NG Gemeente Raslouw

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse medeleraar gefokus op jeugbediening
Sluitingsdatum: 16 Mei 2019.

Raslouw NG Gemeente is geleë op die grens van Wierdapark en Raslouw in Centurion. Ons het ongeveer 2 400 lidmate met ’n gemiddelde ouderdom van so 49 jaar waarvan ongeveer 600 lidmate jonger as 25 is. Die medeleraarspos sal aanvanklik veral fokus op die totale jeugbediening met die moontlikheid om dit daarna uit te brei wanneer een van ons leraars vroeg in 2020 emeriteer.

Ons is op soek na:

 • ’n Gelegitimeerde met algemene gemeentelike bedieningsondervinding en veral ervaring
  wat gerig is op die jeug (’n minimum van 3 tot 5 jaar ervaring is ’n vereiste).
 • Iemand wat deur sy/haar lewende verhouding met die Here Jesus Christus oortuig is
  van die roeping deur die Heilige Gees met die fokus op Jeugbediening.
 • ’n Dinamiese persoon met sterk leierseienskappe en ’n besliste doelgerigtheid wat op
  alle vlakke goed kan kommunikeer en oor sterk organisatoriese vermoëns beskik.
 • Iemand wat leiding kan neem met die musiekbediening sal ’n pluspunt wees.

Die pligte van die pos sluit in:

 • Uitvoering van die pligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde veral gerig op die jeug.
 • Strategiese beplanning, koördinering en uitvoering met betrekking tot die totale jeugbediening in samewerking met die leraarspan en kerkraad.
 • Medeverantwoordelik saam met ander leraars vir gewone huisbesoek (50 besoek
  punte per jaar gefokus op gesinsbediening).
 • Skakeling met ander gemeentes en omliggende skole asook die sinode rakende jeug
  aktiwiteite.
 • Koördinering en aanbied van eredienste (hoofsaaklik aande in skoolkwartale) gerig op
  die senior jeug en ander jeuggerigte geleenthede in oorleg met BK.
 • Jeugprojekte, uitreike, jeugfeeste en gemeenskapsprojekte vir die totale jeug in
  samewerking met die Jeugbediening.

Vergoeding

Vergoeding word bepaal op:

 • Kontantpakket van R 400 000-00 per jaar wat die volgende insluit: traktement, reistoelae, medies, pensioen, kommunikasietoelaes en ’n jaarlikse behuisingsubsidie van R96 000-00 per jaar wat huur/verbandpaaiement en munisipale dienste insluit.

Die moontlikheid bestaan dat die posinhoud na ’n jaar heronderhandel kan word met die gepaardgaande vergoedingsaanpassing.

Aansoeke

Belangstellendes kan hulle CV met ’n kort motivering vir die aansoek, stuur aan:
Die Voorsitter: Bestuurskomitee
NG Gemeente Raslouw, Posbus 51470, Wierdapark 0149.
(CV kan ook elektronies na raslouw3@mweb.co.za gestuur word).

Navrae

Rig enige navrae aan die Voorsitter Bestuurskomitee:
Ds Dewyk Ungerer (e-pos: dewyku@iafrica.com en sel: 082 572 6463).

Sluitingsdatum: 16 Mei 2019.

Diensaanvaarding: 1 Julie 2019 of so spoedig daarna.

Proviso

Die Kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.