NG Kerk Burgersdorp

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Leraar
Sluitingsdatum: 30 April 2021


Die vakature ontstaan in die gemeente van Burgersdorp vanaf 1 September 2021.

Gemeenteprofiel:

 • Burgersdorp is ’n plattelandse gemeente in die Oos-Kaap, ±260 km vanaf Bloemfontein en 60 km vanaf Aliwal-Noord.
 • Lidmaattal: 470 belydend, 141 doop wat in 20 dorpswyke en ses plaaswyke woon. 277 lidmate ouer as 50 jr, 144 belydende lidmate is op plase.
 • Slegs een leraarspos.

Leraarsprofiel:

 • Behalwe die pligte vervat in Art 9, soek ons ’n energieke motiveerder wat ons tot ’n aktiewe dienende gemeente kan lei.
 • Ons stel ’n hoë premie op Skrifgetroue prediking, maar ook met ruimte vir jeugbediening en lofprysing.
 • Ons verwag van die leraar om aktief betrokke te wees by oud en jonk in die gemeente.
 • Huis- en siekebesoek is vir ons baie belangrik.
 • Die leraar moet gemaklik wees met die gebruik van multimedia en ander sosiale platforms.

Vergoeding:

 • Volgens die Oos-Kaap se sinodale riglyne.
 • ’n Pastorie is beskikbaar.

Aansoeke:

Stuur ’n verkorte CV asook kontakbesonderhede van drie referente elektronies na: ngkburgersdorp@vodamail.co.za met verwysing: Vakature: Leraar.

U moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en moontlik ’n preekbeurt.

Navrae:

 • Georg Putter (Leierouderling) 082 826 2826.
 • Karen Brits (Skriba) 051 653 1743 (Ma, Wo, Vr 8:30-13:00).

Sluitingsdatum: 30 April 2021.

Diensaanvaarding: So gou as prakties moontlik na suksesvolle onderhandelinge.

Die kerkraad behou die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling te maak uit die aansoeke wat ontvang is nie.