NG Kerk Tadcaster

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 30 Oktober om 12:00


Die kerkraad van NG Kerk Tadcaster wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die bostaande pos.

Gemeenteprofiel:

Tadcaster is ’n klein boerderygemeenskap in die Vaalhartskema, geleë 100 km noord van Kimberley, tussen Hartswater en Jan Kempdorp. Die gemeente bestaan hoofsaaklik uit besproeiingsboere en hulle afhanklikes. Tot op hede het die gemeente nog nooit gesukkel om hulle leraar volgens sinodale voorskrif te vergoed nie.
Die gemeente beskou dit as sy roeping om “Kanale van God se genade” teenoor alle mense te wees, soos wat die kanale van die skema, besproeiingswater na die plase bring.
Die gemeente bestaan tans uit 151 belydende en 34 dooplidmate. Die gemiddelde ouderdom van lidmate is ongeveer 48 jaar.

Leraarsprofiel:

In aansluiting by ampspligte, soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

Die leraar moet:

 • Entoesiasties wees oor Gereformeerde Skrifgetroue prediking.
 • ’n Gelegitimeerde van die NG Kerk wees.
 • Daarvan hou om op die platteland te werk, met mense van verskillende ouderdomme.
 • Leiding kan neem en met die kerkraad en gemeente as span kan saamwerk.
 • Entoesiasties wees oor die doen van huisbesoek en pastorale besoeke.
 • Leiers kan oplei en motiveer om kleingroepe (wyke) te lei.
 • ’n Positiewe lewensuitkyk hê.
 • Rekenaartegnologie en ander digitale media in sy bediening kan gebruik.
 • In die ouderdomsgroep tussen 35 en 45 val.

Vergoedingspakket:

 • Volgens sinodale riglyne.
 • Huisvesting in die vorm van ’n ruim pastorie op die kerkterrein.
  (’n Goeie privaatskool grens aan die kerkterrein.)

Aansoeke:

 • ’n Vraelys, aangevra by die skriba, ngtadcaster@gmail.com, moet voltooi word, en saam met ’n CV teruggestuur word.
 • ’n Kortlys van aansoekers sal genooi word vir persoonlike onderhoude in die week van
  9-13 November 2020.
 • Sluitingsdatum: 30 Oktober om 12:00.
 • Diensaanvaarding: Februarie 2021.

Navrae:

 • Ds Johan Oosthuizen, sel 082 785 9344.
 • Skriba: Mev Louise Oosthuizen, sel 082 798 5781.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.