Frits Gaum

Die mooiste Christelike gedigte in die soetste taal

DIE MOOISTE AFRIKAANSE CHRISTELIKE GEDIGTE

Saamgestel deur Cas Vos
Uitgegee deur Lux Verbi, 2017


Cas Vos skryf in sy voorwoord: “Ons is op reis. Met ’n swart tas (vol gedigte) in die hand. Op ons reis maak ons van tyd tot tyd die swart tas oop. Dan blaai ons deur die gedigte, kyk weer daardeur, begin lees en skep moed. En ons weet: die wêreld is, in Totius se woorde, nie ons woning nie. Ons moet nog deur die diep rivier, die ‘donker stroom’, gaan. (…) Op ons reis is ons nie alleen nie. God is met ons op pad na die nuwe Jerusalem.”

Dis ’n besonderse bundel gedigte dié: van ou, amper vergete digters (DF Malherbe, AG Visser), tot Afri­kaans se grootste digmeesters (NP van Wyk Louw, DJ Opperman, Elisabeth Eybers, Ina Rousseau, TT Cloete), tot ’n jong geslag (Loftus Marais, Ronelda Kamfer, Nathan Trantaal).

Altesaam 86 digters, klein en groot, jonk en oud, Christen en moontlik nie-Christen, se werk kry plek onder die “mooiste Afrikaanse Christelike gedigte”.

Cas Vos het diep gedelf en oor die meeste gedigte wat in die bundel opgeneem is, sal nie gekibbel word nie: dit is van die “mooistes” in ons taal. Daar is wel, onvermydelik, ’n paar van (vir my) die allermooistes waarna ’n mens tevergeefs soek. Soos IL de Villiers se “By ’n sterwende kindjie”, en sy “Hoor jy die Paasfeesklokke?”

Of selfs Eitemal se “Die Begrafnis” en Koos du Ples­sis se “Somerkersfees” (sy pragtige “Gebed” is wel op­geneem).

Ek wonder ook of Cas Uys Krige se aangrypende “Lied van die Fascistiese bomwerpers” oorweeg het. Dit belig juis op digterlike wyse die tragiese keersy van wat ons as “Christelik” sou wou verstaan: die misbruik van die Christelike geloof om gruwelike ideologieë en politieke agendas te pas.

Maar die samesteller het nie klassiek-geworde Chris­telike gedigte misgekyk nie. Soos Totius se “Die Godsbesluit”, WEG Louw se “Opstanding”, Elisabeth Eybers se “Maria”, Sheila Cussons se “Maria”, Adam Small se “Kô, lat ons sing”, DJ Opperman se “Kersliedjie”. En ook Cas Vos se eie “Die Here is nie my herder nie” met die slotreëls: “Al slaan u stilte my stom,/ sal ek na U bly roep,/ ek, u weggooilam”.

Met die verskyning van Die mooiste Afrikaanse Christelike gedigte was daar by ’n paar digters ontstel­te­nis omdat hulle nie hulle werk as “Christelik” getipeer wil hê nie, en die uit­ge­wer se aanvanklike werk­titel vir die bundel, “Die mooiste Afrikaan­se geestelike gedigte”, hul­le meer aan­ge­staan het.

Dalk moes die uitge­wer en samesteller eers weer die dig­ters ge­raad­pleeg het voordat hulle die boek­titel verander het, maar dis jam­mer dat die ver­sky­ning van so ’n mooi bundel versuur word deur sulke klein­­serigheid. As van ’n mens se gedig­te as “Christelik” ge­sien kan word, is dit tog nie te sê jou hele oeuvre word daarmee in ’n keurslyf gedruk nie. Wie sou nou te kenne wil gee dat alles wat DJ Opperman gedig en geskryf het (hy is ook die skrywer van onder meer “Die kuns is boos”) “Christelik” was?

Cas Vos en die uitgewer het goed gedoen deur hier­die bundel saam te stel. Al is dit net om ons in die mooiste Afrikaans daaraan te herinner dat ons nie alleenreisigers onderweg na die Stad van God is nie.

