Nuwe rektor vir Hugenote Kollege

Prof Nelus Niemandt is as nuwe rektor van die Hugenote Kollege aangestel. 

“Ek sien dit as ’n geleentheid om ʼn grondslag vir ʼn akademiese instelling te lê wat gemeenskapsverruiming tot gevolg sal hê. Dis ʼn voorreg om betrokke te wees by ʼn instelling wat agente vorm wat uiteindelik die wêreld ʼn beter plek kan maak. Ek sien uit om nuwe grond te breek en geleenthede te skep,” het Niemandt, wat tans die hoof van die Departement Godsdiens- en Missiologie by die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van Pretoria is, by navraag oor sy aanstelling gesê. 

Ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die direksie Hugenote Kollege, beskryf Niemandt, wat onder meer voorsitter van die NG Kerk se Algemene Sinode was, as ’n “bewese leier”. “Sy bydrae ten aansien van die ontwikkeling van die kursusaanbod in teologie aan die Kollege kan baie betekenisvol wees. Hy het ook ’n baie groot rol gespeel in die ontwikkeling van die NG Kerk se missionale teologie. Prof Niemandt se verbintenis tot die kerk, sy visie vir die rol van navorsing en opleiding en sy besondere insigte in die nood van die samelewing, het van hom ’n baie geskikte kandidaat vir die pos gemaak,” sê Janse van Rensburg. 

“Die direksie sien met verwagting uit na prof Niemandt se bydraes tot die verdere ontwikkeling van die Kollege se missionale identiteit en groterwordende rol in die kerk en die samelewing,” luidens ’n verklaring van die direksie van Hugenote Kollege.

Die pos van rektor word tans beklee deur dr Willie van der Merwe wat aan die einde van Januarie 2020 aftree. Prof Niemandt is vanaf 1 Februarie 2020 aangestel vir ’n termyn van vier jaar.

Die kollege stam uit drie opvoedkundige inrigtings wat voor 1950 in Wellington gesetel was en het oor die jare baie verander (sien kassie hieronder). In ’n strategiese verslag wat in Augustus vanjaar bekendgestel is, word daar breedvoerig verwys na “goeie voorbeelde van nie-universitêre naskoolse opleiding in teologie en sosiale wetenskappe elders in die wêreld.” 

“In Duitsland is daar bv die sogenaamde ‘Hochschules’. Benewens die talle Rooms Katolieke naskoolse opleidingsinstellings, is daar onder meer die Evangeliesche Hochschule Tabor (in Marburg) en die Wuppertal Kirchliche Hochschule. In Nederland is daar die soortgelyke Christelijke Hogeschool Ede.” 

In eie konteks wil die kollege ’n gaping vul “tussen akademiese opleiding en die kennis- en vaardigheidsbehoeftes van die mark,” volgens die dokument. “Die kollege(s) fokus dan sterk daarop om ’n brug te bied tussen die universiteite se akademiese aanbod en die operasionele behoeftes in die arbeidsmark.”  

Wat is Hugenote Kollege?

Die Hugenote-kollege is op 28 Februarie 1951 amptelik geopen in die geboue wat voorheen die Hugenote-universiteitskollege gehuisves het. Teen 1961 was die fokus van die opleiding gerig op die wetenskaplike en geestelike vorming van Christelik-maat­skap­like werkers, sendingwerkers, evangelisasiewerkers en inrigtingspersoneel. Die NG Kerk het die kollege bestuur en was in die 1960’s volledig verantwoordelik vir die finansiering van die werksaamhede. Unisa het in die 1970’s en 1980’s samewerkings­oor­eenkomste met die kollege gesluit. Dit het in 2011-2012 drasties verander. Die Hugenote-kollege het sy verbintenis met Unisa verloor en kon nie met ’n ander universiteit ’n werkbare ooreenkoms sluit nie. Uiteindelik is dit as ’n “private instelling vir voortgesette onderwys en opleiding”geregistreer met as lede die NG Kerk (Algemene Sinode), die Verenigende Geref Kerk in Suider-Afrika (VGKSA: Algemene Sinode), die NG Kerk Wes-en-Suid-Kaap, die NG Kerk Wellington en die VGKSA Wellington. 

Bron:  Die elektroniese Christelike Kernensiklopedie

Wie is Nelus Niemandt?

NIEMANDT, CORNELIUS JOHAN­NES PETRUS (NELUS) (1957–), het aan die Universiteit van Pretoria studeer, reeds as studenteleier die aandag getrek, en in dogmatiek en etiek gepromoveer met as proefskrifonderwerp Sosialiseringsmodelle vir die hantering van multikulturaliteit teo­logies-eties beoordeel. Hy was as polisie­ka­pelaan verbonde aan die NG gemeentes* van Triomf en Weltevreden, en dien later as gemeentepredikant van Weltevreden. Nie­mandt het gou in die breër kerklike lewe ’n rol begin speel, en was aktuarius en mode­rator van die Sinode van Suid-Transvaal (nou Hoëveld), en aktuarius, assessor (ondervoorsitter) en moderator van die Algemene Sinode van 2013 (waarvan sy skoonvader, ds Kobus Potgieter*, in 1982 die moderator was). Hy het ’n prominente aandeel gehad aan die vernuwing van algemene sinodale strukture in die vroeë 2000’s, die verbetering van verhoudings met die lede van die NG Kerkfamilie in die vroeë 2010’s, die voorlopige aanvaarding van die Belydenis van Belhar deur die Algemene Sinode van die NG Kerk in 2011, en die verbreding van dié kerk se ekumeniese verhoudings met kerke wêreldwyd en veral ook in Afrika tydens sy moderatorstermyn. In sy dienstyd is in 2015 probeer om die Belydenis van Belhar as “opsionele” belydenisskrif deel te maak van die belydenisgrondslag van die NG Kerk, maar dié voorstel kon nie die vereiste twee-derde meerderheid van die betrokke kerkvergaderings kry nie. Hy steun die positiewe besluit van die Algemene Sinode van 2015 oor homoseksuele verbintenisse, en spreek sy teleurstelling uit oor die 2016-besluit wat dit omgekeer het.

In 2007 het Niemandt ’n beroep aanvaar as professor in Missiologie aan die Universiteit van Pretoria. In dieselfde jaar het sy boek Nuwe drome vir nuwe werklikhede – Ge­loofsgemeenskappe in pas met ’n postmo­derne wêreld verskyn. Dit is beskryf as “die belangrikste boek op die Suid-Afrikaanse kerklike toneel oor die afgelope klompie jare.” In 2013 verskyn ’n verdere boek van hom, Nuwe leierskap vir nuwe werklikhede.

Niemandt is ’n medewerker van die Christelike Kernensiklopedie.

BRON: Die elektroniese Christelike Kernensiklopedie 

One thought on “Nuwe rektor vir Hugenote Kollege

  1. Presies wat bedoel Prof. Niemandt, as hy sê, ” Gemeenskapsverruiming ” ?

Comments are closed.