Badisa

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

VKO-ontwikkelingsbeampte: Bellville
Sluitingsdatum: 19 September 2021


Little Seeds ’n program van Badisa in samewerking met Diaconia (’n bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-Kaap) en VGKSA (Kaapland), bevorder toeganklike vroeëkindontwikkelingsdienste in areas van grootste nood.

Die aangewese kandidaat is verantwoordelik vir verhouding- en kapasiteitsbou ten einde daadwerklike en volhoubare gemeentebetrokkenheid by vroeëkindontwikkeling te bevorder • verhoudinge met begunstigde gemeenskappe voortdurend te koester • die fasilitering en  aanbied van inligtingsessies • kundige begeleiding van gemeenteprosesse • die bywoning van relevante gemeente/gemeenskapsgeleenthede • konsultasieprosesse met belanghebbendes • vestiging van ’n netwerk van vennote, geloofsgemeenskappe en hulpbronne.

Die ideale kandidaat is ’n proaktiewe, innoverende en doeltreffende individu met ’n sterk werksetiek en ’n verbintenis tot hoë etiese standaarde. Beskik oor ’n toepaslike Graad/Diploma in Sosiale Wetenskappe (maatskaplike werk, teologiese opleiding, gemeenskapsontwikkeling), bemarking of openbare betrekkinge. Het ondervinding in gemeenskapsontwikkeling. Met uitstekende interpersoonlike konsultasie en fasiliteringsvaardighede, netwerkvaardighede. Moet tweetalig (Afrikaans plus Engels of isiXhosa.), rekenaargeletterd (MS Office: Excel en Word) wees en oor ’n geldige rybewys beskik.

Ons bied onderhandelbare vergoeding en ’n termynkontrak van twee jaar aan.

Rig ’n volledige CV voor 19 September 2021 aan: Die Direkteur Menslike Hulpbrone, Badisa, Privaatsak X8, Bellville 7535 of e-pos: mhb@badisa.org.za

Word 'n vriend van Kerkbode