhede van drie referente.

Leraars wat op die kortlys kom, moet die pre-advieskommissie van ’n onlangse preek op DVD kan voorsien en beskikbaar wees vir ’n onderhoud.

Aansoeke kan per e-pos gestuur word aan die skriba van die kerkraad: Sunet.pentz@gmail.com

Sluitingsdatum: Dinsdag, 23 April 2018.

Diensaanvaarding: Verkieslik 1 Augustus 2018.

kerksondermure

Vakature: Gemeenteleier – Groepe
Sluitingsdatum vir aansoeke: 14 Mei 2018.


kerksondermure beskik oor ’n vakature vir ’n predikantspos.

Gemeenteprofiel:

kerksondermure is ’n makrogemeente in Centurion en Midstream. Ons is een gemeente wat vanuit twee persele funksioneer. Ons is Bybels-behoudend en eietyds.

Leier se profiel:

Die persoon sal verantwoordelik wees vir die omvattende bestuur van kerksondermure se Groepebediening. Die kandidaat moet oor die volgende eienskappe/vermoë/ervaring beskik:

• ’n Spanspeler.

• Organisatoriese vaardighede.

• Voldoende en toepaslike ervaring in gemeentelike bediening.

• Ervaring en/of begrip van bediening in ’n groot gemeentekonteks.

• Spesifieke ervaring van kleingroepbediening.

Vergoeding:

’n Mededingende pakket sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

Aansoeke:

Verskaf asseblief ’n kort CV met ten minste twee referente voor sluitingsdatum.

Onderhoude sal met die kandidate op die kortlys gevoer word.

Ons benodig in 800 woorde jou verstaan van die rol van groepslewe in ’n gemeente en hoe jy so ’n bediening prakties sou organiseer.

Aansoeke kan gestuur word aan: Miriam Muller by mmuller@ksm.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 14 Mei 2018.

Vir verdere inligting kontak: Fanie Venter 012 663 2003.

Die gemeenteraad behou homself die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.