NG Gemeente Heidelberg (Kaap)

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: 11 Oktober 2018 om 12:00.

In biddende afhanklikheid van die Here, stel die kerkraad die bogenoemde vakature bekend.

Gemeenteprofiel:

’n Plattelandse gemeente in die Suid-Kaap met ± 831 belydende en 182 dooplidmate. Die gemeente is 163 jaar oud. Daar is twee preekpunte in die gemeente nl Witsand en Heidelberg wat elke Sondag bedien word. Daar is agt plaaswyke in die gemeente waar hoofsaaklik met graan en vee geboer word. Binne die gemeente is daar ’n hoërskool wat ’n laerskool insluit asook ’n ouetehuis. Die gemeente word bedien deur twee leraars.

Die leraar:

Ons bid en vertrou dat die Here vir ons ’n leraar sal stuur met ’n passie en liefde vir God se werk en omdat verhoudings vir ons belangrik is, moet die leraar verantwoordelikheid aanvaar vir die bediening aan alle gemeentelede met die klem op jongmense. Pastorale besoeke wat onder andere insluit huisbesoek, siekebesoek en ander besoeke na gelang van die gemeente se behoeftes, moet met entoesiasme gedoen word.

Leraarsprofiel:

(1) ’n Gelegitimeerde in die NG Kerk.

(2) Artikel 9 van die Kerkorde dien as basis van die dienskontrak, met spesifieke ver- antwoordelikheid vir gesins- en jeugbediening.

(3) Skrifgetroue dinamiese en aktuele prediking wat die gemeente sal lei tot geestelike verdieping.

(4) Waardering vir sowel die gevestigde bediening in die gemeente as die vermoë om eietydse uitdagings van die bediening aan kinders en jongmense aan te spreek.

(5) Verkieslik nie ouer as 35 jaar nie.

Vergoeding: ’n Pakket met die sinodale vergoeding as riglyn, asook ’n pastorie.

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2019.

Navrae: Ds Heinie Vermeulen Pieter Uys
Tel: 076 608 1792 Tel: 082 945 7547
E-pos: heinz@mighty.co.za E-pos: takkies@wispernet.co.za

Sluitingsdatum: 11 Oktober 2018 om 12:00. Aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV, nie langer as drie bladsye en kontakbesonderhede van minstens twee referente.Aansoeke kan gerig word aan: Die Voorsitter, Pre-advieskomitee, Posbus 13, Heidelberg 6665.

’n Kortlys sal saamgestel word en daar sal van leraars op die kortlys verwag word om, op die gemeente se koste, beskikbaar te wees vir ’n onderhoud met die Pre-advieskomitee en om ’n preekbeurt in die gemeente waar te neem.

Die kerkraad behou die reg voor om nie uit die aansoeke te beroep of enigsins ’n aanstelling te maak nie.