NG Moedergemeente Christiana

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Kontrak-leraarspos (twee jaar)
Slutingsdatum: 31 Maart 2019.

In biddende afhanklikheid van die Here nooi die kerkraad gelegitimeerde leraars, proponente en emeriti uit om vir die pos aansoek te doen.

GEMEENTEPROFIEL:

Ons is ’n klein plattelandse gemeenskap met baie senior lidmate. Huisbesoeke en siekebesoek is belangrik en word nog verwag in die gemeente, plaasbesoeke is ook ingesluit. Lidmaattal:196 belydend en 29 dooplidmate.

VERGOEDING EN VOORDELE:

  • Onderhandelbaar met sinodale skaal as riglyn.
  • Die volgende is nie ingesluit nie:
    • Behuising
    • Vervoertoelae
    • Medies
    • Pensioen

AANSOEKE:

Belangstellendes word genooi om hulle persoonlike besonderhede en volledige CV asook die name en kontakbesonderhede van drie referente aan die kerkkantoor te stuur.

E-pos: ngkchristiana@mweb.co.za

Kandidate kan genooi word vir onderhoude en preekbeurt.

Slutingsdatum: 31 Maart 2019.

Diensaanvaarding: Volgens ooreenkoms.

Navrae: Jimmy Marx, Voorsitter Kerkraad. Sel: 082 577 3690.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.