Gelowig en groen

Om ’n kleiner voetspoor op die brose aarde te trap, is dit volgens Miller belangrik om te vra: “Hoeveel is genoeg?” Twee faktore kompliseer die antwoord:

Eerstens: Die lyn tussen wat ek nodig het en wat ek graag wil hê, vervaag as gevolg van die snelle tegnologiese ontwikkeling en gepaardgaande effek op die menslike psige. TV, selfone en rekenaars was twee dekades gelede luukshede, maar is nou noodsaaklikhede. Steeds meer men­se maak aanspraak op ’n groter verskeidenheid ver­brui­kersgoedere waarvan die vervaardiging nadelig im­pakteer op die ekosisteme.

Tweedens toon Miller aan dat die begeerte van die mens na materiële besittings, aangevuur deur kommersiële bemarking by vele ’n verslawingsvlak bereik het. Ons praat grappenderwys van “retail therapy” as manier om jou beter te laat voel.

Dit is goed om te wonder oor jou eie vergenoegdheid. Jesus moedig ons mos aan om skatte bymekaar te maak waar mot en roes dit nie kan bykom nie.

Omgekeerde waardes

Villieria se gee-basaar is ’n voorbeeld van die omgekeer­de waardes wat in die koninkryk van God geld.

In die wêreld, in die verbruikerskultuur, wil almal net kry. In die koninkryk van God werk dit anders. Jesus het gesê: “Om te gee maak ’n mens gelukkiger as om te ont­vang” (Hand 20:35).

Dit is maar een van die maniere waarop die koninkryk van God anders is. As die dissipels wonder wie van hulle die belangrikste in die koninkryk gaan wees, verduidelik Jesus vir hulle dat dit by die nasies so gaan dat die magtiges oor ander heers. Maar by hulle, sê Jesus, moet dit anders wees. Hulle moet mekaar dien.

Daarom dat Jesus later sy dissipels se voete was en sê dit is die voorbeeld wat ander moet volg.

Jesus leer hulle dat hulle nie belangrik moet wees nie, maar onbelangrik. Daarom laat hy ’n kindjie (een van die onbelangrikstes in die destydse samelewing) tussen hul­le staan en Hy sê dít is hoe hulle moet wees.

In die koninkryk van God leer ’n mens dat dit nie oor jouself gaan nie, maar oor ander. Jesus leer sy volgelinge om geweld met geweldloosheid te beantwoord.

In ’n samelewing waar dit om eie eer gegaan het, gaan dit vir Jesus oor barmhartigheid, oor deernis met die min­stes.

In die koninkryk van God gaan dit nooit oor selfgelding nie, maar altyd oor selfprysgawe. Dit gaan nie daaroor om jou lewe te wen nie, maar om dit vir God en sy koninkryk te verloor.

In God se koninkryk moet jy nie sterk en selfstandig wees nie, maar swak en afhanklik.

Die verrassende is die vreugde wat ’n mens deur hierdie omgekeerde waardes ontdek. Dit klink dalk na verlies, maar dis suiwer wins. Dit is deur hierdie waardes dat Jesus lewe bring – en dít in oorvloed.

Amptelike nuus, 22 September 2017

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by  lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEPE NA NG KERK-­GEMEENTES

BEROEP – Prop Tilana Meyer-Mor­kel na Paarl-Vallei; prof Jo­han van der Merwe van Pretoria-Garsfontein na Lynnwoodrif; ds JJ van Eyssen van Willowmore na Edenburg; ds Adriaan van Ton­der van Oudtshoorn-Wel­ge­luk na Aliwal-Noord.

WES-KAAPLAND

RINGSVERGADERING

Die 123ste gewone vergadering van die Ring van Beaufort vind plaas te Fraserburg op 15-16 Oktober 2017. (HV Burger, RS, 06.09.2017).

Kennis word gegee van die 51ste gewone sitting van die Ring van Piketberg wat DV op Maandag, 16 Okt 2017, by NG gem Piketberg plaasvind. (JC van Schoor, RS, 07.09.2017).

NOORD-KAAPLAND

KENNISGEWING

Adresverandering van sinodale kantoor: Ou adres: Pos­bus 1430, Kimberley 8300, Nuwe adres: Posbus 110677, Ha­disonpark 8306. (Fernette, 11.09.2017).

