NG Kerk word lid van Church Unity Commission

Die NG Kerk het op 9 November 2018 volle lid van die Church Unity Commission (CUC) geword.

Dit is ’n Suider-Afrikaanse groep van Engelstalige hoofstroomkerke en twee swart kerke wat in 1968 ge­stig is om saam te soek na onderlinge eenheid. Hulle het in 1970 ’n verklaring van voorneme opgestel wat deur die lidkerke onderskryf is.

Daarin onderneem hulle om ooreen te kom op ’n gemeenskaplike vorm van bediening van die Woord en sakramente, met inagneming van die diverse bedie­ningspatrone wat reeds eie is aan die verskillende denominasies.

Verder is besluit om alle lede van al die lidkerke tot die nagmaal toe te laat as ’n onmiddellike en sigbare teken van die algemene soeke na eenheid. Die kerke het ook onderneem om toenemend saam te werk op alle terreine van kerklike bedieninge.

Die lidkerke van die CUC is tans die Anglikaanse Kerk van Suid-Afrika, die Verenigende Presbiteraanse Kerk van Suid-Afrika, die Metodistekerk van Suid-Afrika, die Evangeliese Presbiteraanse Kerk van Suid-Afrika en die NG Kerk.

Vyf ander kerke – die Katolieke Kerk, Ethio­pies Episkopaalse Kerk, Evangelies Lutherse Kerk in Suid-Afrika, Morawiese Kerk en die Verenigende Ge­refor­meerde Kerk in Suid-Afrika – het tans waar­nemer­status.

Dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, sê dat die kerk reeds die afgelope paar jaar waarnemerstatus geniet het. In dié hoedanigheid was hulle reeds baie betrokke by die werksaamhede van die CUC. Vergaderings is bygewoon, insette is gelewer en daar is aan die konferensies van die CUC deelgeneem.

“Die NG Kerk is egter verheug om nou volle lid te kan wees. Dit is nog ’n verdere uitbreiding van die kerk se nasionale ekumeniese teenwoordigheid. Die CUC bestaan uit denominasies wat verbind is om te soek na organiese strukturele eenheid, ten einde die ideaal van ’n verenigde kerk in Suid-Afrika te bevorder,” sê Claassen.

Die CUC verbind hom om elke vyf jaar ’n sinode te belê om die vordering na dieper eenheid langs vyf trajekte na te spoor. Dit sluit in:

  • Bevordering en verdere samewerking in die bedie­ning op plaaslike vlak, insluitend die ondersoek en ontwikkeling van modelle van plaaslike ekumene en verenigde gemeentes;
  • Ontwikkeling van prediking en liturgiese bronne;
  • Samewerking ten opsigte van die opleiding van studente vir die bediening en die voortgesette opleiding van predikante;
  • Ontwikkeling en versterking van sentrums van hoop, in oorleg met die SARK en ander liggame, wat onder meer sal fokus op die verligting van armoede, ’n ver­bintenis tot onderwys, die uitwissing van geweld teen vroue en kinders en respek vir die omgewing; en
  • ’n Soeke na maniere hoe lede visitasie by mekaar kan doen en mekaar kan ondersteun.

Claassen sê die NG Kerk is deur die CUC in ’n wyer kring as maar net met sy eie familie van kerke in gesprek oor kerkeenheid. Met die Lutherane word bilateraal vordering gemaak oor groter samewerking en met die Presbiterane word ’n soortgelyke gesprek ’n groter moontlikheid.

Groter eenheid van die kerk is broodnodig vir die getuieniskrag van gelowiges. Die NG Kerk is dankbaar om by al hierdie inisiatiewe tot groter eenheid betrokke te kan wees.