Kantoor van die Algemene Sinode

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Rekeningkundige Beampte
Sluitingsdatum: 20 April 2021


Die kantoor van die Algemene Sinode (geleë in Hatfield, Pretoria) wag aansoeke in vir die pos van rekeningkundige beampte.

Diensaanvaarding: 1 Junie 2021.

Hooffunksies van die pos

 • Byhou van die rekeningkundige stelsel van die Algemene Sinode en die Algemene Bevoegdheidsraad.
 • Boekhouding op Pastel Partner tot proefbalans.
 • Suiwering van boeke deur rekonsiliasies en joernale.
 • Bystand met opstel van begroting, finansiële state en oudit.
 • Voorbereiding van kwartaallikse bestuursverslae.
 • Hantering van debiteure en krediteure.
 • Hantering van die jaarlikse registrasiefooie van predikante vir die Algemene Bevoegdheidsregister.
 • Voorbereiding, verkryging van goedkeuring en opstel van betalings.
 • Skakeling met finansiële en beleggingsinstansies, versekeringsmakelaar en diensverskaffers.
 • Skakeling met streeksinodes, taakspanne en ander instansies.
 • Hantering van statutêre vereistes ten opsigte van SARS en finansiële instellings.
 • Hantering van finansiële navrae.
 • Byhou van bateregister en versekeringskedule.
 • Administratiewe ondersteuning aan finansiële, oudit- en beleggingskomitees.

Pos spesifikasies

Werksure: 07:00-13:00 (met die voorwaarde dat langer werksure vir vergaderings in die middag en in bepaalde druk tye verwag kan word).
Die persoon moet in staat wees om sy/haar eie werk te beplan, te organiseer en te implementeer. Goeie interpersoonlike vaardighede is ’n vereiste.
Kwalifikasie: Ten minste een jaar toepaslike naskoolse opleiding.
Praktiese opleiding: Grondige kennis van Pastel Accounting.
Ondervinding: Twee jaar toepaslike rekeningkundige ondervinding. Kerklike ondervin­ding sal gunstig oorweeg word.
’n Volledige posbeskrywing en vergoedingskaal is op navraag beskikbaar.
Rig navrae aan dr Lourens Bosman (Algemene Bestuurder) by lourensb@ngkerk.org.za, sel 082 839 8841.


Die Algemene Sinode behou die reg voor om nie iemand in die pos vanuit die aansoeke aan te stel nie.