GOUDLAND

KENNISGEWING

Op Sondag, 17 Sep 2017, word die NG Kerk Klerksdorp-Suid se Goue Jubileum gevier en her­denk met ’n Nagmaalsdiens om 09:00 in die kerkgebou op die hoek van Charlessingel en Goldsburylaan in Ellaton, Klerksdorp. Alle lidmate en oud-lidmate word vriendelik uitgenooi om in die feestelikheid te deel. Vir enige navrae kontak Marinda van Rensburg (Saakge­lastigde) by 081 462 3683/082 853 2484. (Marinda van Rensburg, Saakgelastigde, 30.08.2017).

NAMIBIË

RINGSVERGADERING

Die agtste vergadering van die Suidelike Ring van Namibië vind plaas te Keetmanshoop op 9 en 10 September 2017. (G Liebenberg, RS, 31.08.2017).

Rant en Dal Prisma

Jeugwerker – Kinderbediening
Sluitingsdatum: Vrydag, 13 Oktober 2017.

Rant en Dal Prisma is ’n dinamiese voorstedelike gemeente wat deur drie leraars bedien word. Daar is ’n sterk fokus op jeugbediening wat bestaan uit:

 • Dixon Kids: babas tot Gr 6
 • Gr 7’s
 • Diesel: Gr 8-11
 • The Village: Jong volwassenes (18-25 jaar).

Dixon Kids vind hoofsaaklik op Sondagoggende plaas en ons poog deurentyd om dit kindervriendelik en toepaslik te maak. Die gemeente het tans ’n vakature vir ’n jeugwerker om hierdie been van die bediening te lei.

Die kandidaat sal nou met die jeugpredikant en die jeugspan saamwerk. Hy/sal oa verantwoordelik wees vir die beplanning en bestuur van Sondagoggend se programme, ’n jaarlikse vakansieprogram tydens die Julie-skoolvakansie, aktiwiteite vir kinders tydens die jaarlikse basaar, weeklikse aanbiedings by plaaslike skole, en nog meer.

Profiel van die kandidaat

• ’n Passie vir die Here en die vestiging van sy koninkryk.

• ’n Passie vir bediening aan kinders en hul ouers.

• Toepaslike kwalifikasie en ondervinding.

• Die nodige leierseienskappe om ’n span vrywilligers te bestuur.

• Energiek, gemotiveerd en ’n spanspeler.

• Nie ouer as 40 jaar nie.

Vergoeding

’n Mededingende vergoedingspakket word aangebied.

Aansoeke

• Stuur ’n relevante CV na admin@rantendalprisma.co.za met ten minste drie referente.

• CV’s moet die kerkkantoor bereik teen Vrydag, 13 Oktober 2017.

Navrae

Ds Wimpie Wasserman, 011 665 2017 of wimpie@rantendalprisma.co.za

NG GEMEENTE BETHLEHEM-PANORAMA

VAKATURE: LERAARSPOS
SLUITINGSDATUM: 20 OKTOBER 2017.

Die kerkraad van die NG gemeente Bethlehem-Panorama, wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van bedienaar van die Woord

GEMEENTEPROFIEL:

 • Die gemeente in Bethlehem is ’n behoudende plattelandse gemeente, geleë in die Oos-Vrystaat.
 • Lidmaattal: ±608 lidmate (110 doop en 498 belydend).
 • 24 wyke (19 dorpswyke en drie plaaswyke).
 • Besoekpunte ±265.

KANDIDAAT:

Die kerkraad sal alle aansoeke oorweeg. Van die kandidaat sal verwag word om die ge­meente te bedien in alle fasette van die gemeentewerk soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

Die volgende vereistes is van besondere belang vir die kerkraad:

•   ’n Sterk gereformeerde teologiese uitkyk met ’n besondere klem op die suiwerheid van die leer soos verwoord in die kerk se belydenisskrifte.

•   ’n Passie vir die bediening van die Woord in alle fasette van die gemeentewerk.

•   Entoesiasme vir die opbou van die gemeente deur persoonlike kontak met lidmate, pastoraat en huisbesoek.

VERGOEDING:

•   Die vergoedingspakket is onderhandelbaar met die sinodale skaal, ander voordele en riglyne as basis.

•   Die gemeente beskik oor ’n ruim pastorie met ’n goedversorgde tuin wat op die kerk- terrein geleë is.

AANSOEKE:

•   Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV, twee onlangse getuigskrifte sowel as die name van minstens vier referente.

•  SLUITINGSDATUM vir aansoeke: 20 OKTOBER 2017.

• Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud indien daartoe versoek.

