‘Tokkies’ se stryd om geregtigheid geboekstaaf

Tokkies: Reflections on solidarity deur Eugéne Beukes, André Boezak, Nico Botha, Mariëte Frantz en Derrick Marco (redakteurs)
Uitgewer: African Sun Media Uitgewers, 2020


Apartheidsinstellings soos die Universiteit van Wes-Kaapland (UWK) was onlosmaaklik verbind aan die stryd om bevryding. Studente wat aan die Fakulteit Teologie by dié instelling geswot het, het studente op die kampus gemobiliseer vir deelname aan protesaksie wat in die 1970’s en 1980’s veral, aan die orde van die dag was.

So skryf dr Llewellyn MacMaster in Tokkies: Reflections on solidarity. Hiermee verwoord hy die beduidende rol wat studente by die Fakulteit Teologie (na wie speels verwys word as “tokkelokke” of “tokkies”) gespeel het in die stryd om bevryding in Suid-Afrika. Dié proses – die tokkies se betrokkenheid by massa-protesaksie en die stryd om geregtigheid – word in die vorm van ’n bloemlesing wat uit gedigte, kortverhale en akademiese artikels deur die Teologie-alumni bestaan, vervat. Die universiteit én die fakulteit was ’n plek waar menslike ervarings en spirituele groei gemobiliseer is om verandering te bring deur dade wat solidariteit verteenwoordig. Die transformasieproses in ’n veranderende Suid-Afrika het groot hervormings in die voormalige Nederduits Gereformeerde Sendingkerk (nou Verenigende Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika (VGKSA)) te weeg gebring, insluitend die ondertekening van die Kairos Dokument (1985) en die Belydenis van Belhar (1986).

Tokkies: Reflections on solidarity is die eerste bloemlesing in sy soort. Ná die sluiting van die Fakulteit Teologie by UWK (en verskuiwing na die Fakulteit Teologie by die Universiteit Stellenbosch) het die alumni, wat almal tussen 1961 en 1999 daar geswot het, die wêreld ingegaan en op hulle unieke manier boodskappe van hoop en troos gebring in gemeenskappe wat met die kompleksiteite van die 21ste eeu worstel.

Die boek word opgedra aan wyle Mary-Anne Plaatjies van Huffel, die eerste vrou wat in die voormalige NG Sendingkerk as predikant georden is.

Tokkies: Reflections on solidarity kos R220 en sal vanaf 10 Desember 2020 beskikbaar wees by LUS Boekwinkel (Bellville, Wes-Kaap). Bestellings kan by lusboek@vgksa.org.za of 021 952 2151 geplaas word.

  • Florence de Vries is ’n kommunikasiespesialis aan die Universiteit Stellenbosch.
Word 'n vriend van Kerkbode