NG Namakwaland

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

VAKATURE: LERAARSPOS: 2 JAAR VASTETERMYNPOS

Sluitingsdatum: 21 Januarie 2022


Gemeenteprofiel

NG Gemeente Namakwaland, Springbok is ’n plattelandse gemeente met 402 belydende en 74 dooplidmate. Die gemeente bestaan uit twee derdes dorpswyke en een derde plaaswyke, insluitend Vioolsdrift – waar daar een keer per maand ’n diens gehou word. ’n Tehuis vir bejaardes val binne die gemeente.

Kandidate moet:

  1. Oor bedieningsvaardighede beskik om met alle ouderdomsgroepe te werk.
  2. ’n Energieke motiveerder wees.
  3. Beskik oor goeie leierskap.
  4. Beskik oor die vermoë om spanwerk te bevorder.

Pligte

Volgens Artikel 9 van die kerkorde en soos ooreengekom. Die gemeente plaas ’n hoë premie op Skrifgetroue prediking, deurlopende huisbesoek en siekebesoek.

Vergoeding

  1. Die pos word geskep as ’n 2 jaar vastetermynpos kragtens Reglement 15 van die kerkorde.
  2. Die totale indiensnemingskoste kan gestruktureer word ten opsigte van salaris, reiskoste en ander voordele soos ooreengekom.
  3. ’n Pastorie met gratis krag en water word voorsien.

Aansoeke

Belangstellendes word uitgenooi om ’n volledige CV en diensgeskiedenis met hulle besonderhede, asook die name en kontakbesonderhede van drie referente te stuur aan:

Die saakgelastigde by ngkerknamakwaland@gmail.com

Sluitingsdatum: 21 Januarie 2022.

Navrae: James Stone (voorsitter van kerkraad en diensverhoudinge) 083 625 9053.

              Mareleze Scheepers (saakgelastigde) 083 644 6430.

Word 'n vriend van Kerkbode