•  Die kerkraad hou die reg voor om geen aanstelling te maak uit die aansoeke ontvang.

STUUR AANSOEKE AAN:

Die Voorsitter

Pre-advies Kommissie

Posbus 643

Bethlehem 9700

Tel: 058 303 4593

E-pos: ngkpanorama@telkomsa.net

Navrae: 072 401 7536.

NG Stellenberg, Eversdal

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: Vrydag, 6 Oktober 2017.

In biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad die bogenoemde vakature bekend.

Gemeenteprofiel
Stellenberg is ’n makrogemeente in die noordelike voorstede van Kaapstad en bedien woongebiede soos Eversdal, gedeeltes van Durbanville, Stellenberg en ook verskeie ander areas buite die tradisionele gemeentegrense van Stellenberg. Daar is ongeveer 5 500 lidmate betrokke by die gemeente en word bedien deur vyf voltydse leraars en een pastorale hulp. ’n Voltydse kinderwerker is ook in diens van die gemeente.

Leraarsprofiel

 • Gelegitimeerde predikant van die NG Kerk.
 • ’n Leraar, wat die Here liefhet en dien en wat ook baie lojaal is aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
 • Die breë spektrum van gemeentebediening is belangrik vir hierdie pos. Dit sluit in alle vorme van pastoraat, prediking, gemeentebestuur, dissipelmaking en familiebedie­ning.
 • Bewese ervaring in gemeentebediening is ’n vereiste en spesifieke ervaring en vaar-digheid in die bediening van kleingroepe en familiebediening is ’n sterk aanbeveling.

Belangstellendes word versoek

 • Om ’n volledige CV met die name en kontakbesonderhede van drie persone wat as verwysings gekontak kan word, te voorsien.
 • Indien versoek word, moet die aansoeker bereid wees om ’n onderhoud by Stellenberg te kom voer met lede van die pre-advieskommissie.
 • Leraars wat op die kortlys kom, sal versoek word om ’n opname van ’n preek wat gedurende die afgelope drie maande gelewer is, te voorsien.

Vergoeding en verblyf

’n Vergoedingspakket, volgens sinodale riglyne, sal onderhandel word.
’n Pastorie is beskikbaar vir die leraar en sy/haar gesin.

Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag, 6 Oktober 2017.

Kontakbesonderhede van kerkkantoor waarheen aansoeke gestuur kan word
Die voorsitter van die Diensverhoudingekommissie: stellenberg@stellenberg.co.za

Christelike Lektuurfonds

In navolging van die CLF se roeping en visie vir die toekoms, is twee uitda­gende geleenthede tans beskikbaar in die Senior Bestuurspan:

REDAKTEUR

Die pos neem verantwoordelikheid vir die produksie van verkoopbare en gratis produkte. Die volgende kritiese uitsette word vereis:

 • konsep­tualisering
 • skep (skryf / vertaal)
 • keuring van produkte
 •  redaksionele versorging
 • skakeling / samewerking met vennote, outeurs, vertalers en diensverskaffers.

Die ideale kandidaat beskik oor:

 • nagraadse teologiese opleiding (MTh, MA of MDiv) en ervaring as leraar in die NG Kerkfamilie
 • bewese redaksionele ervaring (of potensiële kundigheid) en kennis van die uitgewers­bedryf
 • kreatiwiteit, strategiese insig en teologiese onderskeidingsvermoë
BEMARKINGSBESTUURDER

Hierdie pos neem verantwoordelikheid vir ’n geïntegreerde reeks funksies wat die vol­gen­de insluit: l bemarking / verkope van produkte l fonds­werwing l sosiale media kommunikasie l skakeling met gemeentes, donateurs, organisasies en breë kerkpubliek.

Die ideale kandidaat beskik oor:

 • ’n toepaslike naskoolse kwalifikasie in bemarking
 • gevorderde praktiese kennis (ervaring) van bemarking (ver­kope)
 • bogemiddelde kommunikasievaardighede (skriftelik en gesproke)
 • kreatiwiteit / inisiatief en deursettingsvermoë
 • ervaring in die Christelike media-omgewing sal as aanbeveling dien.

Belangstellendes kan hulle CV so spoedig moontlik stuur aan Joep Joubert by info@hrsa.co.za

Sien verdere besonderhede by www.clf.co.za

NGK MÔREGLOED

VAKATURE: LERAAR
Sluitingsdatum: 29 September 2017.

