NG Gemeente Oudtshoorn-Park (Dolerend)

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum vir aansoeke: 20 November 2020


In biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad hierdie pos bekend vir aansoeke.

GEMEENTEPROFIEL:

Die NG gemeente Oudtshoorn-Park is een van ses NG gemeentes in Oudtshoorn. Die gemeente is in 1982 gestig. Die gemeente bestaan uit ongeveer 550 belydende en 120 dooplidmate. Die gemeente is verdeel in 20 dorpswyke, ’n plaaswyk en ook twee aftreeoorde in die gemeente. Oudtshoorn is geseënd met goeie laer- en hoërskole. Oudts­hoorn-Park se visie is: “Bou Sy koninkryk”.

Aansoekers moet dit in gedagte hou dat Oudtshoorn-Park ’n dolerende gemeente is.

LERAARSPROFIEL:

Die volgende is vir die kerkraad baie belangrik:

  • Iemand wat die Here liefhet en ’n roeping het om in Sy diens te staan.
  • Iemand vir wie Skrifgetroue Bybelse lering vooropstaan (ook die suiwer Gereformeerde leer).
  • Iemand wie se liefde vir mense in diensbaarheid en getroue pastorale besoeke (huisbesoek) gestalte vind.
  • Iemand wat ’n passie het vir die Here se groot opdrag.
  • Iemand wat die breëre gemeenskap tot seën wil wees.
  • Die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die kerkorde.

VERGOEDINGSPAKKET:

Volgens sinodale riglyne. ’n Ruim pastorie is beskikbaar.

AANSOEKE:

’n Volledige CV van ongeveer drie bladsye (met die name en kontakbesonderhede van drie referente).

Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n persoonlike onderhoud en moontlike preekbeurt.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 20 November 2020.

Datum van diensaanvaarding: DV 1 April 2021.

Stuur aansoeke na:

NG Oudtshoorn-Park, Buitekantstraat 200, Oudtshoorn 6620.
E-pos: ngpark@cybersmart.co.za

NAVRAE:

  • Johan Myburgh – 082 498 2259.
  • Andre Retief – 044 272 8295.
  • Kobus Nel – 044 272 4663.

Die kerkraad behou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.