Gemeente is hartseer oor rigting wat Algemene Sinode rondom Skrifgesag en Skrifinterpretasie ingeslaan het

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Ds Ensie Enslin van NG Dutoitspan skryf:

Hierdie skrywe dien as kennisgewing dat die NG gemeente Dutoitspan, Kimberley, op ’n kerkraadsvergadering van 23 Augustus 2020, eenparig tot die volgende besluite gekom het:

Ons is hartseer oor die gebeure in die NG Kerk en die duidelike afvalligheid rondom Skrifgesag en Skrifinterpretasie. Ter wille van die eer van God en sy Naam (Eseg 36:21-22), asook ter wille van die NG Kerk (as deel van die Liggaam van Jesus Christus – waarvan HY ALLEEN die HOOF IS! – Ef 1:22-23; Kol 1:18), is dit noodsaaklik om hierdie proses nie net téén te staan nie, maar ook oor te gaan tot aksie. Per implikasie sê ons ook soos Martin Luther: “Hier staan ons, ons kan nie anders nie!”

Die gemeentelede is op 17 Januarie 2020 ook uitgenooi tot ’n oop gesprek (via ’n gemeentevergadering) waar 100% van die teenwoordiges eenparig gestem het téén die pad wat die Algemene Sinode die afgelope paar jaar ingeneem het – menende téén dit wat die Woord van God ons baie duidelik leer.

Met dit as agtergrond stel ek u namens die kerkraad en gemeente amptelik in kennis:

  1. Dat die NG Gemeente Dutoitspan amptelik doleer/treur oor die gebeure in die kerk en dat ons onsself nie daarmee kan vereenselwig nie omdat die besluite van die Algemene Sinode en die optrede van die ASM nie Skrifgefundeerd is nie. Ons spreek ons hartseer voor God uit oor die rigting wat die Algemene Sinode ingeslaan het – ook rondom Skrifgesag en Skrifinterpretasie.
  2. Wat ons betref is daar lankal reeds ’n LEERGESKIL rondom die Woord en ook die belydenisskrifte van ons geliefde NG Kerk. ELKEEN van die predikante wat hierdie nuwe rigting ingeslaan het, tree direk in stryd op téén God se Woord, die belydenisskrifte van ons kerk, asook hulle eie legitimasie-eed (wat ELKEEN ONDERTEKEN HET MET DIE BELOFTE OM NIE DAARVAN AF TE WYK NIE).

2.1 Op grond van hierdie oortuiging, distansieer ons ons amptelik van die besluite van die Algemene Sinode van 2019 en doen ons ’n ernstige beroep (eintlik ’n PLEIT-ROEP!) op ons streeksinode van Noord-Kaapland om ’n LEERGESKIL met die Algemene Sinode te verklaar en hulle saam met ons (en vele ander lidmate, gemeentes, ringe en selfs ’n sinode), op te roep tot ’n terugkeer na die waarhede van die Bybel as Woord van God.

2.2 Hierdie “leergeskille” sluit onder meer in: die verwerping van: die maagdelike geboorte van Jesus Christus; die bestaan van die duiwel; die opstanding van Jesus Christus; die verdraaiing van die Bybel om mense se lewenswyses normatief te maak BO die Woord van God (en dus BO die GOD van die WOORD!); die Skrifgesag; Skrifinterpretasie, ens. – wat uitvloeisels gehad het soos byvoorbeeld leerverskille ten opsigte van die huwelik – wat volgens die Woord slégs erken word as ’n verhouding tussen een man en een vrou. Die implikasie daarvan is dat enige ander seksuele verhouding of aktiwiteit BUITE die HUWELIK NIE volgens die Bybel as Woord van God aanvaarbaar is nie.