Die kerkraad nooi gelegitimeerdes met volle ampsbevoegdheid binne die NG Kerk om aansoek te doen vir bogenoemde vakature.

Hierdie is ’n vaste termynpos van drie jaar.

1. Gemeenteprofiel:

• Die gemeente is deel van die Noordelike Sinode van die NGK en val binne die ringsgebied van Derdepoort.

• Die gemeente is geleë in die residensiële gebied van Môregloed, ’n voorstad in die Moot van Pretoria.

• Die gemeente bestaan uit 328 belydende en 71 dooplidmate. Die ouderdomsverspreiding is: bo 60: 34,7%, 46-59: 18,7%, 26-45: 23,1%, onder 25: 7,7% en vereis spesifieke aandag vir elke ouderdomsgroep.

• Die bedieningsmodel is ’n kombinasie van die herder/kudde en liggaam van Christus­model.

• Die groot aantal lidmate bo 60 vereis ’n baie persoonlike bediening. Siekesorg stel hoë vereistes.

• Al die bedieningsvereistes soos bepaal in Artikel 9 van die Kerkorde is vir die kerk­raad en gemeente belangrik.

2. Leraarsprofiel:

Die suksesvolle kandidaat sal ’n leraar wees wat die gemeenteprofiel met entoesiasme en toewyding in ag sal neem.

3. Aansoekprosedure:

Belangstellendes stuur ’n beknopte CV (twee A4) aan die kerkkantoor en voltooi ’n vraelys wat by die kerkkantoor beskikbaar is. Sluitingsdatum is 29 September 2017. Kandidate op die kortlys moet instem tot deelname aan
’n gedragsontledingstoets (DISC) op koste van die kerkraad.

4. Vergoeding:

’n Allesinsluitende pakket tot ’n maksimum van R465 000 (TKVI) word aangebied en is nie onderhandelbaar nie. Die pakket kan belastingvoordelig gestruktureer word en sluit alle toelaes bv behuisings- en motortoelae in.

5. Diensaanvaarding: Teen 1 Januarie 2018 of so spoedig moontlik daarna.

6. Die kerkraad behou hom die reg voor om sonder opgaaf van redes nie ’n aanstelling / beroep uit die aansoekers uit te bring nie.

7. Navrae: Ds Willem Kritzinger (012 331 0889 / 082 417 1989).

E-pos: willemkritz@gmail.com of die administratiewe beampte (Ilse van Hemert) (082 434 6499). E-pos: ilsevh@ngkerkmoregloed.co.za

NG GEMEENTE VREDE-WES

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR
Sluitingsdatum: 3 Oktober 2017.

In biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad die bogenoemde vakature bekend.

GEMEENTEPROFIEL: ’n Goed gevestigde gemeente geleë in Vrede in die Oos-Vrystaat,

met 385 belydende en 96 dooplidmate. Die gemeente bestaan uit ’n boerderygemeenskap en ’n normale plattelandse omgewing. ’n Baie goeie hoër- en laerskool.

VERGOEDING: Volgens sinodale riglyne. ’n Ruim pastorie word voorsien.

DIENSAANVAARDING: So spoedig moontlik.

AMPSPLIGTE: Volgens Artikel 9 van die Kerkorde.

LERAARSPROFIEL: Die volgende is vir die kerkraad belangrik in die vul van die vakature:

• Gelegitimeerde proponente en predikante van die NG Kerk kan aansoek doen.

• Opregte liefde vir Jesus Christus, sy mense en sy koninkryk.

• Passievolle, Skrifgetroue en dinamiese prediking waar volwassenes en kinders betrek word in die erediensgebeure.

• Liefdevolle pastorale sorg en gestruktureerde besoekwerk.

• Sterk leierskap en samewerking in spanverband.

• Aktivering en begeleiding van gesinne en die gemeentejeug.

• Samewerking met buurgemeentes en kerke in wyer verband.

• Opbouende verhoudings tot voordeel van die koninkryk.

• ’n Vernuwende jeugdige bedieningstyl in pas met moderne tegnologie.

BELANGSTELLENDES WORD VERSOEK OM OP DIE VOLGENDE TE LET:

• Aansoekers moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud asook die waarneem van ’n oggenddiens.

