Oud-moderator met demensie herleef sy bevestiging

Ds Pierre Jordaan (80) is ’n be­kende en geliefde kerkman wat diep spore in die NG Kerk getrap het. Hy en sy vrou Nilla woon in ’n aftreeoord op Reebok naby Groot-Brakrivier. Voor sy emeritaat in 2000 was hy leraar in die gemeentes Burgers­park, George, Stellenbosch-Sentraal en Newtonpark. Ds Pierre was ook mode­rator van die Sinode in Oos-Kaapland, waar hy groot werk verrig het. Met sy stille invloed as belese en Bybelse teo­loog, gee hy met wysheid leiding en raak hy mense aan met sy kenmerkende nederigheid. Hy en Nilla is omgeemen­se en diensbaar op voetsoolvlak. Hulle verstaan die kuns om die gawes wat die Here hulle gegee het, in leefdade om te sit in koninkryksbelang.

Ds Pierre ly tans aan progressiewe demensie, ’n toestand wat sy sinvolle lewe en vreugde wegkalwe weens de­ge­ne­rasie van breinweefsel. Hierdie hoogs begaafde leraar ervaar ’n moeisame en opdraande stryd, wat Nilla raak beskryf as ’n rubberstempel sonder ink. In hierdie skaduwee moet hulle die werklikheid hanteer, wat geweldige eise aan Nilla stel. Sy is oral bekend as die kort en wakker vroutjie, wat met haar vro­like lag en humor, die seer-angel uit mense se leefwêreld haal. Sy is die asemhaling wat haar man Pierre sinvol laat leef.

Prop Pierre Jordaan is einde 1965 op Stellenbosch gelegitimeer. Hy word op ­4 Februarie 1966 bevestig as leraar van die NG Gemeente Burgerspark in Pretoria, met dr DW de Villiers (later professor in Praktiese Teologie by US), ds HA Lombard (later professor in Nuwe Testament aan Unisa) en ds OSH Rau­benheimer (later skriba van die kuratorium aan die US) as medeleraars. Dit was ’n besondere begin in die hart van Pretoria, die Jakarandastad.

In die lente van 2018, het Pierre een middag teenoor sy vrou Nilla opgemerk dat hy nie meer predikant van die NG Kerk is nie, want hy is geskors. Sy het hom herinner aan sy mooi pad in die bediening en dat hy steeds ’n gerespekteerde predikant is. Hy kon niks onthou van sy bevestiging in Burgerspark nie en het volgehou dat hy geskors is, met ’n stuk hartseer en ’n verterende skuldge­voel. Nilla en sy kollegas in die bedie­ning kon hom nie tot ander insigte bring nie.

Na die dood van hulle dogter Ilse op 11 Mei 2019, neem hulle van haar afskeid in die NG Moederkerk Swellendam, voor die kansel waar oupa ds Kosie Ge­ricke die Woord bedien het en Nilla as jong dogtertjie gespeel het. Hier­die krisis het ds Pierre Jordaan se agteruitgang verhaas en die gedagte versterk dat hy nie meer predikantstatus het nie, wat mee­gewerk het dat die verwardheid verste­wig geanker het in sy brose gemoed.

Nilla kom toe met ’n plan van aksie: Pierre moet sy bevestiging weer fisies ervaar en beleef. Na gesprekke is dr Gerdrie van der Merwe se persoonlike kapel by sy boekhuis Merwesrus by Reebok, die antwoord. Die huiskerkie langs die biblioteek met meer as 50 000 boeke, kerkhistoriese foto’s teen die mure en kluise vol dokumente, sou die regte atmosfeer skep vir die geleentheid om Pierre ’n houvas te gee op sy verlede in die NG Kerk.

Op Sondag 5 Januarie 2020 neem ds Pierre Jordaan sy plek in voor die geelhout preekstoel en kerkbanke, met Gerdrie op die preekstoel. Hy herformuleer ds Pierre Jordaan se intreepreek van 1966 in Burgerspark, met passievolle oor­tuiging. Hy lees die ou formulier van die NG Kerk in Transvaal, met die vrae waarop prop Pierre Jordaan na 53 jaar, weer hardop “ja” antwoord. Dr Gerdrie klee die situasie so in dat dit net ’n herbevestiging en viering is van sy bevestiging op 4 Februarie 1966 in Pretoria. Nadat hy met oorgawe daarop geantwoord het, beleef ons die unieke teenwoordigheid van die Here, ’n intieme oomblik voor die kansel, gemaak van eeu-oue geelhout uit Knysna. Prof EP Groenewald se toga, wat permanent in die huiskerkie hang, word deur Nilla om haar man Pierre se skouers gehang. So vind ’n dankbare viering plaas, ’n her­inneringstog na vyf dekades van diens­baarheid in die NG Kerk.

Die lig wat die Sondag geskyn het deur gekleure glasventers, het die vreug­de vasgevang wat toe opnuut in ds Pierre se hart leef. Nilla hou die foto-album van die bevestiging binne reikafstand, wat haar man Pierre elke keer herinner aan sy herbevestiging in Merwesrus se kapel waar ’n mens die geraas van die branders kan hoor. So beleef ’n oud-moderator met demensie, sy be­vestiging uit ’n hart wat glimlag.

Demensie en Alzheimer is ’n skaduwee-siekte, maar dit gee aan ds Pierre en Nilla Jordaan die geleentheid om met berustende gelatenheid te leef, maar om steeds vas te hou aan die Hemelse Vader se versorgende hand.

One thought on “Oud-moderator met demensie herleef sy bevestiging

  1. Nico van Rensburg says:

    Dierbare, deftige Gerdrie! Mooi so goeie end getroue friend. Seenwense…

Comments are closed.