Die Ned Geref Kerk en die Ned Herv Kerk in Harare

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Leraarspos, vastetermyn
Sluitingsdatum: 31 Januarie 2021


Gemeenteprofiel:

Die twee gemeentes het ’n samewerkingsooreenkoms gesluit en beroep saam ’n leraar wat beide gemeentes sal bedien. Gesamentlike eredienste word reeds gehou, terwyl ook besluit is om bedieninge in die gemeentes en gemeenskap te koördineer. Die gemeentes is tipiese stedelike gemeentes en bestaan grootliks uit ouer persone. Daar is ook lidmate wat buite die stedelike gebied woon. Die pos is ’n vastetermynpos vir drie jaar wat met wedersydse instemming verleng kan word.

Leraarsprofiel:

Die geskikte kandidaat moet:

 • volledig en goed tweetalig wees (Afrikaans- en Engelssprekend – eredienste word om die beurt in Afrikaans en Engels gelei);
 • oor ’n fyn aanvoeling vir bediening aan alle ouderdomsgroepe beskik;
 • goeie gesondheid geniet.

Die gemeentes sal ’n lewenskragtige persoon wat pas geëmeriteer het, baie sterk oorweeg.

Posbeskrywing:

 • Die predikant moet die nuutgevormde samewerking tussen die NG Kerk en die NH Kerk as een gemeente, kan hanteer en uitbou.
 • Die predikant moet sy pligte volgens KO Artikel 9 van die NG Kerk en die kerkordelike bepalings 2.1.5. van die NH Kerk uitvoer.
 • Die beroep is onderhewig aan die suksesvolle verkryging van ’n werkspermit.

Vergoedingspakket:

 • Vergoeding en byvoordele sal tydens ’n onderhoud verstrek word.
 • Gemeubileerde huisvesting is beskikbaar.
 • ’n Voertuig vir gemeentelike gebruik in Zimbabwe word verskaf.

Aansoeke sluit op 31 Januarie 2021

 • Diensaanvaarding 1 Maart 2021 of so gou moontlik daarna.
 • Aansoeke moet vergesel wees van ’n verkorte CV (maksimum drie bladsye) met vermelding van die kontakbesonderhede van twee referente, en moet gestuur word aan: drcharare@mango.zw

Navrae:

 • Oudl Deon Theron +263 77 224 6233 en oudl Rinus Grau +263 71 261 1536.
 • Ds Nicolaas Steenekamp, die konsulent van die NH Kerk Harare, kan in die RSA gekontak word vir inligting – 073 279 3315.

Die kerkrade behou die reg voor om nie ’n beroep uit die aansoeke uit te bring nie.