• Die kerkraad behou die reg voor om nie die vakature te vul indien ’n geskikte kandidaat nie gevind word nie.

• Alle seënwense aan belangstellende kandidate.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 3 Oktober 2017.

’n Volledige CV en die kontakbesonderhede van drie referente kan gestuur word aan die skriba by die volgende e-pos: vredewes@lantic.net

Aansoeke na: Skriba, Posbus 371, Vrede 9835.

Navrae: Tonie Scholtz 082 903 5725 (Voorsitter van die kerkraad).

Sandra Volschenk 082 371 4467 (Saakgelastigde).

NG Gemeente Suiderhof/ Fresh

Vakature: Jeugleraar/werker
Sluitingsdatum: 6 Oktober 2017.

Die NG gemeente Suiderhof in Namibië stel hiermee die vakature vir die pos van ’n jeugleraar/werker bekend.

Ons is op soek na ’n dinamiese jeugleier wat passievol is oor die Here, en wat sy/haar verhouding met God daagliks op ’n egte wyse uitleef.

Jy moet ’n hart vir jeugbediening hê en gefokus wees om jong dissipels met ’n passie vir Jesus te lei en te mentor. Groot fokus word geplaas op die erediens vir die gr 7-11 kinders en daarom is die vermoë om met hulle te kommunikeer op persoonlike en digitale vlak hoogs belangrik. Jy moet tegnologies vaardig wees met ’n honger om relevant te bly in ’n media­gedrewe generasie, tesame met die vermoë om goed te organiseer en ander te inspireer om deel te raak van God se plan vir sy koninkryk. Verhoudings bou met die kinders en om effektief in ’n span te kan werk is natuurlik kernbelangrik. Jy moet opgewonde wees om deel te raak by verskeie skole en interkerklike bedieninge.

Deel van die pos sal ook wees om by Fresh Namibië betrokke te wees by hulle besig­heids­bediening en kleingroepe.

’n Teologiese graad met ervaring van jeugwerk is ’n voorvereiste.

Verdere aanbevelings kan insluit:

• Ervaring van uitreik- en dienswerkkampe;

• Ervaring van kleingroepbediening;

• Opleiding en ervaring in gesinsbediening;

• Beradingsagtergrond en -vaardigheid;

• Ervaring van musiekbediening en die speel van ’n musiekinstrument;

• Namibiese burgerskap.

Vergoeding: ’n Vergoedingspakket volgens sinodale skaal met ’n behuisingsubsidie of gratis behuising word aangebied.

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2018.

Aansoeke:  Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV en drie referente, asook ’n 300 woorde beskrywing van die kandidaat se siening tov jeugbediening. Aansoeke kan na die volgende e-posadres gestuur word: ngks1@afol.com.na

Sluitingsdatum:6 Oktober 2017.

Navrae: Verdere navrae kan gerig word aan: Francie van der Merwe (+264 61 25 1414 of ngks1@afol.com.na)

NG Gemeente Wolmaransstad

Vakature: Hulpleraarspos – Een jaar vastetermyn
Sluitingdatum vir aansoeke: 31 Desember 2017.

In biddende afhanklikheid nooi die NG gemeente Wolmaransstad gelegitimeerde leraars met volle ampsbevoegdheid (proponente en emeriti ingesluit) om aansoek te doen vir bogenoemde voltydse pos.

Gemeenteprofiel:

NG gemeente Wolmaransstad gesetel in die Ring van Bloemhof, Sinode Goudland, is ’n dinamiese plattelandse gemeente, geleë in die hart van ’n ryk diamantveld en saaigebied in die Noordwes Provinsie. Die gemeente bestaan reeds 129 jaar en huisves ongeveer 700 lidmate met ’n 50/50 verdeling tussen plaas- en dorpsbesoekpunte.

’n Vooraanstaande tehuis vir bejaardes, kleuter-, laer- en hoërskool is deel van die bedieningsterrein.

Die gemeente plaas ’n premie op gestruktureerde huisbesoek en persoonlike kontak tussen leraar(s) en lidmate.

Die visie van die gemeente is om as Geesvervulde dissipels van Jesus Christus, in sy koninkryk werksaam te wees.

Werksprofiel:

Van die applikant word verwag om om te sien na die basiese behoeftes van die gemeente, soos omskryf in Art 9 van die Kerkorde.

