Só reis KZN-sinode van ‘besluit’ na ‘gesprek’

Die NG Kerk in KwaZulu-Natal het op 25-26 Mei 2021 ’n verkorte sinodesitting gehou met die tema “In pas met Christus na ’n nuwe toekoms”. Die vergadering was ’n besonderse belewenis en inspirasie vir talle deelnemers en heelwat afgevaardigdes het groot lof en waardering uitgespreek oor die manier waarop dit gereël en gefasiliteer is. Daar was verskeie stories vanuit hierdie vergadering wat getuig van eenheid, respek, liefde en hoop vir die toekoms van die NG Kerk, skryf Marius Schoombie.

“Ons moet weg beweeg van die woord besluit.” So sê ds Liezel de Jager tydens die laaste sessie van die sinodesitting. Na byna twee dae se intense gesprek oor selfdegeslagverhoudings (SGV) in die NG Kerk, gefasiliteer deur dr Anton Fick, was daar ’n gevoel dat die vergadering ’n besluit moes neem. Die sinode moes iets sê oor die gesprekke wat plaasgevind het sodat die afgevaardigdes nie met leë hande teruggestuur word na hulle gemeentes nie. Hoe hierdie besluit moes lyk, was egter onduidelik, omdat die afgevaardigdes wat aan die gesprekke deelgeneem het tot die besef gekom het dat die gesprek lank nog nie verby is nie. “Ons moet weg beweeg van die woord besluit,” sê De Jager, “en beweeg na gesprek.

LEES OOK | Cas Wepener: Om met liefde te stik

Hierdie opmerking het die vloer oopgemaak vir talle afgevaardigdes om hulle huiwering uit te spreek om ’n besluit te maak. Nie omdat die afgevaardigdes van mekaar verskil nie, maar juis omdat die sinode ’n eensgesindheid ontdek het tydens die gesprekke. Die sinode is besonders positief ervaar, soos vasgevang word in die getuienis van ’n jong diaken wat vir die eerste keer ’n sinodesitting bygewoon het: “In my gedagtes was die sinode altyd ’n groep eksklusiewe mense wat die teologie en bestuur van die kerk afdwing. My ervaring was alles behalwe dit. Ek het dit veral geniet om te kon verskil met medegelowiges in die besprekings, maar daarna saam met hulle iets te gaan drink as vriende. Ons kerk laat geleerdes en ongeleerdes, ervare en onervare mense almal saamgesels in die hoop om ons God en sy wil beter te verstaan. Sou ek weer ’n geleentheid kry om ’n sinodevergadering by te woon, sal ek dit met twee hande aangryp!”

’n Ander diaken vertel: “Die tafelgesprekke rondom SGV was vir my so geseënd. Ek het hewige debatte verwag oor die onderwerp, maar in plaas van ’n debat was daar gesonde gesprekke. Om op die ou einde te kom by ’n punt waar mense steeds God se Hartklop kon aanvoel en net beleef hoe almal regtig streef om Skrifgetrou en in lyn met God se wil te bly met die besluit, laat ’n mens net voel dat ons op die regte pad is. As ’n mens sulke gesprekke kan hê oor touchy onderwerpe soos SGV, kan ek net sien hoe toekomstige onderwerpe ook met liefde benader sal word.”

LEES OOK: Só kan jy KwaZulu-Natal help

Dialoog, glo ek, is hoe ons ontdek wat ons glo. Besluite is egter waar dialoog eindig. Sodra amptelike standpunt ingeneem word, eindig die gesprek. Daarom is dit dalk beter om weg te beweeg van die woord besluit na die woord gesprek. Of, wanneer ons besluite moet maak, te erken dat God nog met ons op reis is en eerder te sê: “In die gesprek rondom … bevind ons onsself tans hier.” Om ons te verbind daaraan om aan te hou soek na waarheid, nie as konsep nie, maar as Persoon.

Dit beteken ook dat ons ruimtes moet skep vir hierdie dialoog en groei om plaas te vind. Die Luisterspan van die sinodesitting het getuig oor wat hulle nié gehoor het nie en gesê dat, hoewel daar op vorige sinodesittings gevra is vir meer dialoog, die Luisterspan geen getuienis gehoor het van ’n gemeente wat wel ruimte geskep het vir hierdie dialoog om op gemeentevlak plaas te vind nie.

Dit is hier waar die KZN-sinode opnuut besluit het, of dalk eerder hulle voorgeneem het, om aan te hou om met mekaar in gesprek te tree. Om as sinode op reis te wees saam met God en saam met mekaar, ook wat betref SGV in die kerk, soos die tema van die KZN-sinode tot die volgende sitting sal getuig: “In pas met Christus na ’n nuwe toekoms”.

Amptelike besluit: Na verskeie menings op die kontinuum oor SGV, besluit die Sinode van KZN om met dialoog en gesprek op ’n reis tot 2023, tot by die volgende KZN-Sinode, voort te gaan.

  • Ds Marius Schoombie is leraar by die NG Gemeente Suidkus in Amanzimtoti.