En toe word daar nie baklei nie

“Ek was heeltemal verras. Ek het reg­ge­maak om te baklei, maar dit het glad nie gebeur nie.” Hierdie woorde van een van die gespreksgenote na af­loop van ’n werks­win­kel oor selfdegeslagver­hou­dings in die kerk, be­skryf iets van die toon­aard en gees van daardie ge­sprek wat onlangs in Port Elizabeth plaasgevind het.

Na die besluit van 2016 se buitengewone Al­ge­mene Sinode 2016 oor selfdegeslagver­hou­dings, het die kerkraad van die NG gemeente Port Elizabeth-Hoogland die behoef­te uitge­spreek om toegerus te word vir die be­weging na groter inklusiwiteit in die ge­meen­te – veral ten opsigte van diverse stand­punte oor seksua­li­teit en selfdegeslagverhou­dings.

Intussen is die ekumeniese inisiatief Chur­ches for Inclusive and Affirming Ministries (CIAM) in die Port Elizabethse Metropool ge­stig wat hulle vir dieselfde doel beywer. Hieruit is ’n uitnodiging aan Inclusive and Affirming Mi­nistries (IAM) gerig om met so ’n proses te help. Hoogland het as gasheergemeente op­getree waar 20 deelnemers oor drie dae toegerus is.

Ds Michelle Boonzaaier en ds Hanzline Davids van IAM het ’n veilige ruimte vir eerlike ge­sprek ge­skep en elke deelnemer medeverantwoordelik gehou vir die ruimte waarbinne elkeen hulleself kon po­sisioneer, gevoelens kon deel en – soos die proses gevorder het – van posisie kon verander.

Daar is met deernis en respek na elke deel­nemer ge­luister, met genoeg tyd om oor elke inset te reflek­teer. Deelnemende aktiwiteite het ons uitgenooi om nie slegs met ons verstand nie, maar met ons heel-liggame teen­woor­dig te wees en om ons beliggaamde ervaringe te deel.

Die groep is kreatief begelei om krities-waar­de­rend na te dink oor hulle taal, Gods­beel­­de, kultuur, waar­desisteme en die gebruik van die Bybel in etiese gesprekke. Die kom­plek­si­teit en die spanning tussen verskillende pole in die gesprek is eerder behou as om dit te probeer oplos of te ontken.

Met die kersvlammetjie in die middel van die ruim­te waar rondom die deelnemers in ’n sir­kel ge­sit en gesels het, was hulle deurentyd van Christus se teenwoordigheid bewus. In die ligkring van sy lief­de was hulle, met hulle diversiteite, een – met Hom en met mekaar. Daar­om kon die groep die ge­sprek met per­soon­like getuienisse, gebed en Nagmaal afsluit.

Oor hierdie drie dae het deelnemers nuwe vrien­de gemaak, hulle het beleef hoe kosbaar die liggaam van Christus met haar diversiteit is, hoe die Gees van die Here hulle beweeg, hoe­veel meer betekenis dit inhou om eerder oor hulleself as oor ander te praat en hoe ver­skil­len­de standpunte oor selfdege­slag­ver­hou­dings nie iets is waaroor hulle met mekaar wil ba­klei nie, maar eerder iets wat hulle tot deer­nis­volle en respekvolle verhoudings wil nooi.

Ds Eugene Malan van PE-Hoogland sê: “Ek kan nie help om te wonder wat die resultaat sal wees as el­ke gemeente deur so ’n pro­ses begelei word nie. Dankie, IAM, vir die evangelie wat julle vir ons tasbaar kom maak het. Ons het beweeg – na groter in­klusiwiteit en die viering van diversiteit. Dankie dat julle ons voortgaande vennote is en dat julle bereid is om deur ander gemeentes genooi te word.”

Word 'n vriend van Kerkbode