Vergoeding:

Vergoeding, asook ander moontlike voordele, sal met die geskikte kandidaat onderhandel word, na gelang van die werkslading ooreengekom.

Aansoek:

Rig ’n kort CV, motiveringsbrief, onlangse foto, gewaarmerkte afskrifte waar nodig en finale­jaars akademiese rekord, aan:
elizenieuwoudt@telkomsa.net / vanstaden.hennie.20@gmail.com

Sluitingdatum vir aansoeke: 31 Desember 2017.

Kandidate wat die kortlys haal sal genooi word vir ’n onderhoud en ’n preekgeleentheid.

Navrae:

Me Elize Nieuwoudt – 018 596 2100. Kantoorure: Maandag tot Woensdag en Vrydag
08:00 tot 13:00 of ds JA Jonker – 082 063 7499.

Die kerkraad behou homself die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak indien ’n geskikte kandidaat nie gevind word nie.

Jan Kriel Instituut

Vakature: Assistent-direkteur
Sluitingsdatum: 31 Oktober 2017.

Die Jan Kriel Kommissie nooi gelegitimeerde predikante van die NG Kerkfamilie om aansoek te doen vir bogenoemde vakature.

Die Jan Kriel Instituut is ’n program van Badisa wat die ontwikkeling van kinders met epilepsie en ander spesiale onderwysbehoeftes binne die konteks van Jan Krielskool in Kuilsrivier, ten taak het.

Die posbekleër sal aan die direkteur rapporteer en sal hoofsaaklik verantwoordelik wees vir die ontwikkeling en fasilitering van fondse, vriende en vennote met die oog op die taak van die Instituut.

Dit behels onder andere die bemarking, die bou van verhoudinge en betrokkenheid by kerke, gemeentes, individue, die korporatiewe en private sektor. Dit sluit in die bestaande ondersteuningsbasis en die werf van nuwe vriende en vennote.

Die ideale persoon moet aan die volgende vereistes voldoen:

 • ’n Geskiedenis van betrokkenheid en begrip vir gemarginaliseerdes/barmhartigheid hê
 • ’n Bewese vermoë met betrekking tot skakeling en fondswerwing
 • Goeie kommunikasievaardighede, skriftelik en verbaal, in Afrikaans en Engels. Ÿ Goeie administrateur en organiseerder met aanvaarbare werkskennis in finansiële sake
 • ’n Persoon met goeie menseverhoudinge, leerbaarheid, aanpasbaarheid en ’n strewe tot selfontwikkeling

Vergoeding word volgens die Sinodale riglyne vir leraars van die NG Kerk bepaal en sal tydens onderhoud bespreek word. Diensaanvaarding word be-oog vir 1 Januarie 2018 of so spoedig daarna.

Belangstellendes kan tot 31 Oktober 2017 ’n beknopte CV (maksimum vier bladsye), met drie referente, stuur aan:

Die Voorsitter,

Jan Kriel Insituut,

Posbus 650,

KUILSRIVIER 7579

of e-pos: instituut@jankriel.co.za of faks 021 903 9007.

Persoonlike navrae kan ook gerig word aan dr Fanie Herholdt by 082 380 3505.

GETUIENISAKSIE van die NG Kerkfamilie in die Kaapstreek

Predikant in Sinodale Diens (PSD)
Sluitingsdatum:Vrydag, 13 Oktober 2017

Getuienisaksie van die NG Kerkfamilie in die Kaapstreek is ’n verenigde diensgroep van die NG Kerk (Sinode van Wes-Kaapland), die Verenigende Gereformeerde Kerk in ­Suider-Afrika (VGKSA) Kaapland en die Reformed Church in Africa (RCA).

Getuienisaksie, in samewerking met die NG Kerk Sinode van Wes-Kaapland se Diens­groep Gemeentebegeleiding, maak hiermee die vakature vir ’n PSD: Taakspan Getuienis deur Gemeentes bekend en nooi predikante wat daartoe geroepe voel om hulle vir hierdie pos beskikbaar te stel, om aansoek te doen.

