Katolieke se vernuwende aanslag lok wye reaksie

Die Rooms-Katolieke Kerk in Duitsland het pas ’n groot vergadering afgesluit wat volgens sommige ’n duidelike stap op die pad na ’n omvattende hervorming is. Die vergadering, wat drie dae lank geduur het, staan bekend as die “Sinodale Pad” en is in die Dominikaanse klooster in Frankfurt am Main gehou.

Altesame 230 Katolieke – verteenwoordigend van sowel die amptelike kerk as organisasies van gewone gelowiges – het aan die vergadering deelgeneem. Omdat die aanwesiges geen formele besluite kon neem nie, is gepraat van ’n “sinodale pad” pleks van ’n sinode.

Die vergadering het hom oor verskeie probleme van die 21ste eeu gebuig. Dit sluit in homoseksualiteit, kindermisbruik deur priesters, die selibaat en die posisie van die vrou in die priesteramp.

Reg aan die begin het die vergadering besluit dat die vroulike afgevaardigdes ook stemreg het. Die uitslag van dié stemming was ’n aanduiding van die magsverhoudinge: 134 afgevaardigdes het vír vroue-stemreg gestem, en 62 was daarteen. Onder die 230 afgevaardigdes was daar 159 mans en 70 vroue (een het sigself as “divers” beskryf).

Luidens berigte in die Duitse media is die vergadering gekenmerk deur ’n oop gesprek waartydens reguit gepraat is. Die debatte is lewendig op die internet gebeeldsaai.

Die oordeel van Klaus Hofmeister, redakteur: kerksake van die Hessenschau, ’n plaaslike dagblad in Frankfurt, was: “Die eksperiment is geslaag, meen ek, minstens as eerste stap. In Frankfurt het die Katolieke Kerk ’n nuwe ervaring van kerkwees geskep, waarvandaan die biskoppe en alle deelnemers nie meer terug kan keer nie.”

Tipies hiervan was ’n akademiese studie wat aan die vergadering voorgelê is. Die gevolgtrekking was dat “strukturele gronde” (met ander woorde, die selibaat en die streng hiërargiese samestelling van die kerk) die kwessie van kindermisbruik deur priesters moontlik gemaak het.

Nie almal was ewe gelukkig met die deursigtigheid nie. Biskop Rudolf Voderholzer van Regensburg het twyfel oor die geldigheid van die kindermisbruik-studie uitgespreek.

Kardinaal Rainer Woelki van Keulen het die Sinodale Pad vergelyk met ’n soort “protestantse kerkparlement”. Sy eweknie van München, Reinhard Marx, se reaksie was dat die gebruik van die begrip “protestants” as skelwoord “merkwaardig” is. 

Omdat die vergadering geen amptelike status het nie, is geen bindende besluite geneem nie. Tog het die radiojoernalis Anja Würzberg, wat die vergadering gedek het, só geoordeel:

“Hierdie hervormingsproses begin sonder waarborg op sukses. En tog is geestelikes en kerkvolk by hul huweliksterapie tot sukses verdoem. Want ’n skeiding word in die Katolieke kerkreg nie toegelaat nie.”

Word 'n vriend van Kerkbode

2 thoughts on “Katolieke se vernuwende aanslag lok wye reaksie

  1. J de Vries says:

    Die Katolieke heel veel groter kwessies om oor te besin as vroue afgevaardigdes en selibate vereistes. Hulle moet besin oor wie hulle aanbid: die Pous, wat hulle “Heilige Vader” noem, “Moeder Maria” of Jesus. En oor die feit dat hulle nie die Bybel as die volkome Woord van God beskou nie.

  2. Pieter de Jager says:

    Die katolieke leer oor die hemelvaart van Maria, haar vlekkelose ontvangenis en vergelykende middelaarsposie met Jesus word naas die Bybel geplaas en as ontasbare beskou. Daarnaas word leringe soos die “vae vuur”, gebede wat opgaan tot gestorwe “heiliges”, en dies meer, ‘n aanduiding van die totale staat van vervallenheid waarbinne die Roomse Kerk haarself bevind.

    Kan hier nog van “kerk” gepraat word?

Comments are closed.