NG Gemeente Saldanha

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Jeugwerker
Sluitingsdatum: 27 Oktober 2021


Die NG Gemeente Saldanha het die voorreg om ’n jeugwerker te beroep om die hand van die gemeente (en gemeenskap) te vat in die geestelike bediening van die jeug en jong volwassenes van ons gemeente en omgewing binne hulle unieke leefwêreld.

Die gemeente bestaan uit ongeveer 785 belydende en 176 dooplidmate. Ons jeug ontvang skoolopleiding by hoofsaaklik skole in die Weskusomgewing. Hulle is afkomstig van diverse agtergronde. Die behoefte is dat die jeugwerker die reeds bestaande jeugbedieningsaksies help uitbou en ontwikkel, asook (soos nodig) nuwe bedieninge ontwikkel.

Belangrike karaktereienskappe: ’n Passie vir God en die jeug; entoesiasme; kreatiwiteit; integriteit en ’n goeie spanwerker.

Gewenste vaardighede: Sterk interpersoonlike vaardighede; sterk mensverhoudings; vriendelike en professionele hantering van mense; goeie netwerker, beplanner en organiseerder; rekenaargeletterdheid. Musikale aanleg sal ’n bate wees.

Dit is ’n drie jaar-kontrakpos, wat na gelang van omstandighede hernu sou kon word.

Vasgestelde diensure is onmoontlik aangesien die jeugwerker se werk rondom die aktiwiteite en programme van die jeug gebou word. Die pos vereis soepelheid en die werk van fleksietyd (40 ure per week) omdat die jeugwerker se verantwoordelikhede ook oor naweke en aande strek. Die vergoedingspakket is onderhandelbaar met sinodale aanbeveling as riglyn. Die persoon sal nou met die twee bestaande leraars en die bestaande jeugbedieningsaksies saamwerk.

Persone met gepaste jeugwerker- of teologiese kwalifikasies kan elektronies hul aansoek rig aan die Skriba by ng@salgem.org.za of per pos by Posbus 1, Saldanha 7395 om die kantoor nie later as 27 Oktober 2021 te bereik nie. Aansoeke moet vergesel word van ’n kort 2/3 bladsy CV met gepaste inligting en ten minste drie referente. Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud indien versoek.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

Beoogde aanstellingsdatum: 1 Januarie 2022.

Rig enige navrae aan:

Word 'n vriend van Kerkbode