Die PSD: Taakspan Getuienis deur Gemeentes is onder andere verantwoordelik vir die volgende:

• Ondersteuning aan gemeentes in die ontwikkeling van hulle missionêre aard en roe­ping;

• Lewer ooreengekome diens aan Diensgroep Gemeentebegeleiding tov Nuwe Geloofs­gemeenskapsontwikkeling (NGGO);

• Ondersteuning aan verbandsbedieninge soos Straatwerk ea;

• Neem leiding, saam met ander diensgroepe, om evangelisasie aktief te bevorder;

• Ondersteuning aan multikulturele geloofsgemeenskappe om interkulturele vaardighede te ontwikkel;

• Fokus op die ekologie en gemeentes se missionêre verantwoordelikheid teenoor die omgewing;

• Die ontwikkeling en ondersteuning van netwerke en vennootskappe.

Die geskikte kandidaat is ’n gelegitimeerde predikant van die VGKSA wat aan die volgende vereistes voldoen:

• Het ’n duidelike roeping om die gestuurdheid (missionaliteit) van die kerk uit te bou.

• Het die vermoë om netwerke en verhoudings te bou.

• Het goeie organisering en administratiewe vermoëns.

• Verdere toepaslike teologiese studie en gemeentelike ondervinding word in ag geneem.

Die diversiteitsprofiel van Getuienisaksie sal tydens die keuringsproses in ag geneem word.

Vergoedingspakket: Volgens sinodale riglyne.

Rig ’n volledige CV voor Vrydag, 13 Oktober 2017 aan:

Die Diensgroepbestuurder: Kobus Odendaal, Getuienisaksie, Privaatsak X8, Bellville 7535.

E-pos: missio@kaapkerk.co.za

Tel: 021 957 7204.

Heg ook ’n bondige voorlegging van maksimum twee bladsye aan waarin u uiteensit hoe u beoog om aandag te skenk aan die energering en ontwikkeling van gemeentes se missionêre aard en roeping.

Persoonlike navrae kan gerig word aan die Bestuurder: Kobus Odendaal.

NG KERK PIETERMARITZBURG TE MERRIVALE

LERAAR: VOLTYDSE ONBEPAALDE POS
Sluitingsdatum: 31 Oktober 2017.

Gemeenteprofiel:

Die gemeente bestaan uit 233 belydende en 34 dooplidmate en bedien Howick en Merrivale wes van Pietermaritzburg. Ons missie is: “Leef voluit vir die Here deur te hoop op Christus”.

Leraarsprofiel:

Fokus op al die fasette van die bediening soos verwoord in Art 9 van die Kerkorde met spesiale aandag aan die jeug en bejaardes deur gereelde huisbesoek, aandag aan rand­figure in ons omgewing, verhoudingsbouer en samewerking met talle ander kerke in ons dorp.

Vergoeding:

Dit sal onderhandel word met die sinodale skaal as riglyn. ’n Huistoelae word voorsien.

Aansoeke:

Verkry ’n vraelys by ons kerkkantoor en stuur dit saam met u CV (twee bladsye) na: ngkerkpmb@lantic.net

Navrae:

Marieta van Schalkwyk 073 493 6381 en Willie van Zyl 083 306 8448.
Kerkkantoor: Kriek Louw 082 958 0925.

Sluitingsdatum: 31 Oktober 2017. Ontmoetings met die persone op die kortlys kan moontlik gereël word.

Die kerkraad behou die reg voor om sonder opgaaf van redes nie ’n aanstelling/beroep uit enige van die aansoekers te doen nie.

NG Gemeente Ottery

VAKATURE: LERAAR – TENTMAKERSPOS
Sluitingsdatum: 31 Oktober 2017.

Ottery-gemeente is ’n klein gemeente van 100 lidmate. Dit is geleë in die suidelike voorstede van Kaapstad. Die ge­mid­delde ouderdom van die lidmate is 60. Dit is ’n ouer­wor­dende gemeente.

Ons hou ook een keer per maand informele dienste saam met LFM (Bikers Church) en is oop vir enige ras, taal en kultuur.

Profiel van die geskikte kandidaat:

 • Iemand wat lief is vir die Here.
 • Iemand wat ’n passie het vir oud en jonk.
 • Moontlik iemand wat ’n musiekinstrument kan bespeel (nie verpligtend).
 • Eie vervoer.
 • Eie behuising.

Sluitingsdatum: 31 Oktober 2017.

Kontak vir Louna 083 731 0044 of 021 762 1276.

E-pos: rassie@sanlam4u.co.za